For å prosjektere en luftlinjeseksjon trengs det betydelige kunnskaper i matematikk, statikk og mekanikk samtidig som det er en rekke forskrifter og regelverk å forholde seg til. Disse kunnskapene er implementert i netLIN, det mest komplette dataprogrammet for prosjektering av luftlinjeanlegg. netLIN utvikles av REN og HallingKonsult i samarbeid.

netLIN 3 er siste generasjon i en rekke beregningsprogrammer fra Hallingkonsult, og netLIN 3 kombinerer den beste tilgjengelige funksjonaliteten fra alle tidligere produkter i et og samme dataprogram. Produktet har fått tilført mye ny og forbedret funksjonalitet. netLIN 3 har et visuelt, moderne og intuitivt brukergrensesnitt med innebygd profildesigner som forenkler arbeidsprosessen for brukeren.

netLIN 3 er interaktivt program som kjører på PCer med Microsoft Windows operativsystem. Programmet installeres som et vanlig Windows-program med tilgang fra skrivebordet, men kan også installeres på en felles maskin / terminalserver for bruk derfra.  Databasen i bunn kan enten ligge på felles disk for deling av prosjekter eller være lokal på den enkelte brukers PC. Fra versjon 3.19 krever programmet pålogging med bruker fra REN for lisens-sjekk, den og automatisk oppdatering skjer over Internett.

 

 

Innmåling
Innmålt terrengprofil overføres fra elektronisk målebok til netLIN via KOF-filer. netLIN støtter «koding i felt» der temakoder angir terrengbeskaffenhet, masteplasseringer og andre objekter. Under overføringsprosessen forhåndsviser netLIN terrengprofilen både i side- og fugleperspektiv slik at innmålingen kan verifiseres fullt ut. Programmet støtter redigering, korrigering og sortering av målepunktene for å gjøre profilen er klar til bruk i luftlinjeanlegg-delen av programmet.

Luftlinjeanlegg
Mastene opprettes automatisk på basis av kodingen i innmålt terrengprofil. Mastetypevarianter, fase/stolpeavstander og traverstyper for ende-, bære-, vinkel- og forankringsmaster kan forhåndsvelges slik at de viktigste valgene i masteoppsettet er på plass med det samme.

Bæremastene kan enkelt flyttes interaktivt langsetter profilen for å finne den optimale plasseringen i forhold til linehøyder over terreng og spennlengder. Kjedelinjene beregnes og vises kontinuerlig mens flytting og høyderegulering av mastene pågår.

Liner
Linetyper velges fra forhåndsdefinerte linetypetabeller der alle materialegenskaper er lagt inn. Nytt i netLIN 3 er muligheten for å velge individuelle linetyper for hver linjeseksjon.

Vind- og islast
REN har ....  vind og islast.  Forhåndsdefinerte vind- og islaster hentes opp automatisk på basis av anleggets lokalisering (kommune). Disse kan igjen tilpasses anlegget og også for hver linjeseksjon for å fange opp lokale variasjoner.

Beregninger
Grunnlag for beregningene er

  • FEF 2006
  • NEK 445:2009 som inneholder
    EN 50423 for luftledninger med spenning opp til og med 45 kV samt
    EN 50341for høyere spenninger
  • Vindnorm 1991-1-4 som inneholder vindhastigheter for alle kommuner i Norge.

Linene beregnes med bla. skjev islast, og masteberegningen er kraftig forbedret i forhold til tidligere beregningingsprogrammer. Ut i fra horisontalavstander, høydeforskjeller og valgt materiell beregnes pilhøyder, linepåkjenninger, stolpedimensjoner og isolator-, bardun- og traversbelastninger. Etter beregningene kan alle relevante beregningsdata eksporteres til en Excel arbeidsbok.

Anleggsdokumentasjon
Det ferdigprosjekterte anlegget dokumenteres i form av utplottbare tegningsrammer som også kan åpnes i AutoCAD og andre CAD-programmer: