Nytt RENblad på DF-vurdering

Vi har nå publisert et nytt og og viktig RENblad innen nettilknytning.

Publisert 3. mai 2024

André Indrearne

Avdelingsleder Tilknytning, måling og nett

RENblad 4130 er laget basert på et prosjektnotat som er en av mange leveransen i IPN-prosjektet FORSEL med tittel «Veileder for vurdering av om tilknytning er driftsmessig forsvarlig og hvilken risiko det vil være å knytte til uten nettforsterkning» (leveranse L2). Innholdet er utviklet i samarbeid med Arbeidsgruppen for DF-vurdering i regi av REN, der det i tillegg til FORSEL-partnerne også bidrar deltagere fra andre selskap.

Illustrasjon på bakgrunn for utvikling av RENbladet
Illustrasjon på bakgrunn for utvikling av RENbladet

I tillegg til SINTEF Energi og REN har følgende selskap vert med i arbeidet med det nye RENbladet: Elvia, BKK, Lnett, Lede, Arva, Norgesnett, Linja, Glitre Nett, Tensio, Statnett og Fornybar Norge. REN ønsker å takke alle som har bidratt i dette viktige arbeidet.

RENblad 4130 beskriver systematikk og metodikk som et nettselskap kan benytte som veiledning i forbindelse med vurderingen av hvorvidt en tilknytning av ny kunde, eller å tillate økt forbruk hos eksisterende kunde, er driftsmessig forsvarlig (DF-vurdering). DF-vurderingen er en samlebetegnelse for den innledende vurderingen som utføres som en kostnadsfri tjeneste hos nettselskapet når en kunde søker tilknytning.

Veiledningen i RENbladet omfatter bare vurdering av virkningene av tilknytningen i nettselskapets eget distribusjonsnett og er ikke ment for å vurdere virkninger i transmisjonsnettet. Den dekker vurdering av virkninger i høyspenningsdistribusjonsnett og regionalt distribusjonsnett. Veiledningen er avgrenset til tilknytning av forbruk (uttakskunder).

RENbladet er skrevet for å leses og brukes av de i nettselskapene som utfører DF-vurderinger. Det er også ment å kunne være underlag for standardisering og videreutvikling av selskapenes egne prosedyrer for DF-vurdering. Om det blir forskriftsfestet at nettselskaper skal etablere og dokumentere prinsipper for driftsmessig forsvarlig-vurderinger så kan RENbladet også brukes til det.

(På tidspunktet dette RENbladet ble ferdigstilt arbeidet RME med å utrede og foreslå forskriftsendringer med krav om at nettselskapene etablerer prinsipper for driftsmessig forsvarlig-vurderinger, og at disse vurderingene dokumenteres og gjøres tilgjengelig for kunder på forespørsel. Frist for oppdraget til RME var 1. mai 2024).