Støy

Leveringskvaliteten i kraftnettet påvirkes av variasjoner av spenningen. Slike forstyrrelser omtales som støy, og kan skapes av nettkunden ved bruk av for eksempel likerettere eller ved rask og uregelmessig innkobling av store effektuttak. Uavhengig av nettets oppbygging, finnes det i alle nett en eller flere frekvenser som kan føre til resonans. For å redusere støy, tildeler nettselskapene støykvoter til kundene for å opprettholde leveringspålitelighet og spenningskvalitet. Med Støy kan du beregne kvoter for overharmonisk støy som tar hensyn til de frekvensene som kan føre til resonans. Støy vil også gi kvoter for flimmer og usymmetri.

Økt elektrifisering gir mer støy

I Forskrift om leveringskvalitet (FoL) settes det grenser for hvor mye elektrisk støy som kan forekomme i nettet. Det er nettselskapenes oppgave å overvåke støyen, og treffe tiltak dersom den blir for stor.

De siste årene har det vært en stor utvikling av komponenter og bruk av elektrisitet i samfunnet. I tillegg øker salget av elbiler og ladbare hybridbiler. Bilferger blir elektriske, og det samme blir oppdrettsanlegg til fisk. Etterspørselen etter landstrøm til større skip har også økt betydelig.

Beregning av støykvoter

Disse nye bruksmønstrene påvirker kvaliteten som FoL regulerer. Ved hjelp av kalkulatoren kan store kunder gis en kvote for hvor mye de får lov til å støye.

Kalkulatoren kan benyttes som en del av nettselskapets prosjektering ved tilknytning av en stor og støymessig krevende kunde.

Kalkulatoren beskriver nettets egenskaper ved hjelp av frekvensavhengig impedansberegninger.

Bilde av nettkonfigurering med tilhørende frekvensavhengig impedans
Nettkonfigurering med tilhørende frekvensavhengig impedans

For nettkunden gir kalkulatoren en maksimal støykvote, som vil påvirke kundens valg av utstyr.

Kvotene beregnes i tråd med IEC-standard

Resultatene som beregnes er basert på metodikken i IEC 61000-3-6, som deler nettkundene inn i tre kategorier (stages):

  • Stage 1 - Små belastninger i et sterkt nett uten behov for beregning
  • Stage 2 - Større belastninger som krever beregninger med bruk av kalkulator
  • Stage 3 - Vurdering av om beregningene i kalkulatoren er for strenge og kan lempes på

Søylediagrammet viser anbefalte planleggingsgrenser i slik den er angitt av IEC. På den måten sammenlignes summen av grunnstøy og beregnet kvote for tilknytningen.

Stage 3 er aktuelt dersom eksisterende støynivå er lavt, det er få andre støyene kunder i området eller det ikke er planlagt flere støyende kunder i området. Stage 3 kan også benyttes hvis man tillater betinget tilknytning til nettet.

Verktøyet kan benyttes ved tilknytning av en stor og støymessig krevende kunde. Beregningene danner grunnlag for størrelsen på kundens støykvote. Denne kunnskapen kan hjelpe nettkunden å velge passende utstyr.

Skjermbilde av eksempel på inndata som verktøyet bruker
Eksempel på data som må legges inn i verktøyet

Støykvotene vises direkte i nettleseren og kan eksporteres

Skjermbilde av beregnede støykvoter

Utdrag av beregningsresultatene vises direkte i verktøyet - både i form av søylediagram og en mer detaljert tabell. Fullstendig resultat kan eksporteres til en PDF-rapport som viser både inndata og resultater i form av kvoter for tillatte overharmoniske strømmer og spenninger.

Kontakt

Bilde av Bjørn Inge Oftedal

Bjørn Inge Oftedal