Nytt verktøy for støy skal gi høy leveringskvalitet og effektive nettilknytninger til lavest mulig kostnad

Økende elektrifisering av transportsektoren gir høye og komplekse strømuttak. Dette medfører økt press på å tilfredsstille kravene for leveringskvalitet. Støyproblematikken kan gjøre tilknytningsprosessen krevende for nettselskaper, som i dag må prosjektere med komplisert programvare eller konservative modeller.

Publisert 10. mai 2021

Erik Mendes Melvær

Produkt- og forretningsutvikler

Vindmølle på fjell ved fjorden i Norge
Elektrifiseringen skyter fart mot det grønne skiftet. Det nye verktøyet for støy skal gi høy leveringskvalitet og effektive nettilknytninger til lavest mulig kostnad.

Nå utvikler vi verktøyet Støy, hvor du kan beregne emisjonsgrenser, innvirkning av last og prosjektere nettet. Verktøyet sikrer korrekt dimensjonering av nett og allokering av emisjonsgrenser. Det betyr at nettilknytninger gjøres effektivt, og til lavest mulig kostnad, både for nettkunder og nettselskap.

Det grønne skiftet

En viktig del av det grønne skiftet er elektrifisering. Så langt mest kjent i transportsektoren gjennom elbiler, -busser, -ferger og banetransport. Nå ser vi også at flere deler av samfunnet elektrifiseres med blant annet fiskeoppdrettsanlegg og petroleumsnæringen i front. Det medfører økte og mer komplekse strømuttak fra strømnettet.

For nettselskapene er ikke dette bare en kapasitetsutfordring. Flere av lastene medfører innvirkning på spenningskvalitetsparametere, som overharmoniske spenninger, spenningssprang og flimmer. Disse kan bli mer begrensende enn selve effektuttaket. Nettselskapene har derfor begynt å stille krav til enkeltkunders innvirkning på spenningskvalitetsparametere, som emisjonsgrenser og støykvoter. Og i flere tilfeller utover de generelle kravene som definert i Forskrift om Leveringskvalitet (FoL).

Hva finnes i dag og hvilke egenskaper dekkes?

REN har tidligere utviklet verktøyet Overharmonisk kalkulator som er basert på standarder fra IEC. Kalkulatoren hjelper nettselskapene med å beregne innvirkning fra laster og dele ut emisjonsgrenser. Verktøyet er populært, og benyttes av de fleste norske nettselskap med større tilknytningsprosjekter, som fergeladere. Nettselskapene oppgir at kalkulatoren gjør vurderinger rundt tilknytningsprosessen og kommunikasjonen med kunden mer lettvint.

Bruken av kalkulatoren har belyst flere svakheter. Flere av beregningene som ligger til grunn for det utviklede verktøyet, hentet fra tekniske rapporter fra IEC, er svært konservative. Årsaken til den konservative tilnærmingen er usikkerheten i underlaget i rapportene. De konservative resultatene medfører økte kostnader i tilknytningsprosjekter. I tillegg har kalkulatoren begrenset bruksområde.

I dag kan kalkulatoren kun benyttes for å stille krav til innvirkning på overharmoniske spenninger, og kun i radielt driftede nett. Det finnes underlag fra IEC om hvordan funksjonaliteten kan utvides, men metodene er preget av usikkerhet, konservative anslag og behov for casespesifikke vurderinger. Derfor vil et verktøy utviklet direkte på metodene være tungvint å bruke og gi konservative resultater. Dette betyr igjen økte nettkostnader og tidsbruk for nettilknytning.

Hva får vi ut av det nye verktøyet?

I arbeid med tilknytning av fergeladere er det identifisert flere mulige metoder for å adressere svakhetene i de tekniske rapportene fra IEC. Mer nøyaktige nettmodeller vil for eksempel føre til kraftig reduksjon i krav til høyere ordens overharmoniske spenninger, også bekreftet med måleresultater fra tre ferdigstilte fergeladeprosjekter. Tilsvarende forbedringer vil sannsynligvis være mulig å identifisere for andre parametere og for beregninger i maskenett. Et eksempel kan være å modellere demping av støy mellom nettområder mer detaljert.

Det er teknisk mulig å beregne nøyaktig innvirkning fra laster og tildele detaljerte og nøyaktige emisjonsgrener med state of the art-programvare og grundig dokumentasjon. Men i praksis medfører arbeidsomfanget at det kun er aktuelt for store belastninger på transmisjonsnettnivå. Styrken til Støy-prosjektet er å kombinere mer avansert, tilgjengelig metodikk med den grunnleggende og praktiske metodikken fra IEC. Da kan vi lage et verktøy med mindre konservative beregninger som er enkelt å benytte.

For at et slikt verktøy skal kunne utvikles må forenklede metoder verifiseres med simuleringer og målinger fra ferdigstilte prosjekter. Dette arbeidet vil komplementere den pågående revisjonen av IEC-rapportene, som til nå ikke tilstrekkelig har adressert disse utfordringene. Forskningen i prosjektet er dermed i forkant av internasjonal forskningsfront.

Når er verktøyet Støy klar til bruk?

Prosjektets varighet er på 2 år og det endelige produktet vil bli gjort tilgjengelig for våre kunder første halvdel av 2023.

Under forskning og utvikling på våre nettsider kan du lese mer om prosjektet og følge fremgangen. Her vil vi også legge ut alle publikasjoner som prosjektet produserer.