Rapport om reparasjonsberedskap i lokalt distribusjonsnett på høring

Rapporten handler om betydningen av sikker kraftforsyning for et moderne samfunn, og at vedlikehold og reparasjonsberedskap må intensiveres da anleggene blir eldre og utnyttes hardere. Rapporten tar utgangspunkt i kravene i leveringskvalitetsforskriften og kraftberedskapsforskriften om utbedring av ordinære og ekstraordinære avbrudd.

Publisert 30. mars 2023

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap / Daglig leder REN Transformatorberedskap AS

Bakgrunn

Sikker kraftforsyning er avgjørende for et moderne samfunn. Næringsliv, offentlig administrasjon, tjenesteproduksjon og husholdninger rammes hardt av stans i kraftforsyningen. Norge har et vel utbygd kraftforsyningssystem med kraftstasjoner og overføringsnett spredt over hele landet. Etter hvert som anleggene utnyttes hardere og blir eldre, må vedlikehold og reparasjonsberedskap intensiveres. Hva er samfunnets forventninger til god reparasjons- beredskap? Hvor lang tid skal det ta å gjenopprette strømforsyningen etter en feilhendelse? Hvilket beredskapsnivå̊ er akseptabelt?

Rapporten tar utgangspunkt i kravene i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet § 2-1 om utbedring av ordinære avbrudd, og for ekstraordinære avbrudd i kravene i forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften) kapittel 4 om ressurser og reparasjonsberedskap.

Det lokale distribusjonsnettet står for 40 % av nettkapitalen i Norge og så godt som alle nettkunder får sin forsyning herfra. Samtidig vet vi at mer enn 95 % av alle avbrudd skjer i dette nettet.

For å belyse disse forholdene nedsatte Beredskapsrådet i REN et prosjekt med bransjedeltagelse i mai 2022. I prosjektrapporten er det forslag til kriterier for god reparasjonsberedskap. Rapporten gir uttrykk for prosjektgruppens samlede vurderinger, og er ikke nødvendigvis et uttrykk for synet til de virksomhetene som har hatt deltagere i prosjektgruppen.

Arbeidet ble satt i gang på grunn av en anbefaling i rapporten «Reparasjonsberedskap i sentral- og regionalnettet, og tilknyttede Kraftstasjoner». I artikkelen Beredskapsarbeid i tråd med NVEs anbefalinger kan dere lese hvordan REN og bransjen har jobbet med anbefalingene fra rapporten.

Høring

Det er et ønske fra Beredskapsrådet i REN at bransjeaktørene gir sitt syn på rapporten. I sammendragskapittelet er det listet opp 73 forslag til handling. 65 retter seg mot nettvirksomhetene, 1 rettes mot bransjeorganisasjonene, 5 mot REN, 1 mot KDS (kraftforsyningens distriktssjefer) og 1 mot NVE. Alle forslag er nærmere forklart i de respektive kapitler.

Vi ber om at høringssvarene gir uttrykk for relevansen av forslagene, om de er verdt å følge eller om de ikke treffer dagens utfordringer.

Potensialet

REN mener det er grunnlag for å videreføre viktige resultater av arbeidet i nye RENblader eller for oppdatering av eksisterende. Etter høringen vil anbefalingene i rapporten gi tydelige forventninger til god reparasjonsberedskap. Den enkelte nettvirksomhets tiltak må selvfølgelig vurderes opp mot lokale forhold og egen risikovurdering.

Med forankring i bransjen vil rapporten gi et grunnlag for hva som er god reparasjonsberedskap i det lokale distribusjonsnettet og gi tydelige føringer for de forventninger samfunnet med rimelighet kan ha til kraftforsyningen i feiltilfeller.

Høringsfrist

Svarfrist for høringen er 1. juni 2023. Høringssvar kan gis til post@ren.no og merkes med «Høringssvar reparasjonsberedskap».

Vedlegg

For eventuelle spørsmål ta kontakt med rådgiver Helge Ulsberg, helge@ren.no,
mobil 952 21 560.