REN jussnytt – Erstatning i og utenfor kontrakt

SVW holdt to innlegg på RENs Driftslederforum i Trondheim. Tema for ett av innleggene var nettselskapers erstatningsansvar, og vi så da nærmere på vilkårene for erstatning, herunder hva som skal til for at nettselskaper skal bli erstatningsansvarlige. I det følgende vil vi gi en kortfattet fremstilling av erstatningsretten slik den ble presentert på driftslederforumet.

Publisert 20. september 2023

Torstein Eivindstad

Simonsen Vogt Wiig

Overordnet skilles det mellom erstatning i og utenfor kontrakt. Erstatning utenfor kontrakt kalles deliktserstatning, og erstatning i kontrakt kalles kontraktserstatning. Et kontraktsbrudd kan bestå av en forsinkelse (f.eks. strømavbrudd som ikke er varslet iht. avtalen), eller en mangel (f.eks. mangelfull spenningskvalitet ifa. overspenning).

I korthet omhandler erstatning utenfor kontrakt en skadevoldende handling, mens kontraktserstatningen omhandler mislighold av en kontraktsforpliktelse.

Selv om det skilles mellom erstatning i og utenfor kontrakt, er grunnvilkårene for erstatning like. Det kreves i begge tilfeller at det foreligger:

  • Ansvarsgrunnlag
  • Økonomisk tap
  • Adekvat årsakssammenheng

Selv om grunnvilkårene for erstatning er like i og utenfor kontrakt, er det imidlertid viktig å være oppmerksom på at innholdet i vilkårene er ulike ved erstatning i og utenfor kontrakt. Og for kontraktserstatning må det i tillegg konstateres et kontraktsbrudd - ellers blir det ikke tale om å erstatte tap som følge av kontraktsbruddet.

Ved spørsmål om vilkårene for erstatning, eller ved behov for bistand i konkrete saksforhold, er det bare å ta kontakt med oss i Nettavdelingen i SVW.


Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og REN har inngått en meget gunstig samarbeidsavtale. Avtalen gir nettselskapene en rekke fordeler, av både faglig og økonomisk art.

Opplysninger om samarbeidsavtalen og nettselskapenes fordeler finner du her.

Bilde viser kontaktpersoner i Simonsen Vogt Wiig