REN jussnytt – Hva er beste tidspunkt å estimere anleggsbidrag?

Da de nye reglene om anleggsbidrag trådte i kraft 1. januar 2019 var det fra regulators side ikke meningen at endringene skulle få stor praktisk innvirkning på nettselskapenes hverdag. Så feil kan man altså ta… Anleggsbidrag på regionalnett har etterhvert blitt en hel “vitenskap”, både teknisk, juridisk, operasjonelt og strategisk.

Publisert 25. januar 2023

Simonsen Vogt Wiig

Advokatfirma

Ett av de spørsmålene vi oftest får er; på hvilket tidspunkt er det, for nettselskapet, best å estimere anleggsbidraget på regionalnett?

Spørsmålet har selvsagt sammenheng med den “famøse” grensen på 15 % i kontrollforskriften § 16-11 2. ledd:

Nettselskapet skal fakturere kunden differensen når innbetalt anleggsbidrag er lavere enn etterberegnet anleggsbidrag, men maksimalt 15 prosent utover estimert anleggsbidrag. Begrensningen gjelder ikke dersom kostnadsoverskridelsen skyldes forhold på kundens side.

En artig “sidehistorie” knyttet til hvorfor 15 % ble valgt er at energimyndighetene mente det var naturlig å se hen til grensen i håndverkertjenesteloven. Denne loven gjelder som kjent i forholdet mellom håndverkere og forbrukere. Sammenhengen med anleggsbidrag på flere titalls, og noen ganger hundrevis av millioner, er imidlertid ikke like åpenbar for alle.

Vi i SVW har jobbet med anleggsbidrag i årevis, et arbeid som naturlig nok er blitt mye mer omfattende etter at de nye reglene ble vedtatt, og opplever at vi i all ydmykhet kan være meningsberettiget.

Vår klare oppfatning, som også har vært vårt tydelige råd helt fra de nye reglene trådte i kraft, er at nettselskapene for å redusere egen risiko bør vente til “siste slutt” med å estimere anleggsbidraget. Særlig er det viktig at disse tre kriteriene er oppfylt:

  1. Alle offentlige tillatelser må være på plass, og rettskraftige.
  2. Det må foreligge skarpe priser på alt arbeid og alle komponenter.
  3. Det må ikke foreligge noen vesentlige usikkerhetsfaktorer knyttet til eksempelvis råvarepriser, valuta og lignende.

Vi er imidlertid fullstendig klar over at RME ønsker at kundene skal få estimatet så tidlig som mulig. Regelverket er imidlertid slik “skrudd sammen” at dette for nettselskapene i de fleste tilfeller vil kunne føre til suboptimale løsninger. Dersom kunden har behov for tall tidligere så er den beste løsningen å gi grove anslag, noe også RME har åpnet opp for.

Dersom OED ønsker at dette skal endres, må man gi nye regler som åpner for forbehold.


Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og REN har inngått en meget gunstig samarbeidsavtale. Avtalen gir nettselskapene en rekke fordeler, av både faglig og økonomisk art.

Opplysninger om samarbeidsavtalen og nettselskapenes fordeler finner du her.

Bilde viser kontaktpersoner i Simonsen Vogt Wiig