Kabel og kabelanlegg

I 9000-serien finner du RENblader om kabel og kabelanlegg. Serien omfatter spesifikasjoner, planlegging, prosjektering og montasje av ulike typer kabelnett.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 9000-serien

Alle 26 RENblad i serien

Nr.

Ver.

9000

3.17

Montasje av kabel

RENbladet tar for seg generelle retningslinjer for hvordan kabel skal håndteres ved oppbevaring, transport, utdragning, forlegning og montasje.

9008

1.7

Utførelse av grunne kabelgrøfter

RENbladet beskriver utførelse av kabelgrøfter med mindre overdekning enn REN-norm. Bladet beskriver både LS og HS-anlegg.

9010

1.9

Utførelse av kabelrør

Denne leggeanvisningen gjelder for rør beregnet på kraftkabler som skal bli en varig infrastruktur for senere inn og uttrekking av kabler. (I hovedsak vil dette gjelde rør med diameter >=110 mm)

9012

1.4

Ekstra beskyttelse av viktige og utsatte kabler

Formålet med RENbladet er å gi informasjon om hvordan man kan sikre viktige kabler. Dette oppnås ved å presentere ulike metoder for ekstra beskyttelse av kabler, som bør benyttes for kabler som er viktige, prioriterte eller utsatte. Oppdragsgiver spesifiserer hvilken metode som skal benyttes. Det overordnede målet er å sikre at kablene er tilstrekkelig beskyttet, spesielt for kabler over 24 kV der det alltid bør benyttes ekstra beskyttelse.

9013

1.2

Spesifikasjon lavspenningskabel

RENbladet beskriver lavspenning-distribusjonsnettkabel som skal legges direkte i bakken, i rør eller i kanal.

9014

1.2

Spesifikasjon kabel for bruk i distribusjons-nettet 12-36 kV

RENbladet beskriver høyspennings-distribusjonsnettkabel av typen enleder som skal legges i direkte i bakken, i rør eller i kanal.

9024

1.5

Teori for kabel, skjøter og endeavslutninger

RENbladet gir innførende informasjon om kabler, hvilke typer vi har og hvordan disse er bygget opp. RENbladet tar også for seg teorien rundt elektriske felt, skjøter, endeavslutninger og skjermstrømmer.

9102

1.6

Dokumentasjon av kabelskap

Formålet med dette RENbladet er å støtte korrekt dokumentasjon av kabelskap.

9103

2.6

Prosjektering av LS kabelskap

Kabelskap skal prosjekteres etter krav fra standarder og forskrifter.

9104

3.8

Utførelse av LS-kabelskap

RENbladet omhandler utførelse av nybygging eller ombygging av et kabelskap

9106

1.3

Typebetegnelse for kabler

RENbladet har som formål å finne betydningen av Norske typebetegnelser for kabel.

9108

1.3

Montasje av skjøt/endeavslutning for 12–24 kV kabelnett

RENbladet har som formål å støtte korrekt utførelse av skjøter og endeavslutninger på høyspentkabler.

9111

2.7

Spesifikasjon for LS-kabelskap

RENbladet beskriver spesifikasjon av kabelskap. Bladet skal anvendes ved prosjektering og innkjøpsprosessen. I spesifikasjonen er det fulgt samme struktur og innholdsfortegnelse som for norm NEK 439-1 og NEK 439-5. Referanser til punkter som ikke er beskrevet i normen og er således bransjespesifikke er merket på følgende måte: RENblad + nr.Spesifikasjon.

9112

1.5

Montasje av skjøt og endeavslutning for LS-nett

RENbladet har som formål å støtte korrekt utførelse av skjøter og endeavslutninger på lavspenningskabler.

9113

4.8

Kappemåling og lokalisering av kappefeil

RENbladet beskriver prosedyrer for utførelse av kappemåling av kabel etter forlegning og montasje av PEX isolerte HS kabler. Bladet beskriver også prosedyrer for feilsøking.

9114

1.1

Økonomisk tverrsnitt for kabler

RENbladet gir en metodikk for å beregne økonomisk optimalt valg av tverrsnitt.

9115

3.6

Prosjektering av lavspenningsnett

Veiledning for hvordan man dimensjonerer kabel og ledning, samt tilhørende vern.

9116

1.2

Oversikt over 1000 V spenningssystem

RENbladet gir en oversikt over systemspenningen 1000 V. Hvilket spenningssystem som bør brukes, hvordan beskytte transformatorene og resten av anlegget, måling av 1000 V, hvor og hvordan utføre grensesnitt mot kunde og når kan 1000 V være aktuelt.

9118

1.7

Prosjektering av 12-24 kV nett

Tverrsnitt på høyspenningsledning skal dimensjoneres.

9120

1.4

Provisoriske anlegg og anlegg under utførelse lagt ut

Det skal sørges for at det ikke blir skade på liv, helse og materielle verdier ved forsyning til eksterne bygge- og anleggsplasser. RENbladet omfatter også nødvendig provisorisk- og midlertidig beskyttelse av anlegg ved nybygging, ombygging, drift- og vedlikeholdsarbeid.

9121

2.5

Beregning av trekkekrefter for kabel i rørføringer

RENbladet beskriver hvordan man beregner trekkekrefter og trekkeretning ved forlegning av kabler i rør, samt metoder og hjelpemidler for hvordan man forlegger en eller flere kabler i rør uten at rør eller kabel skades.

9131

2.2

Regneark for beregning av trekkekrefter i rørføringer

Formålet med RENbladet er å beregne trekkekreftene for en rørføring.

9200

3.11

Prosjektering av kabel

Distribusjonsnett kabel og kabelfordelingsskap skal prosjekteres etter krav fra forskrifter og standarder. RENbladet gir en veiledning for prosjektledere, planleggere, prosjekterende- og rådgivende personell.

9301

1.2

Prosjektering av sjøkabelanlegg

Formålet med RENbladet er å gi en oversikt over forskrifter, metoder, løsninger og teknikk som benyttes ved bygging av sjøkabelanlegg. Det er ikke skilt mellom distribusjon, regional eller sentralnettanlegg i dette RENblad. Krav som stilles til sjølkabelanlegget vil naturlig variere med viktigheten og verdien til anlegget i tillegg så klassifiserer Beredskapsforskriften anlegg i 3 klasser med forskjellige krav. Målgruppen for dette RENbladet er eiere, utbyggere og entreprenører som skal bygge et sjøkabelanlegg.

9305

1.3

Tilstandskontroll av sjøkabelanlegg - våt del

Det skal utføres jevnlig tilstandskontroll av sjøkabelanlegg for energiforsyningen. Dette RENbladet tar for seg de nødvendige metodene for gjennomføring av slike tilstandskontroller.

9307

1.1

Feilsøking sjøkabel

Formålet med dette RENbladet er å gi en oversikt og innføring til feilsøkingsmetoder og utstyr som brukes til feilsøking på sjøkabelanlegg. Målgruppen er eiere av sjøkabelanlegg i lokalt distribusjonsnett, regionalt distribusjonsnett og transmisjonsnettet.