Beredskapsarbeid i tråd med NVEs anbefalinger

For vel 10 år siden ble det gjort et solid stykke arbeid, av meget kompetente fagpersoner, da rapporten «Reparasjonsberedskap i sentral- og regionalnettet, og tilknyttede kraftstasjoner» ble utarbeidet.

Publisert 22. mars 2021

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap

Bilde viser mann som jobber med å kutte en sjøkabel
Klargjøring av sjøkabelende ved lasting lager Stord

Rapporten er fortsatt høyaktuell og er nylig lagt ut på NVE sine hjemmesider.

Rapporten omhandler mye av det som REN har jobbet målrettet med de siste 6 årene, og nå tenkte vi det var på tide å informere litt om arbeidet som er utført og det som kommer.

I 2016 søkte vi om et prosjekt med navnet Optimal beredskap i norsk kraftforsyning. Med fasit i hånd så var vi vel ikke riktig klar over hvilket arbeid dette skulle medføre.

Reisen har vært gøy, lærerik, utfordrende, og når vi ser tilbake på arbeidet som er gjort, er vi veldig stolte av hva vi har fått til sammen med bransjen, leverandørene, og sammen med myndighetene.

Hva har vi oppnådd?

Sjøkabelberedskapen har nå vært operativ i ca. 2,5 år. I løpet av den tiden har vi bistått ved 11 hendelser, og det har ført til uttak av kabel og utstyr i 6 av disse hendelsene. Daglig leder i REN sjøkabelberedskap AS, Bjørn Haukanes, har stått på de fleste helligdager i denne perioden for å laste ut kabel, for det er merkelig med hendelser, de skjer oftest på helligdager.

Det er verdt å nevne at vi har avtaler som sikrer de deltagende selskapene å kunne reparere/investere i komplette sjøkabelanlegg på rammeavtaler som er inngått med leverandører. Alle avtalene er gjort etter gjeldende anskaffelsesregelverk og god forretningsskikk.

Punkt 4 i rapportens sammendrag, nevnt innledningsvis, kan anses som oppfylt!

4. Sjøkabler (kap. 4.3)

a) Eiere av sjøkabelanlegg bør anskaffe reservelengder for innskjøting ved skader.
b) Eierne bør anskaffe minst ett komplett trefasesett av alle aktuelle skjøte- og endemuffer
c) Sjøkabeleiere som har kritiske sjøkabler uten redundante forsyningsveier, bør inngå beredskapsavtale om kabelskip og kabelmontører.
d) Eiere av sjøkabelanlegg bør sikre at reparasjonstidene ved feil og skader er på et minimum ved for eksempel å delta i sjøkabelgruppen og eBeredskap, slik at eierne med eget reservemateriell og sjøkabelgruppens beredskapsavtaler kan gjenopprette kabelens funksjon uten unødig tap av tid
e) Ved legging av nye sjøkabelanlegg bør det inngås beredskapsavtale.
f) Deltagelse i sjøkabelgruppen og eBeredskap bør kunne godtas som tilstrekkelig beredskap under forutsetning av at det er tegnet avropsavtale og meldt inn beredskapsressurser.
g) NVE arbeider med å utvikle en policy på området. Når denne er ferdig vil den kunne tjene som tillegg til veiledning til beredskapsforskriften. Se pkt. 4.3.3.

Da lageret ble etablert, tenkte vi allerede på trinn to som vi akkurat nå er på vei inn i - en utvidelse av lagerbygget for å kunne lagre andre komponenter med lang leveringstid.

Strømtilførsel, brannslukkingsanlegg og varme ble lagt til rette for en utvidelse av bygget. Vi la støpte rørkanaler for fremtidig infrastruktur osv. I disse dager forhandler vi med kommunen om kjøp av tomt for utvidelse. Fremover skal det skje mye spennende.

Nettselskapene har gitt investeringsbevilgning for kjøp av nett-transformatorer. Både nettselskap, produsenter og industriselskap har gitt investeringsbevilgning for kjøp av GIS-materiell. Vi venter på en investeringsbevilgning fra produsentene på GSU (Generator Step Up) transformatorer. I tillegg til dette så jobbes det med å finne et riktig nivå på beredskap for landkabel.

Annonse

Annonsen viser logoen til ProCab AS

Nett-transformatorer
Etter omfattende datainnsamling med god hjelp fra NVE, har vi kommet frem til at vi skal klare å erstatte de fleste av de 200 innmeldte transformatorene med 4 spesielt konstruerte beredskapstransformatorer. I disse dager stiftes selskapet REN transformatorberedskap AS, med et styre bestående av kompetente fagfolk fra nettselskap, og vi har flere kompetente personer fra produksjonsselskapene som går inn i styret når investeringsbeslutning er tatt.

Det har vært flere alternative forslag til beredskapsnivå på transformatorer, og vi mener nå at vi funnet det riktige nivået da det i tillegg eksisterer flere reserver hos nettselskaper som er registrert i databasen for reservemateriell i REN beredskap.

Punkt 6 i rapportens sammendrag innledningsvis kan anses som oppfylt for deltakerne, når vi er i mål med arbeidet.

6. Transformatorer (kap. 4.5)

a) Eiere av krafttransformatorer bør ha grunnleggende transformatorkompetanse og tilgang på spesialkompetanse
b) Dokumentasjon og tegninger for viktige krafttransformatorer bør være enkelt tilgjengelig.
c) Det bør inngås avtaler om reparasjonsberedskap for de aller viktigste transformatorene
d) Det bør være utarbeidet transportplaner i samråd med Statnett Transport eller andre transportselskaper når transportvekten overstiger anslagsvis 70 tonn.
e) Eiere av transformatorstasjoner bør gjøre en vurdering av den forsyningsmessige konsekvensen ved transformatorhavari for å finne behovet for beredskapstransformatorer, og anskaffe slike. Dette bør skje i samarbeid mellom flere eiere.
f) Netteiere bør vurdere om transformatorer andre steder i nettet kan flyttes i en beredskapssituasjon. I så fall bør det inngås avtaler med relevante transformatoreiere om dette.
g) Krafttransformatorer bør være omfattet av et faglig forsvarlig overvåkingsog vedlikeholdsprogram for å forebygge og unngå alvorlige skader

REN GIS-beredskap
Daglig leder i REN GIS-beredskap AS, Magne Solheim, har jobbet målrettet med å finne et riktig nivå for GIS-beredskapen. Med på arbeidet har han hatt et kompetent styre som har veiledet REN på en god måte. Reservedeler for en del anleggstyper ble bestilt i 2020, og i disse dager går forespørselen på mobile GIS-anlegg ut i markedet. Tidligere er det blitt etablert reparasjonsavtaler med eksisterende leverandører i Norge.

Punkt 7 i rapportens sammendrag kan anses som oppfylt for deltakerne, når vi er i mål med arbeidet.

7. SF6-anlegg (kap. 4.6)

a) Eiere av gassisolerte koblingsanlegg med merkespenning høyere enn 100 kV bør gjøre en grundig analyse av konsekvensene for forsyningssikkerheten ved feil i anlegget. Analysen bør peke på mulige tiltak og beredskapsplaner.
b) Det bør forberedes provisoriske tiltak for å opprettholde forsyningen ved feil i anlegg nevnt over. Slike tiltak bør være klare til bruk, utprøvd og øvet. Omstilling av relévern i stasjonen og tilgrensende stasjoner bør være vurdert og planlagt.
c) Det bør inngås beredskapsavtaler for reparasjon av anlegget, eller for å etablere provisoriske tiltak som forbikoblinger. Slike avtaler kan inngås med fabrikanten hvis det er mulig, eller med kompetent entreprenør

GSU-transformatorer
Utredningen er ferdig, og konklusjonen er at 10 transformatorer kan erstatte 235 innmeldte GSU-transformatorer. I månedsskiftet ble investeringsrammene til deltagere sendt ut, og vi forventer en avgjørelse på videre fremdrift rett over sommeren. Det er ekstra spennende å jobbe med produksjonsmiljøet i Norge, da fokuset er noe forskjellig fra nettselskapene, og REN-organisasjonen er ikke like kjent i disse miljøene.
At Covid-19 og lave kraftpriser har påvirket prosjektet, går det ikke an å komme unna, men nå er vi inne i en god flyt!

Når vi er ferdige med arbeidet, har vi tenkt å fortsette med å etablere gode bransjeanbefalinger for produksjonsmiljøet.

Landkabel
For landkabel pågår det en utredning, og fasen som vi er inne i nå, er en omfattende innsamling av data for eksisterende anlegg som det ønskes en beredskap for. Utredningen skal etter planen være ferdig medio 2021, og det blir spennende å se hva konklusjonen blir.

Det pågår et solid arbeid for å etablere et godt lager for beredskapsutstyr, men vi må ikke glemme det gode arbeidet som blir gjort til daglig i bransjen. Bransjen har også bevist at et år med en pandemi, ikke har svekket beredskapsevnen i noen nevneverdig grad.

Det er tydelig at flere selskaper har tatt i bruk materiellbasen i REN beredskap, og nå er det god aktivitet med oppdatering og innlegging av materiell. Vi mottar også flere henvendelser fra selskap som står i en situasjon, og trenger materiell.

Veien videre

Vi skal i uke 12 avholde møte i beredskapsrådet for å diskutere flere beredskapsrelaterte emner.

Internt i REN så har vi organisert oss i en teknisk avdeling og en beredskapsavdeling, samt en kundeavdeling. I februar tok undertegnede over ansvaret for beredskaps avdelingen fra Stig Fretheim, som nå skal rendyrke daglig leder-funksjonen i REN.

Jeg ser frem til denne oppgaven og sammen med de gode medarbeiderne er jeg sikker på at vi klarer å lande alle prosjektene på en god måte!

Annonse

Annonsen viser logoen til Linjeservice AS