Miljøkalkulator i REN kalkyle

Det er et stort fokus på miljø og bærekraft i samfunnet. Dette påvirker mange valg som virksomhetene gjør og har konsekvenser for blant annet økonomi og omdømme. Valg av materiell og utstyr er en viktig del av dette for nettbransjen, men miljø og bærekraft er i dag ikke vektlagt inn i noe system for endelige valg. Det kommer nye miljøkrav for stolper, nye miljøkrav for kabel, nye miljøkrav for nettstasjoner og transformatorer alle disse bør synliggjøres og danne sin del av grunnlaget for hvilke valg en tar som nettselskap og utbygger.

Publisert 28. mars 2023

Øyvind Slethei

Prosjektleder

Bilde viser et abstrakt ikon som representerer den økologiske oppfordringen til resirkulering og gjenbruk i form av en dam med et resirkuleringssymbol midt i en vakker uberørt jungel

Regjerningen har sendt på høring et forslag til lovpålagte evalueringskrav på miljø ifm. anskaffelser gjennomført iht. lov om offentlig anskaffelser med tilhørende forskrifter. Det medfører at alle anskaffelser skal evaluere anskaffelsens miljøpåvirkning på lik linje som andre tildelingskriterier. Det er forventet at omfang og nivå på dette avklares i løpet av 2023.

REN blir i flere sammenhenger nevnt som en katalysator for raskt å kunne få til gode kalkyler for miljøavtrykk i nettbransjen og er allerede involvert i flere prosjekt innenfor temaet.

Med bakgrunn i dette har REN startet et prosjekt som har som målsetning å utvikle et verktøy i form av en kalkulator for nettselskaper der det er mulig å beregne miljøavtrykket til nettprosjekter. Dette skal kunne kobles mot REN verktøyene Kalkyle og Anleggsbidrag slik at en kan vekte miljøavtrykk opp mot andre egenskaper i prosjektet, som for eksempel kostnader. I denne modulen skal det være mulig å sammenligne alternative konseptløsninger i prosjekteringsfasen.

Dersom det blir endring i lov og forskrifter ift. tildeling av offentlige anskaffelser er det også en målsetning at kalkulatoren skal kunne benyttes til å ivareta de nye kravene.

En skal både basere seg på å innhente tilgjengelige miljødata fra eksterne datakilder og ha mulighet til å legge inn egne data som input.

EFObasen

En aktuell ekstern datakilde er «EFObasen». Som en del av prosjektet har REN inngått avtale med EFO med formål å få en tettere kobling mellom «EFObasen» og REN Kalkyle. EPD kommer til å bli et krav i EFObasen. En EPD ((Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Det er stadig flere aktører, både i og utenfor energibransjen, som stiller krav til at leverandører utarbeider EPD for sine produkter. Det er begrenset antall EPDer tilgjengelig i dag, men dette vil føre til økende antall EPDer og dermed tilgjengelig informasjon for å beregne miljøavtrykk.

I prosjektet er det etablert en referansegruppe med deltakere fra flere nettselskap, blant annet BKK, Elvia, Fagne, Glitre Nett og Tensio TS. Denne skal sikre at det nye verktøyet er forankret i bransjens behov og knyttet opp mot konkrete utfordringer som nettselskapene skal svare opp i tiden som kommer. Det skal også sikres at det blir en helhetlig tilnærming hvor interne og eksterne prosjekter innen miljø og bærekraft blir hensyntatt.

I tillegg til å finne tilgjengelige miljødata vil vi kartlegge nettselskapenes fokus, prioriteringer og krav knyttet til miljøavtrykk, gjennomføre pilotstudier på konkrete prosjekter i bransjen, og på bakgrunn av dette utvikle et verktøy som beregner miljøavtrykk i et livsløpsperspektiv.

Da omfanget av arbeidet i prosjektet ennå ikke er helt klart, er det for tidlig å si noe konkret om tid for lansering av nytt verktøy og hvordan dette skal prises. Dette kommer vi tilbake til.