Avtaler for tilknytning av større uttakskunder er oppdatert og lansert

I arbeidet med å lage avtalene i sin tid ble det tatt utgangspunkt i underlag utarbeidet av Agder Energi Nett for store uttakskunder. Omarbeiding til dagens regelverk er gjort i samarbeid med Lyse Elnett, Høyspent AS, samt innspill fra Tensio TS og Elvia.

Publisert 8. juni 2021

Bjørn Inge Oftedal

Prosjektleder

Endringene som er gjort i RENblad 430, rammeavtale for tilknytning, er utført for å forenkle prosessen ved tilknytningen av en kunde.

Forenklingen fører til at vi legger inn noe mer data i RENblad 430. RENblad 433 er endret fra avtale til vilkår for måling. I RENblad 432 er kravet til tekniske data om kundens installasjon redusert til et minimum. Antall avtaler går derfor ned fra 4 til 2 stk. pr tilknytning.

RENblad 430 må sees i sammenheng med hele tilknytningsprosessen av større kunder, inkludert kunder med egen produksjon, som beskrives i RENblad 4109. For tilknytning av småkraftverk i høyspenningsnettet henvises det til RENbladene i 3000-serien.

Oversikt over tilknytningsprosessen

Bildet viser tabelloversikt over tilknytningsprosessen

I de ulike delene av prosessen vil det være behov for avtaler og andre dokumenter som hjelper kommunikasjonen mellom nettselskap og kunde.

Teknisk kontaktskjema

 • RENblad 410 Kontaktskjema større utbygging.
  Dette er en anbefaling om webskjema for tilknytning av større uttakskunder. Skjemaet fylles ut på nettselskapets webside for å starte prosessen med en utreding og tilknytning av større kunder.

Utredningsavtale

 • RENblad 411 Utredningsavtale.
  Dette er en avtale om utvidet utredning for kunder som skal tilknyttes nettet.

Utbyggingsavtale

 • RENblad 420 Avtale om utbygging for større uttakskunder.
  Dokumentet beskriver nettselskapets utbyggingsavtale. Dokumentet kan benyttes direkte eller kan helt eller delvis erstattes av det enkelte nettselskaps dokumenter.
 • RENblad 421 Vilkår for nettinvesteringer som utløser anleggsbidrag
  Dette er vedlegg til utbyggingsavtale som beskriver nettselskapet sin praksis ovenfor kunder som initierer investeringer i nettselskapet sitt distribusjonsnett, som følge av nytt- eller økt forbruk hos sluttkunde.
 • RENblad 422 KILE-avtale for ferger.
  Dette er en avtale for kompensasjon for ikke levert energi.

Rammeavtale for tilknytning

 • RENblad 430 Tilknytnings- og nettleieavtale.
  Dette er rammeavtalen for tilknytning.
 • RENblad 431 Tilknytnings- og nettleieavtale for store kunder - Definisjoner.
  Dette er vedlegg 1 til rammeavtalen som samler definisjonene til RENblad 430, 432, 433 og 434.
 • RENblad 432 Tilknytningsavtale for store kunder - Overføring og kvalitet.
  Dette er vedlegg 2 til rammeavtalen som definerer avtalt kraftuttak og innmating, nettilknytning og nettpåvirkning, deriblant krav basert på Forskrift om Leveringskvalitet (FoL).
 • RENblad 433 Vilkår for elmåling for store uttakskunder.
  Dette er vedlegg 3 til rammeavtalen som definerer hvordan nettkunden er tilknyttet overføringsnettet, og hvordan måling av elektrisk energi og effekt foretas.
 • RENblad 434 Tilknytningsvilkår store uttakskunder
  Dette er vedlegg 4 til rammeavtalen som angir standardvilkår for uttakskunder som er tilknyttet eller skal tilknyttes høyspenningsnettet, og for kunder med store lastuttak tilknyttet lavspenningsnettet

Driftsavtaler

 • RENblad 100 Avtale om koblinger, eierforhold og arbeid.
  Avtalen beskriver eierforhold, driftslederansvar, koblingsmyndighet og hvordan arbeid og adgang til anlegget skal foregå på en sikker måte.

Rettighetserverv