Bruk av droner i nettselskap

Bransjen har for alvor begynt å ta i bruk droner som en del av sin verktøykasse. Det skjer en rivende utvikling både med hensyn til teknologi og pris, og dette gjør at det stadig dukker opp nye bruksområder, samtidig som at teknologien blir mer tilgjengelig. Samtidig som at bruken øker er det likevel stor variasjon i hvor langt man har kommet i å finne hensiktsmessige og, ikke minst, effektive bruksområder. 

Publisert 24. november 2020

Øyvind Slethei

Prosjektleder

Bilder viser mann som styrer drone

Det har kommet en del henvendelser til REN på dette temaet og derfor arrangerte vi et gratis seminar for å belyse bruken av droner i nettselskap. I tillegg så er det mange som lurer på hvordan man skal forholde seg til nytt EU-regelverk om droner som trer i kraft 1. januar 2021.

Formålet med webinaret var å gi deltakerne tips til mulige bruksområdene for droner, gjennom å få høre erfaringer fra praktisk bruk og tankegang knyttet til bruk av droner fra et par nettselskap. Vi ønsket også å belyse relevant regelverk for bruk og innkjøp av droner og dronetjenester, og hvor man kan søke informasjon for å finne ut mer om dette temaet.

Praktisk bruk av droner

I webinarpanelet deltok Morten Gøytil fra Skagerak Nett og Jan Kenneth Thorvik fra Mørenett med sine erfaringer.

Skagerak Nett sin strategi for bruk av droner består av to deler. Én for intern bruk med enkle operasjoner, hvor man har utdannet egne piloter. Her er fokuset på gevinster ved bruk, HMS og redusere ressursbruk - for eksempel ved at 1 person kan sende opp en drone i en stolpetopp for å gjøre enkle inspeksjoner fremfor å måtte klatre opp, noe som alltid krever to personer.

Del to er avansert bruk, og her satser de på eksterne operatører. Dette dreier seg om større operasjoner som krever avansert utstyr og høy kompetanse.

Mørenett har benyttet helikopter til inspeksjoner og toppkontroll i ca. 10 år, men i ny kontrakt for 2020 og 2021 så har de valgt en operatør som har både helikopter og droner i sin flåte, og vil primært benytte droner til dette. Helikopter vil bli brukt der det ikke er hensiktsmessig å fly droner. De har i tillegg to dronepiloter internt som flyr enkle operasjoner som for eksempel i akutte feilsituasjoner og småting.

Nytt EU-regelverk rett rundt hjørnet

For å belyse det nye regelverket deltok Even Birkeland fra Luftfartstilsynet med foredrag. Even har lang erfaring fra å jobbe med både bemannet og ubemannet luftfart i tillegg til at han jobbet mot nettbransjen med blant annet toppbefaring av linjer med helikopter. Han informerte om det nye EU-regelverket som erstatter nåværende nasjonalt regelverk fra 1. januar 2021.

Den største forskjellen mellom disse er at eksisterende regelverk er teknologifokusert i forhold til droner (størrelse, høyde, vekt og hastighet), mens det nye EU regelverket er orientert mot risiko knyttet til operasjonene som skal gjennomføres. Det at det innføres et felles europeisk regelverk medfører også markedet for dronetjenester blir åpnet for tilgang fra utenlandske aktører i større grad enn i dag. Dette betyr at det krever mer av de som kjøper inn slike tjenester for at man skal være sikker på at man oppnår ønsket nivå på kvalitet for leveransen og ikke minst sikkerhet. 

Det er laget en veileder som ligger ute på luftfartstilsynet.no der man kan finne ut av hvilken kategori man havner på (innen åpen kategori) for å gjennomføre operasjoner som er relevante for sitt behov. Luftfartstilsynet har stort fokus på å informere om regelverk for droner, og på deres hjemmesider finner man mye god informasjon.

I løpet av desember så vil det foreligge en registreringsløsning for hvilken kategori man opererer i. Har man RO1, RO2 eller RO3 så har man et år på seg for å tilpasse seg nytt regelverk. Luftfartstilsynet jobber også med et gratis interaktivt nettkurs, spesielt for de laveste kategoriene. 

Regelverk for anskaffelser

Per Morten Birkelund fra REN gikk inn på regelverk for anskaffelser og ga tips til hva man skal passe på når man etterspør luftfartstjenester. Her er det "Lov om offentlige anskaffelser" og "Forsyningsforskriften" som gjelder, i tillegg til at man selvsagt må forholde seg til regelverket for droner og dronebruk.

Nettselskapet må gjøre noen vurderinger før anskaffelsen publiseres med hensyn til risiko, HMS, omdømme, kompleksitet, avstander, dokumentasjon, leverandørs erfaring (selskapet og personell) og referanser.

Et forhold man også bør ha litt i bakhodet når man vurderer dronetjenester er at energibransjen fortsatt vil være avhengige av at norske aktører kan levere helikoptertjenester til for eksempel transport og liknende. De unike forholdene når det gjelder topografi og klimatiske forhold gjør at det er nyttig å ha erfaring med å fly helikopter i Norge når man tilbyr helikoptertjenester. Dette sa også Even Birkeland fra Luftfartstilsynet seg enig i.

Kommende trender i industrien

Anders Martinsen fra UAS Norway gikk inn på trender og utvikling innenfor dronebruk i nettselskap slik de, som uavhengig interesseorganisasjon, ser det. Det var for 3-4 år siden at bransjen for alvor begynte å få øynene opp for dette verktøyet, og det startet blant annet opp flere FoU-prosjekter. Disse prosjektene begynner man å se resultatene av nå.

UAS Norway jobber for å spre kunnskap om disse prosjektene og om droner generelt, og ikke minst hvordan disse kan brukes på en trygg måte. Energibransjen har gode forutsetninger for dette, da det er en bransje med en godt innarbeidet sikkerhetskultur. Det er en utvikling mot automatiske og autonome inspeksjoner, med automatisk identifisering av feil basert på bildegjenkjenning og maskinlæring, men volumet av operasjoner er enklere og mindre avanserte - som for eksempel befaring kortere strekninger etter feilperioder.

Ikke gjør dette alene! Samarbeid med andre og søk kunnskap hos for eksempel andre nettselskap som allerede er i gang, leverandører av dronetjenester og gjerne UAS Norway når du som nettselskap vurderer å starte med å bruke droner som en del av din verktøykasse

Følgende råd fra Anders Martinsen, UAS Norway

Mange velger en modell hvor en kombinerer egne piloter til enkle operasjoner og innkjøp av tjenester til mer avanserte operasjoner. Det er viktig å finne ut hvilket behov virksomheten har før dere velger deres modell.

Anders gikk også inn på flere fordeler droner har i forhold til helikopter, og nevnte i denne sammenheng støy, utslipp, sikkerhet og innkjøps-/drifts-/vedlikeholdskostnader. Ta hensyn til fremtidens teknologi når dere utformer forespørsler, oppfordrer han.

Gjør arbeidsdagen enklere

Det er enklere å komme i gang en man kanskje tror. Ikke tenk at droner nødvendigvis løse alt og gi store besparelser fra dag én, men begynn i det små og bygg stein for stein. Bryt arbeidsoppgaver ned på detaljnivå og se om det er noe å spare på enkle operasjoner, som for eksempel å sende opp en drone for å se på detaljer i mastetoppen. Denne enkle operasjonen vil spare ressurser, da man kun trenger å være én person i stedet for to - i tillegg til at man reduserer risiko for skade og sykefravær. Når man begynner å gå gjennom arbeidsoperasjoner i virksomheten vil det trolig være mange flere som vil gi tilsvarende besparelser.

Opptak av webinaret kan sees her i sin helhet: