Nytt krav om merking av kryssende luftspenn innført i luftfartshinderforskriften

Fra 1. januar 2024 må norske nettselskaper etterleve nye krav i luftfartshinderforskriften, spesielt angående merking av kryssende luftspenn. Dette følger sikkerhetstilrådninger etter helikopterulykker.

Publisert 21. mars 2024

Øyvind Slethei

Prosjektelder

Fra 1 . januar .2024 er det innført flere nye krav i Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (luftfartshinderforskriften). 

Det kravet som har størst betydning for norske nettselskap er krav til merking av kryssende luftspenn i § 9 (7).

Kravet innebærer at høyspenningsluftlinjer som befares med bemannede eller ubemannede luftfartøyog som krysser under overliggende luftspennmå merkes med skilt som er utformet i henhold til vedlegg 3 i forskriften.

Bakgrunnen for kravet er sikkerhetstilrådning fra Statens havarikommisjon, som kommer i kjølvannet av flere hendelser der helikoptre har vært i kontakt med luftlinjeri forbindelse med linjebefaring.Hensikten er å gi piloter en siste visuell sikkerhetsbarriere i tillegg til de andre sikkerhetskravene som allerede retter seg mot helikopteroperatører for denne type flyoperasjoner.

Merkingen skal gjøres på hver side av det kryssende overliggende luftspennet, med skilt i de 3 siste mastene før kryssingen. Det visuelle uttrykket for skiltingen kan minne om avstandsskiltene som brukes på veg før kryssing av planovergang for jernbane, med «3-2-1» markering.Utforming og prinsipp for skilting er basert på svenske «EBR U301K Allmäntskyltning». 

Bildet under er hentet fra vedlegg 3 i forskriften og viser en variantene som er beskrevet der. Her er også krav til farger og materiale spesifisert.

Bildet er figur 2 fra vedlegg 3 i Luftfartshinderforskriften
Bildet er figur 2 fra vedlegg 3 i Luftfartshinderforskriften

Forskriften var på høring fra juli til oktober i 2023 og det kom høringsinnspill fra flere nettselskap. Høringsutkastet og innspill fra bransjen ble formidlet til REN sin faggruppe luftnett på møte i november. REN ble invitert av Luftfartstilsynet til å komme med innspill og kommentarer til forskriftskravet, og dette ble gjort med bakgrunn i behandling i faggruppe luftnett.

REN har også drøftet dette i møte i faggruppe luftnett etter at endelig forskriftstekst var bestemt. På bakgrunn av dette vil REN beskrive anbefalt løsning i RENblad 8032 Drifts- og anleggsmerking av forsyningsnettet. Det er også behov for å oppdatere kapittel 9.7 Rapportering og merking av luftfartshinder på grunn av tidligere endringer i forskriften. Vi vil gjøre dette så raskt det er praktisk mulig, og legge ut RENblad 8032 på høring før sommerferien.

Fristen for å merke luftspenn som omfattes av kravet er 31. desember 2025.

Dersom det er spørsmål eller kommentarer knyttet til dette så ta gjerne kontakt med undertegnede.