Hovedinnhold

Råteinspeksjon av stolper - prosjekt hos TrønderEnergi med BirdsView

Gjennom sommeren 2018 har BirdsView og TrønderEnergi Nett AS samarbeidet om et FoU-prosjekt, hvor målet er å utvikle et verktøy og en analysetjeneste som svært presist kan angi råteomfanget og restlevetiden til en stolpe.

Publisert 28. september 2018

Skrevet i samarbeid med BirdsView og TrønderEnergi Nett AS

Medforfatter: Sondre Nærland, CBDO i BirdsView

Bildet viser inspeksjonsrunde med TrønderEnergi Nett AS (TEN)

Inspeksjonsrunde med TrønderEnergi Nett AS (TEN). F.v.: Jan Eidem (TEN), Johnny Fløan (TEN), Olav Skogen (BV), Sondre Nærland (BV)

Bakgrunn

Ved hjelp av radar- og datateknologi, samt maskinlæring, utvikler BirdsView en fullstendig analysetjeneste for deteksjon og vurdering av råteomfang og restlevetid til strømnettets trestolper. Tjenesten vil tilby to ulike skannere, én håndholdt og én klatrer, samt en skytjensete som behandler og analysere rådataene. Arnt-Magnar Forseth, driftssjef i TrønderEnergi Nett AS, har stor tro på FoU-samarbeidet.

Innovasjon er viktig for oss i TrønderEnergi Nett AS, og vi vil alltid være interessert i gode og nyskapende løsninger. BirdsView har noe spennende på gang, og da er det viktig at vi bidrar.

Arnt-Magnar Forseth, driftssjef i TrønderEnergi Nett AS

Sondre Nærland, CBDO i BirdsView, forteller at samarbeidet med TrønderEnergi Nett AS har vært svært verdifullt.

«TrønderEnergi Nett AS har og er svært viktige for oss. De har vært svært imøtekommende fra dag én og de sitter på en kompetanse og erfaring som er svært nyttig for oss, spesielt nå i tidlig fase. I sommer har vi fått sitte på WattsUp, TrønderEnergi Nett AS sin egen inkubator, og her har vi fått muligheten til å komme tettere på det faglig sterke miljøet».

BirdView ønsker å løse et problem som landets nettselskaper har stått overfor lenge – finne råteomfanget og restlevetiden til nettets trestolper enkelt og helt presist. Utfordringen i dag er at dagens kontrollverktøy og metoder i stor grad er upresis, konservativ og svært subjektive. Den mest utbredte kontrollmetoden i dag er banke-lytte-metoden. Denne metoden innebærer at kontrollørene slår på stolpen med en hammer og basert på lyden slagene avgir avgjør man om det er råte innvendig i stolpen eller ikke. Nærland sammenligner dette med å prøve og avgjøre kjønnet til barnet hos en gravid kvinne ved å klemme på den gravides mage med en finger. Løsningen BirdsView utvikler kan sammenlignes med dagens ultralyd. Han forteller videre;

«Undersøkelser vi har gjort viser at det årlig byttes ut mellom 5.000 og 7.000 trestolper samlet på distribusjons- og regionalnettet i Norge, utelukkende på grunn av råteskader. SINTEF Energi har gjort forskning på området og kommet frem til at 70% av disse stolpene kunne stått 10 til 40 år lenger, dersom man hadde hatt bedre verktøy for å detektere råte. SINTEF Energi anslår at dersom investeringene i nye stolper i gjennomsnitt kan utsettes i 20 år, kan dette utgjøre en sannsynlig besparelse på over 150 mrd. kroner for hele luftnettet i Norge».

Annonse

Annonsen viser logo til 3M Norge

Johnny Fløan, fagansvarlig for regionalnettet til TrønderEnergi Nett AS, har jobbet tett på utviklerne i BirdsView gjennom sommeren. Han mener dette er et av de mest lovende prosjektene han har sett på lenge.

«Vi er svært interessert i et verktøy som på en presis og enkel måte kan angi et nøyaktig bilde av råteomfanget i stolpene våre. Mer presise data vil gi oss et bedre beslutningsgrunnlag, og dette vil spare oss for kostnadene tilknyttet unødvendig vraking av stolper med fortsatt full funksjonsevne og vil muliggjøre bedre planlegging av vedlikeholdsarbeidet. I TrønderEnergi Nett AS er vi også ekstremt opptatt av sikkerhet og vi har stor tro på de sikkerhetsmessige gevinstene BirdsViews produkt vil medføre».

Johnny Fløan har flere år bak seg i bransjen, og har jobbet tett på råte i lang tid. Han understreker at dagens metoder og verktøy ikke makter å anslå råteomfanget nøyaktig nok og etterlyser et mer presist og objektivt vurderingsverktøy. TrønderEnergi Nett AS benytter seg i dag i størst grad av banke-lytte-metoden, selv om Johnny har testet mange av de alternative verktøyene som er tilgjengelig i dag. Han mener at dagens alternativer er for dyre, tungvinte i bruk og ikke løser dagens utfordringer i tilstrekkelig grad.

Annonse

Annonse viser bilde av fundamentering for kompositt- og stålstolper til fjell

Teknologien

For å lokalisere råte i trestolper jobber BirdsView med å utvikle en metode som tar i bruk nyutviklet radarteknologi. Hovedutfordringen er å lage programvare som tolker rådata fra en 360 graders radarskanning og som setter dette sammen til et bilde av stolpens innside.

Frem til nå har BirdsView brukt maskinlæring til å lokalisere ulike egenskaper i en stolp. Til nå er algoritmen testet på en simulert modell bestående av lag med forskjellige materialer, og figuren under viser sommerens resultater.

Bildet viser en illustrasjon over testresulater.

Testresultater. Bilde til venstre viser tverrsnittet til en simulert trestolpe. Gult representerer friskt tre, blått representerer råte og grønn representerer en mellomting. Bildet til høyre viser hvordan algoritmen analyserer rådataene fra skanneren.

Testene bekreftet at maskinlæring kan brukes til å predikere materialene i modellen, og dette gir et godt utgangspunkt for å fortsette med mer komplekse modeller og trinnvis nærme seg reelle trestolper.

Analysetjenesten baserer seg på to komponentdeler; en radarskanner og en skytjeneste. BirdsView utvikler i førsteomgang to ulike radarskannere - en håndholdt og en klatrer. Den håndholdte skanneren vil være svært enkel i bruk. Den vil kreve minimalt med opplæring da det eneste som kreves er å plassere skanneren inntil ønsket målepunkt og så trykke på en knapp. Det samme vil i stor grad gjelde for klatreren. Klatreren monteres enkelt på stolpen og vil av seg selv bevege seg opp og ned stolpen mens den gjør målinger. På denne måten vil man få en fullstendig profil for hele stolpen. Rådataene fra skannerne sendes direkte til BirdsViews skytjeneste. Det er her rådataene fra råteskannerne analyseres og omformes til en visuell oversikt over stolpenes tilstand – som enkelt kan benyttes av kontrolløren. Skytjenesten tar også inn parametere som geografisk plassering, værdata, stolpespesikasjoner og tidligere kontroller slik at mastenes fremtidige tilstand også kan predikeres. Dette er teknologi som åpner for en kontinuerlig og forutsigbar kontroll av trestolpenettet.

Bildet viser prototype av håndholdt skanner. Prototype for klatrer er foreløpig under utvikling.

Prototype av håndholdt skanner. Prototype for klatrer er foreløpig under utvikling.

Annonse

Logo til Melbye