Kalkyle

Kalkyleverktøyet hjelper deg med å lage en kostnadskalkyle for ditt prosjekt og ditt anlegg. Det bygger på vår egen kostnadskatalog, som inneholder observerte, gjennomsnittlige kostnadsdata innhentet fra nettbransjen.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Kostnadskatalog med materiell- og timepriser

Kostnadskatalogen inneholder gjennomsnittsverdier for materiell- og timepriser. Disse er observert over tid og laget med utgangspunkt i analyser av typiske prosjekter som utføres av nettselskaper og entreprenører i bransjen.

Skjermbilde fra verktøyet Kalkyle
Skjermbilde som viser oppbygning og innhold i en kalkyle for nybygging av høyspenningskabel i grøft.

Komplette arbeids- og materiellpakker

Analyser av typiske prosjekter som utføres i bransjen danner ikke bare grunnlag for gjennomsnittlig materiell- og timepriser. De benyttes også til å sette sammen komplette arbeids- og materiellpakker for typiske anlegg og arbeidstyper i nettet - detaljert på enhetsnivå.

Arbeids- og materiellpakker gir deg muligheten til å både planlegge og budsjettere prosjekter på en svært rask og god måte.

Velg mellom REN-priser og egne selskapspriser

Dersom du heller ønsker å benytte egne priser for materiell og personell, kan du selvsagt gjøre det. Da oppretter du enkelt en selskapskalkyle basert på de verdiene du ditt selskap ønsker å benytte.

Og du trenger ikke ha et komplett sett av egne selskapspriser for å ta i bruk denne funksjonen. REN-prisene benyttes for alle enheter som ikke har fått tildelt egen selskapspris.

Grunnlag for kostnadsestimater i andre verktøy

Kalkyleverktøyet har en tett kobling til andre verktøy, eksempelvis Anleggsbidrag.​ Det er kostnadskatalogen og Kalkyle som benyttes for å lage kostnadsoverslag og pristilbud i dette verktøyet.

Hva bruker du Kalkyle til?

Budsjettering og langsiktig planlegging

Du kan bruke kostnadskatalogen til å sette opp budsjett uten å ha mye detaljkunnskap om et prosjekt. Da legger du inn bare hovedkomponentene i prosjektet som budsjettkoder og får med gjennomsnittsmengder av materiell og personellressurser

Verdsetting av anlegg

Du kan bruke våre budsjettmaler til å finne et grovt overslag av nyverdien til hele eller deler av nettet du jobber med. Eller du kan gå detaljert til verks og arbeide helt ned på enhetsnivå.

Planlegging og prosjektering

Det er enkelt å sammenligne kostnader for ulike løsninger man kan velge i prosjekteringsprosessen. Kalkyle hjelper deg også med å lage arbeidsbeskrivelser, materiallister, beskrive pakker av materiell eller leveringssted og lage underlag til anbudsbeskrivelser.

Tilbudsarbeid, kostnadsoppfølging og ressursplanlegging

De observerte gjennomsnittsverdiene i kostnadskatalogen gir deg alltid en nyttig referanse for både kostnad og tidsbruk. Det kan du bruke for å utnytte montører, maskiner og utstyr på best mulig måte.