Hvordan påvise og bedømme råte i trestolper?

I dag uføres metoder for råtekontroll etter både historiske og nye metoder. Mange av disse er ikke kvalitetssikret godt nok, og kompetansen for utførende del er ofte for dårlig slik at vurderingen og utførelse er ikke tilfredsstillende nok.

Publisert 25. september 2023

Øyvind Slethei

Prosjektleder

Hovedfaggruppen i REN har bedt om at vi tar en gjennomgang av RENblader og anbefalinger med mål om å finne en mer enhetlig måte for å detektere råte, vurdere reststyrke/restlevetid og avbøtende tiltak.

Det er derfor satt ned en arbeidsgruppe med medlemmer fra nettselskap og Telenor som skal jobbe med dette. Gruppa vil skaffe seg oversikt over tilgjengelig litteratur som finnes, hvilke metoder som brukes av bransjen til deteksjon av råte og tilhørende analyser. Det er eksisterende kunnskap og metoder i markedet som er i fokus i arbeidet.

En av aktivitetene som skal gjennomføres er å invitere leverandører av tjenester knyttet til deteksjon og analyse av råteskader til samtale med arbeidsgruppa. Hensikten med dette er å få mest mulig innspill fra fagpersoner og kjennskap til de ulike metodene som benyttes av bransjen.

Målsetningen for arbeidsgruppa er å bli ferdig i løpet av 2023.

Hvis du har innspill eller kommentarer vedrørende inspeksjon, vurdering eller tiltak mot råteskader, oppfordres du til å ta kontakt med meg på e-post oyvind@ren.no.