FoU-prosjekt: Risikobasert fornyelsesplanlegging av kraftledninger

Samfunnsutviklingen fører til økt forbruk og press på forsyningsnettet. Videre er det et stort reinvesteringsbehov grunnet aldrende nett. Det er derfor viktig og økonomisk fornuftig å utnytte nettet optimalt og å utføre tiltak som sikrer pålitelighet og øker levetiden til kraftledninger.

Publisert 16. februar 2022

Øyvind Slethei

Prosjektleder

Bildet viser høyspenningslinjer på fjellet

Det er imidlertid umulig å sikkert bestemme levetiden til kraftledninger. Derfor er det krevende å finne ut hvilke aldrende kraftledninger som bør fornyes. Bør alle komponentene skiftes ut, eller bare noen?

Det finnes mye kunnskap om tilstand til og aldring av kraftledninger, samt god tilgang til data om miljø og påkjenninger som de utsettes for. I tillegg utvikles teknologi for droner, sensorer o.l. raskt. Samtidig er det utfordrende å utnytte data og kunnskap til beslutningsstøtte. Dette krever kombinering og foredling av mange ulike typer data, som både kan være usikker, upresis og mangelfull, til anvendbar informasjon.

På tross av en økende mengde data og forklaringsmodeller vil det også være behov for supplerende ekspertvurderinger i uoverskuelig framtid. Det må også tas hensyn til usikkerhet, ettersom estimering av levetid er beheftet med betydelig usikkerhet, og denne usikkerheten kan ha stor betydning når beslutninger om fornyelse skal tas.

REN har i samarbeid med SINTEF Energi og flere nettselskap søkt Forskningsrådet, og fått godkjent, et IPN-prosjekt (innovasjonsprosjekt for næringslivet) som skal adressere disse utfordringene. 

Hva er hovedmålet?

Prosjektets hovedmål er å etablere en metodikk for risikobasert planlegging av hvor, når og hvordan fornyelse av kraftledninger bør gjøres. Resultatene fra prosjektet vil formidles gjennom RENblader og implementeres i eksisterende og eventuelle nye verktøy dersom det er behov for det.

Prosjektet har et budsjett på 8,7 MNOK der det ble søkt om 4,35 MNOK i støtte fra Forskningsrådet. Innvilget støtte ble 3,05 MNOK. Prosjektet vil starte innen 01.05.22 og pågå i 3 år.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Øyvind Slethei på e-post eller ring 959 69 506 ved interesse for prosjektet.