Status FoU-prosjektet Risikobasert Fornyelsesplanlegging av Kraftledninger (Rifok)

Våren 2022 startet REN samarbeid med SINTEF Energi som FoU-leverandør IPN-prosjektet «Risikobasert Fornyelsesplanlegging av kraftledninger (Rifok). Partnere er Glitre Nett, Elvia, Lede og Nettalliansen.

Publisert 21. desember 2023

Øyvind Slethei

Prosjektleder

Rifok skal utvikle en ny metode for å vurdere tilstand og estimere feilsannsynlighet til kraftledninger. Denne vil inngå i en ny framgangsmåte for risikobasert planlegging av hvor, når og hvordan fornyelse av kraftledninger bør gjøres. Dette gir mer kostnadseffektiv forvaltning av nettet gjennom bedre prioritering av kraftledninger for fornyelse og økt utnyttelse av kraftledningenes levetid.

Samfunnsutviklingen fører til økt forbruk og press på el-nettet. Videre er det et stort reinvesteringsbehov grunnet aldrende nett. Det er derfor viktig og økonomisk fornuftig å utnytte nettet optimalt og å utføre tiltak som sikrer pålitelighet og øker levetiden til kraftledninger. Men det er umulig å sikkert bestemme levetiden til kraftledninger. Derfor er det krevende å finne hvilke aldrende kraftledninger som bør fornyes, og om alle kraftledningens komponenter bør skiftes ut eller bare noen.

Utfordringer med å estimere kraftledningers levetid

Det finnes mye kunnskap om tilstand til og aldring av kraftledninger, samt god tilgang til data om miljø og påkjenninger som de utsettes for. I tillegg utvikles teknologi for droner, sensorer o.l. raskt. Men det er utfordrende å utnytte data og kunnskap til beslutningsstøtte. Dette krever kombinering og foredling av mange ulike typer data, som både kan være usikker, upresis og mangelfull, til anvendbar informasjon. På tross av en økende mengde data og forklaringsmodeller vil det også være behov for supplerende ekspertvurderinger i uoverskuelig framtid. Det må også tas hensyn til usikkerhet, ettersom estimering av levetid er beheftet med betydelig usikkerhet, og denne usikkerheten kan ha stor betydning når beslutninger om fornyelse skal tas. Rifok skal utvikle metodikk som møter disse utfordringene.

Følgende hovedaktiviteter er planlagt i prosjektet:

  • H1 Evaluering av risikofaktorer som påvirker tilstandsutvikling og feilsannsynlighet.
  • H2 Etablering av konseptuelt rammeverk for vurdering av tilstand og estimering av feilsannsynlighet.
  • H3 Utvikling av kvantitativ metode for vurdering av tilstand og estimering av feilsannsynlighet.
  • H4 Utvikling av risikobasert planleggingav hvor, når og hvordan fornyelse av kraftledninger bør gjøres.
  • H5 Testing og tilpasning av framgangsmåte.

I henhold til planen skal H1 og H2 være gjennomført ved utgangen av 2023, og framdriften i prosjektet er omtrent i henhold til oppsatt plan. H3 Utvikling av kvantitativ metode er også startet opp. I praksis så vil det pågå arbeid i alle tidligere hovedaktiviteter etter hvert som nye starter opp.

I H1 har det vært innhentet og analysert tilgjengelig feilstatistikk fra FASIT. Videre har det vært gjennomførtspørreundersøkelse og intervju samt workshop med deltakende nettselskap om praksis for innsamling og bruk av tilstandsdata.Det har vært etablert en anleggsmodell for kategorisering av kraftledninger i distribusjons- og regionalnett. I tillegg har feilmoder og feilårsaker for komponenter og delkomponenter til kraftledninger blitt identifisert.

I H2 har en første overordnet versjon av konseptuelt rammeverk blitt skissert. I tillegg er det gjort litteratursøk for å kartlegge relevant nasjonal og internasjonal dokumentasjon som utvikling av rammeverket kan baseres på. Det er også gjennomført litteratursøk for relevante degraderingsmodeller fra SINTEF Energi og øvrig forskning.

I H3 er jobben med å lage en prototype av metode i Phyton startet opp. Arbeidet i 2024 vil i stor grad være preget av utvikling av metoden i H3. Dette vil være et spennende arbeid som vil innebære fortløpende testing av metoden basert på datagrunnlag og arbeidsflyt ute hos deltakende nettselskap i prosjektet. Da vil en få de første indikasjoner på hvordan konsept og metode vil fungere i praksis.

Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2025 og har et budsjett på 8,7 MNOK. Dette inkluderer støtte fra Forskningsrådet og egeninnsats fra partnerne.

Dersom du har spørsmål om dette prosjektet kan du kontakte:

Prosjektleder REN:
Øyvind Slethei oyvind@ren.no

Prosjektleder SINTEF Energi:
Tom Ivar Pedersen tom.ivar.pedersen@sintef.no