Forsert elektrifisering gjennom tilknytning til nettet med vilkår og leveringspålitelighet tilpasset ulike nettkunder - FORSEL

FORSELs overordnede mål er å gjøre det mulig å elektrifisere samfunnet hurtigere, rimeligere og med akseptabel risiko

Forsert elektrifisering gjennom tilknytning til nettet med vilkår, og leveringspålitelighet tilpasset ulike nettkunder

Den pågående elektrifiseringen for å nå klimamålene er helt avhengig av at bl.a. ladeinfrastruktur for elektrisk transport og økt forbruk fra bærekraftig industri kan tilknyttes det norske kraftnettet. Bygging av nett for å få til dette kan være kostbart og ta lang tid. Derfor er det avgjørende å utnytte dagens distribusjonsnett best mulig.

Norske nettselskaper fikk med endringen av Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) i 2021 mulighet til å inngå avtaler med strømkunder som innebærer avtale om utkobling eller begrensning i forbruket ved behov. Den nye ordningen kan bety rimeligere og raskere tilknytning av kunder som har egne reserver eller kunder med fleksibelt forbruk som kan akseptere lavere leveringspålitelighet. Dette kan for eksempel være aktører innen hybridskip, el-ferger og hydrogenproduksjon.

Betinget tilknytning er ansett for å være en katalysator for andre virkemidler nettselskap kan få for å utløse fleksibilitet. På den ene siden gir dette mulighet til bedre risikobasert utnyttelse av dagens nett. Samtidig får nettselskap og nettkunder en ny utfordring ved at de må kunne vurdere risikoen ved denne type tilknytning og hvordan den avhenger av vilkårene i avtalen.

Norsk regulering skal legge til rette for samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling av kraftsystemet. Det forutsetter at nettselskapene er i stand til å hensynta risiko i beslutningene de tar og ikke planlegge nettet for konservativt.

Metodikken som utvikles i prosjektet skal hjelpe nettselskapene til få bedre kontroll på usikkerhetene rundt belastning i nettet og bedre kontroll på risiko ved tilknytning. Overordnet representerer innovasjonen en mer systematisk og rasjonell måte å forholde seg til risiko på, både i planleggingen av tilknytninger og bygging av nytt nett.

Ett av verktøyene som utvikles i FORSEL er en «effektkalkulator» for å estimere effektbehov for nettkunder, noe som vil være nyttig for nettselskap når de er i dialog med nye forbrukskunder om innmeldt effektbehov slik at de kan unngå overdimensjonering. Denne kalkulatoren vil, på en ny måte, kombinere ulike typer informasjon som i dag ikke utnyttes i nettplanlegging.

FORSEL er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) hos Forskningsrådet.

Prosjektet er et «spin-off»-prosjekt fra FMECINELDI (Centre for intelligent electricity distribution)

Organisering
REN AS

Prosjekteier

Elvia AS

Prosjektpartner

Norgesnett AS

Prosjektpartner

Arva AS

Prosjektpartner

Glitre Nett AS

Prosjektpartner

Tensio TN AS

Prosjektpartner

Linja AS

Prosjektpartner

SINTEF Energi AS

Forskning- og utviklingsleverandør

Kontaktperson for FoU-prosjektet

Portrett av André Indrearne

André Indrearne

Avdelingsleder Tilknytning, måling og nett

E-post:

Mobil: 909 38 792