Etterlever bransjen kravene til å prosjektere og dokumentere anlegg med sikker utkobling?

Hvordan kan man sikre at nye tilknytninger utføres på en trygg og forskriftsmessig måte, som ivaretar både personsikkerhet og driftssikkerhet?

Publisert 27. juni 2024

Martin Brandtun

Prosjektleder

Når det gjelder tilknytning av nye anlegg eller kapasitetsøkninger i eksisterende lavspenningsdistribusjonsnett (LS-nett), er sikker utkobling et kritisk aspekt for å sikre både driftssikkerhet og personvern. Ved å lese videre vil vi beskrive hva som menes med sikker utkobling, og prosedyrene for å dokumentere sikker utkobling ved nye tilknytninger, basert på retningslinjene fra RENblad 4118.

Hva er sikker utkobling?

Sikker utkobling refererer til tiltakene som er nødvendige for å beskytte elektrisk utstyr mot overstrømmer som kan forårsake termisk skade, redusert levetid eller brannfare. Dette innebærer både overbelastnings- og kortslutningsstrømmer, og det benyttes overstrømsvern for å sikre at strømtilførselen kobles ut på en sikker måte.

Generelle krav til sikker utkobling

Kravene ved sikker utkobling ved drift av LS-nett er knyttet til den gjeldende forskrift og standard ved det aktuelle byggeår.

Ved tilknytning i LS-nett er det viktig å følge gjeldende forskrifter og standarder.

For å oppfylle dagens krav til sikker utkobling for en ny tilknytning, må det blant annet utføres kortslutningsberegninger i henhold til NEK 400, som refererer til beregningsmetodene spesifisert i NEK IEC 60909-0. Dokumentasjon som inkluderer tekniske beregninger må leveres til kunden i samsvar med FOL paragraf 4-2 og i henhold til RENblad 4102.

Dokumentasjon og beregningsverktøy

For å tilfredsstille kravene til sikker utkobling, bør beregningsverktøy brukes for å utføre nødvendige tekniske beregninger. REN har utviklet verktøyet Ledning som kan benyttes for å beregne korrekte kortslutningsstrømmer og dokumentere disse i henhold til forskrifter, standarder og normer. Det er også viktig å oppnå selektivitet i anlegget, selv om dette ikke alltid er et krav, men bør tilstrebes for å sikre at overstrømsvern fungerer korrekt i tilfelle feil.

Konklusjon

Dokumentasjon av sikker utkobling ved en ny tilknytning i LS-distribusjonsnett krever nøye vurdering av kapasitet, beskyttelse mot overstrømmer og elektrisk sjokk, samt bruk av riktige beregningsmetoder og verktøy. Ved å følge de retningslinjene og metodene som er beskrevet i RENblad 4118 kan man sikre at nye tilknytninger utføres på en trygg og forskriftsmessig måte, som ivaretar både personsikkerhet og driftssikkerhet.