Nytt REN-konsept for byggherreforskriften

Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer. Forskriften skal sørge for at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser. Regelverket gjelder i forbindelse med både planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- og anleggsarbeider.

Publisert 19. juni 2020

Hans Brandtun

Avdelingsleder Teknisk

Bildet viser en illustrasjon over ulike arbeidsoppgaver som kjøring av truck, arbeid under linje, håndtering av gravemaskin, portvakt på en arbeidsplass.

Byggherreforskriften (BHF) kommer i tillegg til forskrift om internkontroll, arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter og forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) som stiller krav til hver enkelt virksomhet.

REN har utført et arbeid i 2019/2020 i samarbeid med bransjen med formål å forstå når BHF gjelder og hvordan kravene kan etterleves på en best mulig måte.

Vi har valgt å beskrive typiske arbeidsoppgaver som utføres av nettselskapene og vurdert disse innenfor eller utenfor kravet til BHF. I løpet av prosessen har arbeidsgruppen sett nærmere på hvordan lignende næringer har valgt å tilnærme seg BHF, rådført advokat og hatt samtaler med arbeidstilsynet.

De viktigste RENbladene er:
RENblad 1100, veiledning til byggherreforskriften og SHA-plan, beskriver hvordan et selskap bør forholde seg til byggherreforskriften på et praktisk nivå. Dette er kraftig revidert fra tidligere versjoner.

RENblad 1101, som er nytt, beskriver arbeidsoppgaver som er innenfor eller utenfor byggherreforskriften, samt når et nettselskap er byggherre eller ei.

Før oppstart av arbeidet skal nettselskapet som byggherre påse at det utarbeides en skriftlig SHA-plan som blant annet beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. Byggherre kan utarbeide den selv eller overlate dette helt eller delvis til koordinator (KP). Men dette fritar ikke nettselskapet fra å påse at planen blir utarbeidet.

Det skal mindre til for å oppfylle kravene til en SHA-plan i små prosjekter med oversiktlige risikoforhold enn i større, komplekse prosjekter. RENblad 1114 er mal for SHA-plan.

For risikovurdering i planleggingsfasen kan en benytte RENblad 1250 for å dokumentere avdekkede risiko og nødvendige spesifikke tiltak.

Disse to RENbladene er nå plassert inn i samme excel-fil, og er knyttet sammen slik at de utgjør en helhet. Ellers er samtlige andre RENblad innen byggherreforskriften revidert, og lagt over i et nytt format.