Økende elektrifisering skaper utfordringer

REN starter et nytt forskningsprosjekt som gjelder tilknytning.

Publisert 10. februar 2023

André Indrearne

Avdelingsleder Tilknytning, måling og nett

Den pågående elektrifiseringen av samfunnet er helt avhengig av nettilknytning. Nye, bærekraftige industrietableringer, lading av elektrisk transport, med mer skal tilknyttes det norske kraftnettet. Nettforsterkningene for å få dette til kan være kostbare og ta lang tid. Derfor er det avgjørende å utnytte dagens nett best mulig. REN er derfor stolt og glade for å kunne informere om at vi har fått godkjent et nytt innovasjonsprosjekt for næringslivet. Prosjektet har tittelen FORSEL- Forsert elektrifisering gjennom tilknytning til nettet med vilkår og leveringspålitelighet tilpasset ulike nettkunder.

FORSEL er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) hos Forskningsrådet.

Prosjektet imøtekommer Energikommisjonens forventninger

1. februar publiserte regjeringen Energikommisjonens rapport Mer av alt- raskere. Et viktig punkt i denne rapporten beskriver følgende:

For raskt å kunne møte forventet forbruks- vekst bør det vurderes om ikke nettselskapene kan ta noe mer risiko ved å redusere kravene til reserve (N-1), slik at de kan tildele mer kapasitet til kundene uten å bygge ut nye anlegg. Sammen med bruk av ny teknologi til overvåking av nettet og tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning av kundens for- bruk/produksjon vil dette gjøre at kapasiteten i det eksisterende strømnettet kan utnyttes bedre.

Da er det hyggelig å melde at RENs nye prosjekt omhandler akkurat dette.

Risiko ved nettilknytning

Høyere utnyttelse av nettet kan imidlertid medføre høyere risiko for både nettselskap og kunder, for eksempel risiko for lavere leveringspålitelighet og mer variabel spenningskvalitet. Nettinvesteringer reduserer denne risikoen, men kan ta så lang tid at potensialet for næringsetablering forsvinner, samt samfunnsøkonomiske tap dersom nettet overdimensjoneres. For å møte den pågående elektrifiseringen er det avgjørende at nettselskapene har kunnskap om kunders reelle effektbehov. De bør også kjenne til faktisk belastning og gjenstående kapasitet i nettet, og nye og eksisterende forbrukskunders mulighet til å agere fleksibelt.

IPN-prosjektet FORSEL

IPN-prosjektet FORSEL skal hjelpe nettselskapene med å ta gode valg med tanke på fremtidig belastning i nettet og dermed muliggjøre hurtigere og rimeligere elektrifisering med akseptabel risiko. Det skal utvikle nye metoder, verktøy og arbeidsprosesser som bedre hensyntar risiko. Med disse prosjektresultatene kan nettselskapene få et mer objektivt grunnlag for å vurdere om en tilknytning er driftsmessig forsvarlig og å forholde seg til risikoen de tar ved å tilknytte uten tiltak. Prosjektet er ytterligere aktualisert av den nye muligheten nettselskap og forbrukskunde har til å inngå tilknytningsavtaler med særlige vilkår (betinget tilknytning). Dette er nyttig for kunder som har egne reserver eller fleksibelt forbruk og som kan akseptere lavere leveringspålitelighet, og innebærer at forbruk kan tilknyttes nettet raskere samtidig som unødvendige nettinvesteringer unngås.

Prosjektillustrasjon IPN Betinget tilknytning og elektrifisering
Forsert elektrifisering gjennom tilknytning til nettet med vilkår, og leveringspålitelighet tilpasset ulike nettkunder.

Prosjektpartnere

Prosjektet vil ledes av REN og arbeidet utføres i samarbeid med bransjen. SINTEF Energi vil være ansvarlig for utførelse av forskningen i prosjektet. IPN FORSEL er et "spin-off-prosjekt" fra forskningssenteret CINELDI som er ledet av SINTEF Energi og skal bidra til å implementere og ta i bruk forskningsresultatene hos norske nettselskaper. REN bidrar med sin erfaring med å utvikle praktiske retningslinjer og verktøy som ivaretar beste praksis i den norske nettbransjen.

REN benytter anledningen til å takke alle nettselskapene som har valgt å bidra både finansielt og med piloter/erfaringer inn i prosjektet de neste årene.

Logosalat med partnerne i prosjektet: SINTEF Energi AS, Agder Energi Nett AS, Norgesnett AS, Arva AS, Mørenett AS, Glitre Energi Nett AS, Tensio TN AS, Elvia AS og Forskningsrådet.e
Partnere i prosjektet.
Kontaktperson for FoU-prosjektet

André Indrearne
Avdelingsleder Tilknytning, måling og nett i REN
E-post: andre@ren.no
Mobil: 909 38 792