REN jussnytt – Anleggsbidrag: Nettselskapers tilbakebetalingsplikt etter 10-års regelen

Etter kontrollforskriften §§ 16-8 og 16-9 har nettselskaper på nærmere vilkår adgang til å kreve at kunden(e) dekker hele kostnadsgrunnlaget. Ett av vilkårene er at nettselskapet må vurdere at andre kunder ikke vil bli tilknyttet eller få økt kapasitet i nettanlegget innen ti år etter at kunden(e) som utløste investeringen ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet.

Publisert 7. februar 2024

Torstein Eivindstad

Simonsen Vogt Wiig

Dersom andre kunder likevel blir tilknyttet nettanlegget eller får økt kapasitet innen ti år, skal nettselskapet betale tilbake den delen av anleggsbidraget som overstiger kunden(e)s forholdsmessige andel av kostnadsgrunnlaget.

Dette utløser en tilbakebetalingsplikt etter §§ 16-8 andre ledd eller 16-9 fjerde ledd, og i det følgende skal vi kort peke på hva som utløser en tilbakebetalingsplikt etter disse bestemmelsene.

§ 16-8 andre ledd

Etter § 16-8 andre ledd, har nettselskapet en tilbakebetalingsplikt dersom nettanlegget i utgangspunktet er anleggsbidragsfinansiert med kunden som eneste bruker, men andre kunder likevel blir tilknyttet nettanlegget eller får økt kapasitet innen ti år.

I disse tilfellene plikter nettselskapet å betale tilbake den delen av anleggsbidraget som overstiger kundens forholdsmessige andel av kostnadsgrunnlaget. Kundens krav om tilbakebetaling vil da utgjøre den delen av anleggsbidraget som overstiger kundens forholdsmessige andel av kostnadsgrunnlaget.

§ 16-9 fjerde ledd

Etter § 16-9 fjerde ledd har nettselskapet en tilbakebetalingsplikt dersom nettanlegget i utgangspunktet er finansiert som et nettanlegg med flere brukere, og hvor kostnadsgrunnlaget er fordelt på et gitt antall kunder etter § 16-9 tredje ledd.

Dersom andre kunder likevel blir tilknyttet nettanlegget eller får økt kapasitet innen ti år, skal nettselskapet betale tilbake den delen av anleggsbidraget som overstiger hver av kundenes forholdsmessige andel av kostnadsgrunnlaget. Kundenes krav om tilbakebetaling vil da utgjøre den delen av anleggsbidraget som overstiger hver av kundenes forholdsmessige andel av kostnadsgrunnlaget.

Vi i SVW har omfattende erfaring med problemstillinger knyttet til nettselskapers tilbakebetalingsplikt, og bistår gjerne med generell rådgivning og vurderinger i konkrete saksforhold knyttet til tilbakebetalingsplikten og anleggsbidragsregelverket for øvrig.


Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og REN har inngått en meget gunstig samarbeidsavtale. Avtalen gir nettselskapene en rekke fordeler, av både faglig og økonomisk art.

Opplysninger om samarbeidsavtalen og nettselskapenes fordeler finner du her.

Bilde viser kontaktpersoner i Simonsen Vogt Wiig