Høring av Risikovurdering av utvalgte kritiske komponenter i vannkraftstasjoner

I NOU 2023:17 «Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid» peker Totalberedskapskommisjonen på flere forhold av stor betydning for norsk kraftforsyning. REN er konkret nevnt, og kommisjonen sier at kraftforsyningsberedskap handler om å forebygge utfall, men også om å ha en beredskap for raskt å gjenopprette kraftforsyningen ved utfall.

Publisert 20. juni 2023

Magnus Johansson og Helge Ulsberg

REN

Kommisjonen skriver at REN beredskap fungerer, etter det kommisjonen erfarer, godt for dem som er med i ordningen. Ved behov for reservemateriell utover det man besitter selv, får virksomheter raskt oversikt over materiell som er lagret andre steder og hvor mye som er tilgjengelig. Imidlertid står mange selskaper utenfor ordningen. Det kan føre til at reparasjonsarbeid ved utfall kommer sent i gang fordi virksomheter ikke har umiddelbar tilgang til oversiktene og må skaffe seg oversikt på annen måte.

Kommisjonen anbefaler i kapittel 14.5.3 at kraftforsyningsberedskapen må styrkes. «I lys av trusselbildet mener kommisjonen at behovet for nødvendig produksjonskapasitet og lagerhold av særlig viktige deler til kraftinfrastrukturen må vurderes, inkludert om dette kan ivaretas i en nasjonal kontekst eller gjennom samarbeid med andre land. Kommisjonen har merket seg REN Transformatorberedskap, som ble stiftet i 2021. Tiltaket skal bidra til god beredskap for deltakende selskaper som eier krafttransformatorer. Kommisjonen mener at. denne typen tiltak er viktig for å sikre en robust beredskap.

Kommisjonen viser videre til at mange selskaper er utenfor REN-ordningen. I verste fall kan dette føre til at reparasjon av anlegg kommer sent i gang fordi man ikke har tilgang til oversikter og må skaffe seg oversikt på annen måte. Kommisjonen mener derfor at å få flere selskaper med i REN beredskap, bør prioriteres høyt, eventuelt at det bør være krav om dette. Kraftforsyningsberedskapen er i hovedsak rettet mot eksisterende KBO-enheter og utarbeidet med tanke på vannkraft og tradisjonelt nett. Det innebærer at nye aktører ofte ikke omfattes av regelverket for dette. En følge av det kan være mangelfull sikring og beredskap. I lys av erfaringene fra energikrisen det siste året mener kommisjonen at det er nødvendig å vurdere hva det skal kunne stilles krav om sikringstiltak til, og hvordan krav bør utformes for å få god sikkerhet i hele forsyningskjeden fra produksjon til forbruk. Dette må avspeiles i et oppdatert lovverk som omfatter alle vesentlige aktører. Det er viktig å utvikle beredskapstiltak for nye energiformer.»

Fagbladet Energiteknikk viser til at det er mangelfull kjennskap til regelverket og skriver at kommisjonens rapport peker på at kunnskapen om regelverket kan være mangelfull. (Vil ha flere med på kraftberedskap - Energiteknikk)

Regelverksetterlevelse og tolkinger er noe REN har arbeidet med i over 25 år. Når nye virksomheter kommer inn og nye personer ansettes, er det et kontinuerlig behov for informasjon. REN gir informasjon gjennom kurs og konferanser, og ved å utarbeide RENblader med praktisk anvisning av hva som skal til for at anlegg bygges i tråd med de kravene som gjelder. Erfaringen er at mange i kraftforsyningen mangler detaljkunnskaper om kravene de skal følge, og at det må arbeides kontinuerlig med dette.

NVE sendte i mars ut et brev med forventninger og informasjon til KBO-enhetene for 2023. I brevet ber NVE KBO-enhetene å gjennomgå planene for reparasjonsberedskap. NVE skriver: «En mulig alvorlig konsekvens av krigen kan være endringer i evnen til å bevare og planlegge for god reparasjonsberedskap. Europeiske land bistår Ukraina med materiell for å opprettholde kraftforsyningen som følge av ødeleggelser på den ukrainske infrastrukturen. På sikt skal kraftforsyningen i Ukraina gjenoppbygges, og bistandsbehovet vil trolig vare også etter krigen. Vi noterer også at leveringstidene og priser på viktig kraftforsyningsmateriell øker. Med dette bakteppet mener vi det er enda viktigere at KBO-enheter inngår samarbeid om viktig materiell, og tar hensyn til de endrede forutsetningene i sine egne reparasjonsberedskapsplaner.»

REN har etablert beredskapslager for sjøkabler og GIS-anlegg. REN har gått til anskaffelse av reservetransformatorer for nettvirksomheter, og arbeider med å utvide lageret for kraftprodusenter.

RENs forslag til risikovurdering og høring av forskrifts- og konsesjonskrav

I forbindelse med beredskapskommisjonens rapport ønsker REN å sende forslag til risikovurdering med oppsummering av forskrifts- og konsesjonskrav på høring. Risikovurderingen omfatter krav om reservekomponenter som er relevante for vannkraftproduksjon.

Lovgitte krav er minimumskrav, men forhold i det enkelte kraftverk sett i sammenheng med forhold i nettet for å oppnå stabil drift, start på svart nett og øydrift, fører til at det enkelte kraftselskap må gjøre egne risikovurderinger og etablere tiltak som går ut over de lovpålagte. Risikovurderingen kan være utgangspunkt for et slikt arbeid.

Risikovurderingen er behandlet ved to anledninger i arbeidsgruppen for anskaffelse av reservetransformatorer, og nå ønsker vi innspill fra øvrige produsenter. Gir dokumentet en brukbar hjelp til å gjennomføre egne risikovurderinger? Er det viktige forhold som mangler i vurderingene som er gjort? Er det noe som er direkte feil?

Svar kan gis til REN på post@ren.no innen 15. september.

Vi kan for øvrig nevne at investeringsrammer er sendt ut, og vi forventer en investeringsbeslutning senest i løpet av september. Driver dere med vannkraft og ikke er med i prosjektet, kan det være fornuftig å vurdere deltagelse.