REN jussnytt – Hva er formålet med reglene om anleggsbidrag, og er det endringer på gang?

Anleggsbidrag er som kjent et investeringstilskudd som nettkundene må betale til nettselskapene når bestilling av eller forsterkning av en tilknytning utløser investeringer i nettet.

Publisert 28. februar 2024

Torstein Eivindstad

Simonsen Vogt Wiig

Overordnet har fastsettelse av anleggsbidrag to formål:

  1. For det første gis det et prissignal til nettkundene om kostnadene ved tilknytning eller forsterkning av nettet.

    Prissignalet gir kunden et insentiv til å foreta egne vurderinger, og eventuelt gjøre tilpasninger som kan redusere behovet for nettinvesteringen. Reglene gir således insentiver til at nettet kan utvikles og utnyttes på en samfunnsmessig rasjonell måte i tråd med formålsbestemmelsen i energiloven § 1-2.
  2. For det andre bidrar reglene om anleggsbidrag til å allokere investeringskostnadene til nettet på en mer riktig og rettferdig måte mellom nettkundene som utløser investeringene, og nettselskapets øvrige nettkunder.

    Kostnader som ikke dekkes gjennom anleggsbidrag, må som hovedregel dekkes av nettselskapet, og i neste omgang gjennom økt nettleie. På den måten bidrar reglene om anleggsbidrag til en rettferdig fordeling av kostnader til investering i nettet, ved at nettkundene selv dekker sin forholdsmessige andel av kostnadsgrunnlaget for nettinvesteringene.

Formålene skal således sikre at det ikke blir utbygget mer nett enn nødvendig, i tillegg til at reglene bidrar til en mest mulig optimal lokalisering av ny-etableringer.

Mange nettselskaper opplever likevel reglene som vanskelig tilgjengelig.

Det har i den forbindelse vært reist spørsmål i det siste knyttet til om reglene vil bli endret eller presisert. Ytterpunktene har vært alt fra avvikling av reglene til økt detaljeringsgrad. Vi i SVW har tett og god dialog med RME og har mottatt en del føringer som vi gjerne vil dele.

For å ta det første først: Det er ingenting som tyder på at reglene vil bli avviklet. Formålet med regelverket står sterkt, og vurderes som svært viktig for å oppnå en rasjonell utbygging av nettet.

Det som vil komme, og som er under stadig utvikling, er presiseringer av tvilstilfeller gjennom vedtak. Ofte handler slike vedtak om et nettanlegg er kundespesifikt eller masket, eller når det er nettkunden som “utløser” anleggsbidraget. Over tid vil vi må mange svar som forenkler nettselskapenes sakshåndtering.

Når det gjelder beregningsmetodikken så har det vært reist spørsmål om denne vil bli endret, eksempelvis i retning enhetspriser. De siste signalene vi har fått er dette vil motvirke lokaliseringssignalene og derfor ikke vurderes som aktuelt. Det fremstår heller ikke nært forestående med andre endringer i reglene.

Vår erfaring etter mange år med arbeid knyttet til anleggsbidrag for de fleste nettselskapene i landet er at utfordringene med korrekt beregning i første rekke handler om regelforståelse og utvikling av gode verktøy. Vi opplever at dette er i ferd med å bedres kraftig, i takt med nettselskapenes kompetanseheving og avklarende vedtak fra RME. Utfordringene som mange opplever er derfor antakelig forbigående.

Vi i SVW er “helt frempå i skoene” og oppdaterer selvsagt alle i nettnorge straks det kommer viktige avklaringer!


Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og REN har inngått en meget gunstig samarbeidsavtale. Avtalen gir nettselskapene en rekke fordeler, av både faglig og økonomisk art.

Opplysninger om samarbeidsavtalen og nettselskapenes fordeler finner du her.

Bilde viser kontaktpersoner i Simonsen Vogt Wiig