Rapport om reparasjonsberedskap i lokalt distribusjonsnett er nå klar

Rapporten handler om betydningen av sikker kraftforsyning for et moderne samfunn, og at vedlikehold og reparasjonsberedskap må intensiveres da anleggene blir eldre og utnyttes hardere. Rapporten tar utgangspunkt i kravene i leveringskvalitetsforskriften og kraftberedskapsforskriften om utbedring av ordinære og ekstraordinære avbrudd.

Publisert 19. september 2023

Magnus Johansson

Avdelingsleder Beredskap / Daglig leder REN Transformatorberedskap AS

Bakgrunn

En prosjektgruppe under ledelse av REN utarbeidet i 2022 en rapport om reparasjons­beredskap i lokalt distribusjonsnett. Rapporten ble behandlet i RENs Beredskapsråd og sendt på høring 30. mars 2023. Rapporten ble sendt direkte til NVE, DSB, Fornybar Norge, Samfunnsbedriftene og Distriktsenergi, og lagt ut som en nyhetssak på RENs hjemmeside. Høringsfristen var satt til 1. juni 2023.

Høringssvar

REN har mottatt høringssvar fra Distriktsenergi, NVE og Samfunnsbedriftene. Svarene er nokså kortfattet, og de er gjengitt i vedlegg 5.

Det er ikke mottatt høringssvar direkte fra nettselskapene, men Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene uttaler seg på vegne av sine medlemmer. Fordi rapporten er diskutert i RENs beredskapsråd, er synspunktene til flere store nettselskaper ivaretatt. I tillegg hadde prosjektet med deltagere med lang og god erfaring fra lokalt distribusjonsnett.

Innhold i svarene

Alle høringssvarene uttrykker at rapporten inneholder viktige momenter i nettselskapenes arbeid med reparasjonsberedskap og er viktig som ledesnor for nettselskapene fremover. Prosjektgruppen og REN berømmes for det arbeidet som er gjort.

Det er en positiv holdning til rapporten i høringssvarene og det sies at den gir grunnlag for handling fremover.

Vedlegg

For eventuelle spørsmål ta kontakt med Magnus Johansson, magnus @ren.no, mobil 474 83 829 eller Helge Ulsberg, helge@ren.no, mobil 952 21 560.