Tilkoblinger og korrosjon

RENblad 8155 om tilkoblinger har blitt et mye brukt RENblad. Interessen og henvendelsene til REN vitner om bransjens sterke engasjement for pålitelige tilkoblinger som tåler belastninger over anleggenes levetid. Bladet har fremmet viktige diskusjoner og åpnet for en konstruktiv dialog om forbedring av tilkoblingsmetoder.

Publisert 20. november 2023

Øyvind Slethei

Prosjektleder

Bildet viser REN sin anbefaling for tilkobling av Cu leder på Cu skinne med kabelsko. Cu mot Cu er robuste tilkoblinger som kan stå i nesten alle typer miljø.
Bildet viser REN sin anbefaling for tilkobling av Cu leder på Cu skinne med kabelsko. Cu mot Cu er robuste tilkoblinger som kan stå i nesten alle typer miljø.

Et mye brukt RENblad

Helt siden vi publiserte høringversjonenav RENblad 8155 Tilkoblinger våren 2022 har vi fått mange henvendelser og spørsmål om temaene som tas opp i dette bladet. Det viser at RENbladet blir mye brukt, og at bransjen er opptatt av hvordan gode og robuste tilkoblinger, som tåler påregnelige mekaniske og elektriske påkjenninger gjennom levetiden til anleggene, skal utføres.

En viktig målsetning for oss da vi begynte å jobbe med RENbladet var nettopp å løfte problemstillinger rundt tilkoblinger opp på dagsorden og få de ulike leddene i verdikjeden til ha en konstruktiv dialog om hvordan ting kan gjøres bedre. Interessen er en indikasjon på at dette er i ferd med å skje, og det synes vi er veldig bra. Når vi blir en del av denne dialogen så fører dette også til at vi kan supplere med ny kunnskap, etter hvert som den blir tilgjengelig. Vi sitter ikke med svarene på alle spørsmål i dag, men vi håper å kunne gi flest mulig gode svar i fremtiden.

Fortinning

Ett tema som har gått igjen veldig ofte er fortinning av tilkoblingsutstyr. Veldig mye tilkoblingsutstyr som selges i markedet er fortinnet. Vi i REN er av den prinsipielle oppfatning at en skal være tilbakeholden med å innføre flere metaller og overganger i en tilkobling enn det som strengt tatt er nødvendig. Erfaringer viser at spesielt fortinnet Al-utstyr som brukes utendørs fører til mange problemer. Dette gjelder ikke minst i jordingsanlegg, der manglende kontakt og medfølgende potensialforskjeller har stort skadepotensiale.

Når det kommer til fortinnet Cu-utstyr for tilkoblinger, er erfaringene mer gunstig enn det vi ser med fortinnet Al-utstyr. Imidlertid er det også noen problemstillinger ved fortinning som en må være klar over og ta hensyn til dersom en velger å bruke fortinnet Cu-utstyr.

I en oppdatering av RENblad 8155 har vi utdypet dette og forklart bakgrunnen for våre synspunkt i forhold til fortinning. Ett av punktene vi peker på er at tinn og kobber har ulike fysiske egenskaper og oppfører seg derfor forskjellig når de blir utsatt for termiske påkjenninger. Vi er blant annet usikre på hvordan dette påvirker korrosjonsegenskapene i denne type tilkoblinger på sikt, og det vanskelig å finne dokumentasjon på at det er utført standardiserte tester på fortinnet materiell. Det er imidlertid indikasjoner på at tinnet kan ha positiv innvirkning på overgangsmotstanden i tilkoblinger, når utstyret monteres med riktig kontaktpress og de termiske påkjenningene er i henhold til standardiserte drifts- og kortslutningstester.

Moment og fleksibilitet

Ett annet viktig spørsmål som stadig dukker opp, er riktig moment for å oppnå tilstrekkelig fleksibilitet i skrueforbindelser. Fleksibilitet i skrueforbindelser er kort sagt et samspill mellom elastisiteten i bolt, skiver og tilkoblingsmateriale. I RENblad 8155 beskriver vi alle skruetilkoblinger med minst én spennskive (fjærskive/tallerkenskive). Men hvilket moment skal brukes når bolten/mutterstrammes for å oppnå tilstrekkelig fleksibilitet? Det finnes tabeller som beskriver moment for bolter av ulikt materiale, men det er lite tilgjengelig dokumentasjon om hvordan en skal ta hensyn til spennskiven. Dersom en benytter oppgitt moment i tabeller vil ofte spennskiven trykkes helt flat, og da har den ikke noen fleksibilitet å tilføre tilkoblingen.

Forbedring og utvikling

Vi har en aktiv dialog med leverandører blant annet om disse problemstillingene. I tillegg får vi masse gode innspill gjennom henvendelser fra brukere av RENblad 8155 og ikke minst når vi snakker med dyktige fagfolk på kurs og konferanser. Vi ser frem til å jobbe videre for å bidra til å gjøre bransjen enda bedre til å gjøre tilkoblinger med god kvalitet i fremtiden.