Ny kabel- og nettstasjonsavtale er fremforhandlet

Mal for grunneieravtale for kabelanlegg og frittstående nettstasjon er nå på plass etter lengre tids jobbing der faggruppen for rettigheter har fremforhandle avtalemaler mellom Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Bondelag, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, Statskog, Energi Norge og REN. Tilsvarende avtalemal for luftledninger kom på plass 1. mai 2021.

Publisert 18. januar 2022

Kåre Espeland

Prosjektleder

Bildet viser strømmaster på fjellet

Partene kan ikke rettslig forplikte sine medlemmer til å bruke avtalemalene, men bruk av disse vil kunne redusere uenigheter når det skal inngås avtaler om rett til å bygge nye eller ombygge eksisterende nettanlegg.

Avtalene gir imidlertid uttrykk for hva organisasjonene mener vil være en balansert avtale, og partene oppfordrer derfor alle, også grunneiere/organisasjoner som ikke var part i forhandlingene, til å bruke malene.

Gjennom forhandlingene har partene løst en rekke prinsipielle spørsmål som tidligere har skapt utfordringer.

Vel å merke seg er at avtalen for luftledningsanlegg erstatter eksisterende avtalemal for kraftlinjer fremforhandlet mellom EBL, Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag. Det betyr at RENblad 200 utgår og blir erstattet av RENblad 204.

Du kan lese mer om alle avtalene under temasiden Rettigheter/Rettighetserverv på REN sine nettsider (innlogget innhold).