Kabel og kabelanlegg

I 9000-serien finner du RENblader om kabel og kabelanlegg. Serien omfatter spesifikasjoner, planlegging, prosjektering og montasje av ulike typer kabelnett.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 9000-serien

Alle 26 RENblad i serien

Nr.

Ver.

9000

3.13

Montasje av kabel

Kabel skal håndteres på en riktig måte ved oppbevaring, transport, utdraging, forlegging og montasje.

9008

1.6

Utførelse av grunne kabelgrøfter

RENbladet beskriver utførelse av kabelgrøfter med mindre overdekning enn REN-norm. Bladet beskriver både LS og HS-anlegg.

9010

1.7

Utførelse av kabelrør

Denne leggeanvisningen gjelder for rør beregnet på kraftkabler som skal bli en varig infrastruktur for senere inn og uttrekking av kabler. (I hovedsak vil dette gjelde rør med diameter >=110 mm)

9012

1.3

Ekstra beskyttelse av viktige og utsatte kabler

Ekstra beskyttelse av viktige og utsatte kabler

9013

1.0

Spesifikasjon lavspenningskabel

RENbladet beskriver lavspenning-distribusjonsnettkabel som skal legges direkte i bakken, i rør eller i kanal.

9014

1.0

Spesifikasjon kabel for bruk i distribusjons-nettet 12-36 kV

RENbladet beskriver høyspennings-distribusjonsnettkabel av typen enleder som skal legges i direkte i bakken, i rør eller i kanal.

9024

1.3

Teori for kabel, skjøter og endeavslutninger

RENbladet skal gi en innføring i teori for kabel, skjøter og endeavslutninger. Det er fokusert på høyspenningskabel opp til 24 kV.

9102

1.4

Kabel - 0,23-1kV - Kabelskap - Dokumentasjon

RENbladet inneholder en mal på skjema for dokumentasjon av kabelskap. Det inneholder også et eksempel på utfylt skjema med tilhørende retningslinjer og forklaring på eksempeldata.

9103

2.4

LS kabelnett - Kabelfordelingskap prosjektering

Det skal foretas korrekt prosjektering av kabelfordelingsskap.

9104

3.7

Utførelse av LS-kabelskap

RENbladet omhandler utførelse av nybygging eller ombygging av et kabelskap

9106

1.2

Typebetegnelse for kabler

Finne betydningen av Norske typebetegnelser for kabel

9108

1.2

Montasje av skjøt/endeavslutning for 12-24 kV kabelnett

Skjøter og endeavslutninger på høyspent kabler skal utføres på en korrekt måte.

9111

2.5

Spesifikasjon for LS-kabelskap

RENbladet beskriver spesifikasjon av kabelskap. Bladet skal anvendes ved prosjektering og innkjøpsprosessen. I spesifikasjonen er det fulgt samme struktur og innholdsfortegnelse som for norm NEK 439-1 og NEK 439-5. Referanser til punkter som ikke er beskrevet i normen og er således bransjespesifikke er merket på følgende måte: RENblad + nr.Spesifikasjon.

9112

1.4

Montasje av skjøt og endeavslutning for LS-nett

Skjøter og endeavslutninger på lavspenningskabler skal utføres på en korrekt måte.

9113

4.6

Kappemåling og lokalisering av kappefeil

Etter forlegning og montasje av nye PEX isolerte høyspenningskabler skal disse alltid sjekkes for kappeskade. Kappemåling utføres for å detektere, lokalisere og reparere skade på kabelkappe. Dette for å hindre at fuktighet trenger inn og reduserer levetid for kabel. Det er viktig at alle feil blir utbedret før overtagelse av anlegget og at alle kostnader med eventuelle reparasjoner blir påført den som har skadet kabelen eller har hatt ansvaret for den. Data fra kappemåling skal være en del av sluttdokumentasjonen

9114

1.0

Nett felles - Valg av økonomisk tverrsnitt

Nett felles - Valg av økonomisk tverrsnitt

9115

3.5

Prosjektering av lavspenningsnett

Veiledning for hvordan man dimensjonerer kabel og ledning, samt tilhørende vern.

9116

1.1

Oversikt over 1000V spenningssystem

RENblad 9116 gir en oversikt over systemspenningen 1000V. Hvilket spenningssystem som bør brukes, hvordan beskytte transformatorene og resten av anlegget, måling av 1000V, hvor og hvordan utføre grensesnitt mot kunde og når kan 1000V være aktuelt.

9118

1.6

Prosjektering av 12-24 kV nett

Tverrsnitt på høyspenningsledning skal dimensjoneres.

9120

1.2

Kabelnett - Beskyttelse av provisoriske eller midlertidige anlegg

Sørge for at det ikke blir skade på liv eller eiendom i forbindelse med byggearbeid på elektriske anlegg. Dette gjelder alle typer utendørs anlegg som ikke er permanent inngjerdet. (Også provisoriske anlegg)

9121

2.4

Kabelnett - Beregning av trekkekrefter i rørføringer

Beregning av trekkekrefter ved prosjektering av nye rørkanaler eller når man skal ta i bruk eksisterende rørtraseer. Bestemme hvilken retning man skal trekke inn kabelen. Bestemme hvilken rørdimensjon man skal bruke Kabel skal forlegges i rør på en riktig måte slik at kabel og rør ikke skades.

9131

2.1

Kabelnett - Regneark for beregning av trekkekrefter i rørføringer

Kabelnett - Regneark for beregning av trekkekrefter i rørføringer

9200

3.8

Kabelanlegg prosjektering

Distribusjonsnett kabel og kabelfordelingsskap skal prosjekteres etter krav fra forskrifter og normer.

9301

1.0

Prosjektering av sjøkabelanlegg

RENblad 9301 er et nytt RENblad som beskriver best praksis ved etablering av sjøkabelanlegg. Sjøkabelanlegg skal prosjekteres etter krav fra forskrifter, normer og anbefalinger.

9305

1.2

Tilstandskontroll av sjøkabelanlegg - våt del

Det skal utføres jevnlig tilstandskontroll av sjøkabelanlegg for energiforsyningen. Dette RENbladet tar for seg de nødvendige metodene for gjennomføring av slike tilstandskontroller.

9307

1.0

Feilsøking sjøkabel

Oversikt over tilgjengelige feilsøkingsmetoder for sjøkabelanlegg