REN forenkler risikovurderingen!

Risiko er en del av hverdagen vår og samfunnsutviklingen krever at enhver må leve med en viss risiko. Evnen til å håndtere risiko er også viktig i vår bransje, og i flere av forskriftene som regulerer virksomheten til nettselskapene er risikovurdering og risikohåndtering sentralt.

Publisert 2. mars 2023

Øyvind Slethei

Prosjektleder

Risikovurdering matrisetabell papirarbeid med alvorlighetsnivå farge for lav, middels og høy. Industri- og forretningsplanobjekt. Nærbilde og selektiv delfokus ved overskriftsteksten.

Bransjens utfordringer

Det høye aktivitetsnivået blant annet på grunn av økt elektrifisering og stor pågang av nye store tilknytninger, stiller store krav til bransjen. Alle løsninger som kan gjøre jobben litt enklere er svært velkomne. Det å gjøre jobben enklere for bransjen er kjernevirksomheten til REN og det tar vi på alvor!

Nye verktøy for risikovurderinger

Men hva er egentlig risikovurdering og risikohåndtering, og hva innebærer dette i forvaltningen av forsyningsnettet?

REN har startet et prosjekt for å hjelpe bransjen til å forstå dette, og vil lage flere verktøy og RENblad som gjør at det enkelte nettselskap kan både vurdere og håndtere risiko gjennom de ulike fasene i levetiden til nettanleggene og alle aktivitetene knyttet til disse fasene. Dermed blir det enklere å oppfylle forskriftskravene, i tillegg til at en, gjennom å ha god kunnskap om risikoforholdene i eget nett, legger et solid grunnlag for effektiv nettforvaltning.

Et verktøy, basert på sjekklister, for risikovurdering etter byggherreforskriften er allerede under utvikling, og det vil bli laget flere verktøy for risikovurdering i alle faser gjennom forsyningsnettets levetid i tiden fremover. Nedenfor beskriver vi hvilke utfordringer disse verktøyene skal løse.

Ta gjerne kontakt med oss (oyvind@ren.no) hvis du vil vite mer om planene våre og/eller har lyst og tid til å bidra gjennom en av arbeidsgruppene som jobber med dette i REN.

Forsyningsnettets faser og krav til risikovurdering

Forsyningsnettet levetid består av 3 faser hvor risikovurdering i hovedsak kan deles inn i tre grupper som hver er knyttet til de ulike faser for et anlegg. Det forutsettes at nødvendige forskrifter og standarder anvendes i de ulike faser.

Fase 1 Funksjonskrav for nye anlegg og driftsmessig forsvarlig for nye tilknytninger

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) stiller krav om at forsyningsanlegg skal ivareta funksjonen de er tiltenkt på en trygg måte gjennom dokumenterte risikovurderinger. Det samme gjør Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften) og Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (FOS) – gjennom Nasjonal veileder for funksjonalitet (NVF).

Dette må følges opp i prosessen med planlegging og prosjektering av nye anlegg.

De ulike funksjonskrav kan være ferdig risikovurdert av enten en forskrift eller en standard. Dette betyr at punktet allerede har en restrisiko som er tilfredsstillende lav. Hvis en velger en løsning som avviker fra veiledning i FEF hvor det er brukt «må» eller «skal» skal risiko vurderes som høy, og må dokumenteres særskilt.

I tillegg skal alle nye tilknytninger til eksisterende forsyningsnett vurderes om de er driftsmessig forsvarlig i henhold til Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM). Dette må risikovurderes i hvert enkelt tilfelle og krever blant annet inngående kunnskap om nye og eksisterende kunders belasting og gjenstående kapasitet i nettet, slik at Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL) overholdes. Dette er tidligere omtalt i artikkelen Økende elektrifisering skaper utfordringer.

Fase 2 Sikkerhet på arbeidsstedet

Gjennom Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) er det krav til at det lages en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Dette medfører at en må gjøre dokumenterte risikovurderinger for å sikre utførelse av anlegget slik at det bygges uten uhell og skader på arbeidsstedet.

Fase 3 Funksjonskrav for eksisterende anlegg

Funksjonskravet i FEF gjelder også for eksisterende forsyningsanlegg og disse skal driftes og vedlikeholdes i henhold til dette. Det er lite konkrete krav i FEF med hensyn på vedlikehold og det finnes heller ikke standarder som beskriver konkrete løsninger for drift og vedlikehold. Imidlertid har REN et konsept basert på risikobasert vedlikehold med hensyn på:

  • Omfang og hyppighet av tilstandskontroll for ulike anlegg og komponenter
  • Tilstand og risiko for den enkelte komponent.

Dette er beskrevet nærmere i RENblad 8015 Vedlikeholdsstrategi og RENblad 8620 Veileder for risikobasert vedlikehold.

I tillegg er det et funksjonskrav i kraftberedskapsforskriftens §2-3 hvor KBO[1]-enheter skal gjennomføre risikovurdering knyttet til ekstraordinære forhold. Vurderingene skal ha et slikt omfang at enheten kan identifisere risiko og sårbarhet ved alle funksjoner, anlegg og tiltak av betydning for å oppfylle kravene i forskriften. Denne risikovurderingen må også dokumenteres.

[1] Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon.