Felles retningslinjer

I denne serien har vi samlet RENblader som er felles for flere anleggstyper og virksomhetsområder. Her finner du retningslinjer med teknisk innhold innen vedlikehold, jording, overspenningsvern og magnetfelt. Du finner også retningslinjer for overordnet nettplanlegging, dokumentasjon av anlegg og drifts- og anleggsmerking. Serien inneholder også ikke-teknisk innhold som juridiske rettigheter, ervervsavtaler, håndbok for anleggsbidrag og mye mer.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 8000-serien

8010

Prosjektering av jordingsanlegg

Anbefaling for hvordan man skal prosjektere jordingssystemer slikt at de tåler nødvendige mekaniske og termiske belastninger. RENbladet beskriver også beskyttelse mot farlige berøringsspenninger, overspenninger og overførte spenninger.

8011

Utførelse av jordingssystem og overspenningsvern 0,23 - 24 kV

RENbladet beskriver krav til utførelse slik at man får et varig og tilfredsstillende jordingssystem i hele anleggets levetid.

8012

Prosjektering av overspenningsbeskyttelse

Retningslinjer for prosjekter og plassering av overspenningsbeskyttelse i distribusjonsnettet.

8014

Saksbehandling, måling og håndtering av magnetfelt

RENbladet er utformet som støtte ved kundebehandling av grunneiere, utbyggere, naboer og andre med hensyn på magnetfeltproblematikk. Bladet omtaler vurdering av tiltak for reduksjon og måling av magnetfelt hos kunde.

8015

Vedlikeholdsstrategi

RENbladet beskriver foreslått vedlikeholdsstrategi som tar utgangspunkt i RENs anbefalinger for vedlikehold i regional- og distribusjonsnettet. Bladet er relevant for nettselskaper og andre netteiere som kraftprodusenter og større industriselskap. RENbladet gir en oversikt over parametere, målsetninger og elementer som bør inngå i et strukturert, risikobasert vedlikehold av nettet.

8032

Håndbok for drifts- og anleggsmerking 0,23 - 24 kV

Håndboken samler alle våre anbefalinger knyttet til drifts- og anleggsmerking. Anleggsmerking omfatter skilt og merking som berører person- og materiellsikkerhet. Driftsmerking berører skilt og merking som er nødvendig for å oppnå sikker drift og operasjon av elektriske anlegg.

8000

Overordnet planlegging av nettet

RENbladet beskriver forprosjektering av nettanlegg, og gjelder for anlegg som er innenfor områdekonsesjonen til nettselskapet.

8001

Samsvarserklæring, sluttkontroll, idriftsettelse og overtakelse

RENbladet beskriver hvordan forskriftskravene til dokumentasjon av anlegg skal gjennomføres.

8300

Erverv av privat- og offentligrettslige tillatelser

RENbladet beskriver prosessen med å erverve de nødvendige rettigheter og tillatelser for å kunne bygge et nytt nettanlegg. Det er særlig relevant ved oppføring på eller fremføring over annen manns eiendom.

8310

Erstatningsprinsipper

Oversikt over erstatningsprinsipper og retningslinjer for erverv av rettigheter i og over tredjemanns grunn til kraftledninger, kabler, nettstasjoner og lignende.

8101

Utforming av anlegg med hensyn på brannsikkerhet

Retningslinjer for utforming av anlegg med hensyn på brannsikkerhet. RENbladet omfatter alle installasjoner innen kraftforsyningen - helt fra kabelskap i lavspenningsnettet og opp til transformatorstasjoner i beredskapsklasse 2.

8110

Håndbok anleggsbidrag

Anleggsbidrag er et engangsbeløp som nettselskapet skal kreve inn fra en kunde for å dekke kostnaden ved tilknytning. Håndbok for anleggsbidrag gir oversikt over anleggsbidragsprosessen, og bidrar til å sikre likebehandling av kunder når anleggsbidrag kreves.

Alle 81 RENblad i serien

Nr.

Ver.

850

1.2

Avtale om kjøp av beredskapsmateriell

Avtaleutkast

852

1.2

Avtale om Leie av beredskapsmateriell

Avtale om Leie av beredskapsmateriell (leieavtalen)

8000

2.3

Overordnet planlegging av nettet

RENbladet gjelder for anlegg som er innenfor områdekonsesjonen til nettselskapet. Det skal utføres innledende, forberedende undersøkelser og innhenting av informasjon, med formål å avklare en del forhold før man starter med prosjektering av anlegget. I tillegg skal det vurderes hvilke løsninger som er de tekniske og økonomisk beste for utvidelsen/rehabiliteringen.

8001

3.10

Samsvarserklæring, sluttkontroll, idriftsettelse og overtakelse

RENbladet beskriver hvordan forskriftskravene til dokumentasjon av anlegg skal gjennomføres.

8003

1.1

Svar på varsel om oppstart av planarbeid der elektrisk anlegg ikke er berørt

Kunne gi et svar der man får varsel om oppstart av planarbeid uten at elektriske anlegg er direkte berørt av planen.

8004

2.10

Behandling av offentlige arealplaner

Offentlige arealplaner skal håndteres på en effektiv måte for å sikre areal for nye anlegg og ivareta interessene for eksisterende anlegg. Planleggingsprosessen gir nyttig informasjon til nettselskapet, kommune og utbyggere.

8005

1.7

Forelegging av anlegg innenfor områdekonsesjon

Beskrive en fremgangsmåte ved etablering av elektriske anlegg innenfor områdekonsesjonen, som ivaretar nettselskapenes plikt til underretning iht. plan- og bygningsloven (PBL), samt ivaretakelse av vilkårene gitt i områdekonsesjonen.

8007

1.4

Kartlegging av belastning i lavspenningsnett

Belastning i nettet skal kartlegges.

8008

1.2

Beregning av overgangsmotstand til jord

Dette bladet kan benyttes der man ønsker å beregne forventet overgangsmotstand til jord for ett jordingsanlegg.

8009

1.5

Kartlegging av global jord

Dokumentet er en anbefaling for hvordan en skal avgjøre om et jordingsnett er globalt eller ikke. ”Global jord” er omtalt i (1) , §4-11. Grenseoppgangen mellom globalt jordingsnett og ikke-globalt jordingsnett er imidlertid ikke definert der. Denne anbefalingen tar sikte på å levere en metode og et verktøy for å kunne avgjøre at - og eventuelt dokumentere om - et jordingsnett faller innenfor definisjonen på global jord.

8010

3.8

Prosjektering av jordingsanlegg

RENbladet er en anbefaling for hvordan en skal prosjektere jordingssystem slik at det tåler de nødvendige mekaniske- og termiske belastninger, samt beskytter mot farlige berøringsspenninger, overspenninger og overførte spenninger. RENbladet er gjeldende for nyanlegg og vesentlig endring av eksisterende anlegg og skal sikre at jordingsanlegget er designet i forhold til sin tiltenkte levetid og egnet til formålet.

8011

3.8

Utførelse av jordingsanlegg og overspenningsbeskyttelse for 0,23-24 kV nett

Dimensjonering og utførelse av jording er en viktig sikkerhetskomponent i nettet. RENbladet beskriver krav til utførelse slik at en får et varig og tilfredsstillende jordingssystem i hele anleggets levetid. Det henvises for øvrig til NEK 440 del 2 for definisjoner av viktige begreper.

8012

2.7

Prosjektering av overspenningsbeskyttelse for 0,23–24 kV nett

Det skal foretas riktig plassering av overspenningsbeskyttelse i distribusjonsnettet.

8013

1.2

Excelark for beregning av global jord

RENbladet er en nedlastbar Excel fil som kan brukes som støtte til å vurdere om jordingssystemet i ett område er global jord eller ikke. ”Global jord” er omtalt i FEF-2006 § 4-11. Grenseoppgangen mellom globalt jordingsnett og ikke-globalt jordingsnett er imidlertid ikke definert der. Denne anbefalingen tar sikte på å levere en metode og et verktøy for å kunne avgjøre at – og eventuelt dokumentere om – et jordingsnett faller innenfor definisjonen på global jord.

8014

2.6

Saksbehandling, måling og håndtering av magnetfelt

RENbladet er ment å støtte kundebehandling av grunneiere, utbyggere, naboer og andre eksterne enheter med hensyn på magnetfelt problematikk, vurdering av tiltak for reduksjon av magnetfelt og måling av magnetfelt hos kunde.

8015

3.1

Vedlikeholdsstrategi

Dette RENBladet viser foreslått vedlikeholdsstrategi som tar utgangspunkt i REN sine anbefalinger for vedlikehold i regional- og distribusjonsnettet. Bladet er relevant for både nettselskaper og andre netteiere som kraftprodusenter og større industriselskap. Begrepet netteier er heretter brukt som en samlebetegnelse på disse. Bladet skal gi en oversikt over parametere, målsettinger og elementer som bør inngå i et strukturert risikobasert vedlikehold av nettet. Utfordringene for netteier ligger i å bruke ressursene på en best mulig måte, sett opp i mot ønsket nivå for vedlikehold. Det anbefales at denne prosessen gjennomgås av netteier og dette RENBladet kan være en hjelp i dette arbeid.

8016

2.2

Utbedring av rust på elektriske anlegg ved bruk av maling

Det skal utføres vedlikehold på elektrisk forsyningsanlegg som er utsatt for korrosjon. Dette kan være stålmaster, fordelingskap, nettstasjoner og annet.

8017

3.2

Tilstandskontroll og utbedring av betongoverflater

RENbladet beskriver anbefalt utførelse av tilstandskontroll og vedlikeholdsutførelse av betongoverflater.

8018

3.3

Tilstandskontroll og utbedring av korrosjon på metallflater

Det skal utføres korrekt tilstandskontroll og vedlikehold av metallflater i distribusjonsnettet. Dette kan være gittermaster, rørmaster, nettstasjoner, kabelfordelingskap, bardunwire, traverser, klemmer, skjøter, med mer.

8019

1.2

Magnetfeltmåleprotokoll

Dette bladet kan benyttes som måleprotokoll der man utfører magnetfeltmålinger.

8020

4.2

Valg av overspenningsvern

Gjøre en isolasjonskoordinering og dimensjonere HS-overspenningsvern, slik at den beskytter viktig utstyr i nettet mot overspenninger.

8021

2.3

Valg av overspenningsvern i lavspenningsnett

Kunne velge riktige avledere i lavspenningsnettet ut fra hvor da skal plasseres, hvilket nettsystem det er og hva de skal beskytte.

8025

1.3

Nettdatakontroll for 0,23–24 kV nett

RENbladet beskriver hvordan man kontrollerer at dokumentasjonen av nye og eksisterende nettanlegg har tilstrekkelig kvalitet og er i samsvar med driftsmerkingen.

8026

2.3

Måling av jordresistivitet ved Wenners metode

Det skal utføres måling av jordresistivitet med Wenners metode for å finne jordens ledningsevne. Dette blir utført for å finne ut hvor det er optimalt å legge ned jordelektrode, hvilket omfang man må ha på jordsystemet, finne ut hvor man har global jord eller for å beregne overgangsmotstanden til et jordelektrodeanlegg som det er vanskelig å måle.

8027

5.7

Logg for måling av jordelektrode

Skjema som kan benyttes ved måling av jordelektroder.

8028

4.4

Måling og verifisering av jordingsanlegg

Dette RENbladet tar for seg hvordan man skal måle/kontrollere nye og eksisterende jordingsanlegg.

8029

1.4

Planlegging av tilstandskontroll på jordingsanlegg

RENbladet tar for seg hvordan man planlegger og gjennomfører tilstandskontroll av jordingsanlegg og hvordan man analyserer måleresultater. Fokuset i bladet er å finne feil i jordingsanlegget og rette disse. RENbladet tar også for seg hvilke anlegg som skal måles og hvordan dette skal utføres. Forskriftene peker også på en visuell kontroll av jordingsanlegg, noe som er svært viktig for å luke ut de mest alvorlige feilene.

8031

1.4

Jordfeilsøk i 230V-nettet

RENbladet beskriver hvordan en kan søke etter jordfeil i 230 V-nettet.

8032

1.9

Drifts- og anleggsmerking av forsyningsnettet

RENbladet samler alle REN sine anbefalinger vedrørende anleggsmerking og driftsmerking. For krav til driftsmerking av stasjonsanlegg i det regionale distribusjonsnettet, se RENblad 7032. Anleggsmerking omfatter skilt og merking som berører personsikkerhet og materiellsikkerhet. Driftsmerking berører skilt og merking som er nødvendig for å oppnå sikker drift og operasjon av elektriske anlegg.

8035

1.4

Måling av spenningskvalitet i lavspenningsnett

Det skal utføres korrekt måling og vurdering av spenningskvalitet i distribusjonsnettet.

8040

1.4

Brosjyre for jordfeil i kundens installasjon

Brosjyre for jordfeil i kundens installasjon

8041

3.5

Tekniske verdier for kabel og luftnett 0,23–24 kV

RENbladet gir en oversikt over tekniske verdier for kabel og luftnett 0,23–24 kV.

8044

1.3

Sluttkontroll for fellesføring med ekom.

Formålet med RENbladet er å spesifisere rettigheter, plikter og krav i en sluttkontroll av fellesføring mellom el og ekom i lavspenning og høyspenningsanlegg. Dette vil oppfylle Nettselskapets krav til dokumentasjon iht. FEF § 3-1.

8045

1.4

Stedfesting av nettanlegg i grunnen

RENbladet beskriver krav til stedfesting av ledningsanlegg i grunnen. For ledningsanlegg over grunnen henvises det til «Spesifikasjon av forvaltning av FKB-LedningEl 4.5».

8051

1.1

Sluttkontroll for graveentreprenør for 0,23–22 kV nett

Sjekkliste for dokumentasjon av grøftekvalitet i henhold til REN sine krav.

8059

1.3

Innføring i investering og prosjektanalyse

RENbladet tar for seg en enkel innføring i investering og prosjektanalyse.

8060

1.2

Sammenligning av prosjektalternativ

Regneark som kan benyttes til å sammenligne ulike prosjektalternativ ved hjelp av nåverdimetoden. Du kan legge inn verdiene for de ulike prosjektene og finne hvilket alternativ som er mest økonomisk over levetiden til anlegget.

8061

1.8

Sjekklisten for prosjektering av 0,23-24 kV nett

Dette er en sjekkliste som kan benyttes ved forprosjektering, planlegging og prosjektering av anlegg i distribusjonsnettet.

8062

3.3

Veiledning til sjekkliste for prosjektering av 0,23-24 kV nett

RENbladet er veiledning til hvordan en teknisk prosjekteringsprosess kan utføres.

8063

1.3

Sjekklisten for risikovurdering av 0,23-24 kV

Dette er en sjekkliste som kan benyttes ved risikovurdering av 0,23-24 kV nett.

8064

2.2

Veiledning til risikovurdering av 0,23-24 kV nett.

Dette RENbladet er veiledningen til RENblad 8063 Sjekklisten for risikovurdering av 0,23-24 kV nett.

8070

1.6

Toppkontroll av luftnett ved hjelp av helikopter

Forskriftene krever at toppkontroll av høyspennings luftnett skal gjennomføres med minimum 10 års intervaller. Toppkontrollen skal avdekke tilstanden i toppregionen i mastepunktene og linjen for øvrig. Slitasjer, feil og mangler skal påpekes og vurderes/utbedres.

8072

1.3

Teknisk/økonomisk vurdering av forsyning til grisgrendte strøk i lavspennningsnett

Dette dokumentet er en teknisk/økonomisk vurdering av forsyning til grisgrendte strøk i lavspennningsnett. Det blir sett på to lavspenningsalternativer: 400 V og ulike typer 1000V overføring opp i mot alternativet med høyspenningsoverføring (22kV eller 11kV).

8074

1.4

Måleprotokoll Wenners metode

Dette er et Excel regneark i form av en måleprotokoll med referanse til Wenners metode. Jordresistiviteten som beregnes i dette regnearket er geometrisk middelverdi for de målingene man har utført. Regnearket representerer en forenklet metode, det finnes andre mer kompliserte modeller med flere lag.

8075

2.2

Beregning av KILE-kostnader ved ulike arbeidsmetoder

Dette er en kostnadskalkulator til hjelp for å estimere kostnader og sammenligne ulike måter å løse oppgavene på.

8076

1.7

Spesifikasjon av trestolper 0,23–24 kV

Retningslinjer for spesifikasjon og standardisering av trestolper.

8077

1.1

Svar på høring kommuneplan - brevmal

Brevmal - svar på høring kommuneplan

8078

1.1

Svar på offentlig høring av planforslag reguleringsplan - brevmal

Dette bladet kan benyttes som mal der man får en reguleringsplan på høring.

8079

1.1

Svar på planforslag verneplan - brevmal

Dette bladet kan benyttes som mal der man får en verneplan på høring.

8080

1.1

Svar på varsel om planoppstart reguleringsplan - brevmal

Dette bladet kan benyttes som mal der man får varsel om planoppstart for en reguleringsplan.

8081

1.1

Sjekkliste for behandling av kommuneplaner - excel

Sjekkliste for behandling av kommuneplaner

8082

1.1

Sjekkliste for behandling av reguleringsplaner - excel

Sjekkliste for behandling av reguleringsplaner

8083

1.2

Svar på varsel om planoppstart kommuneplan - brevmal

Svar på varsel om planoppstart kommuneplan - brevmal

8090

1.1

Brev til berørte parter i forbindelse med forelegging - brevmal

Mal for brev til berørte parter i forbindelse med forelegging

8091

1.2

Forelegging av elanlegg som er innenfor rammen av områdekonsesjonen - brevmal

Brevmal - forelegging av elanlegg som er innenfor rammen av områdekonsesjonen

8092

1.2

Skjema for melding til nabo

RENbladet er en mal/et forslag på standard melding til naboer vedr. etablering av elanlegg i henhold til områdekonsesjon, som nettselskap kan velge å bruke i sin kommunikasjon med naboer av anlegg.

8093

1.2

Brev til kommunen vedrørende uriktig krav om gebyr - brevmal

Brevmal - svar på varsel om planoppstart kommuneplan

8101

1.2

Utforming av anlegg med hensyn på brannsikkerhet.

Dette RENbladet er en brannveileder for kraftforsyningen og gir retningslinjer for utforming av anlegg med hensyn på brannsikkerhet. RENbladet omfatter alle installasjoner innen kraftforsyningen helt fra kabelskap i lavspenningsnettet og opp til transformatorstasjoner i beredskapsklasse 2.

8102

1.1

Overordnede rammer for forsyningsnettet

Dokumentet beskriver overordnede rammer for utvikling og forvaltning av forsyningsnettet. Sammen med RENblad 8104 Nettutviklingsplan skal dette sikre en tilfredsstillende nettstrategi som skal støtte opp under nettselskapets overordnede strategiske mål.

8104

1.1

Nettutviklingsplan

En nettutviklingsplan skal inneholde en oversikt og prioriteringer over aktuelle investering- og reinvesteringsprosjekter for både kortsiktig og langsiktige prosjekter. Dette RENbladet gir føringer for hvordan dette skal utføres.

8110

2.3

Håndbok anleggsbidrag

Håndbok for behandling av anleggsbidrag er et dokument som skal være underlaget for likebehandling (ikke diskriminerende behandling) av kunder. Dokumentet beskriver når anleggsbidrag kan kreves, og grunnlaget for dette. Retningslinjene for behandling av anleggsbidrag og bunnfradrag skal sikre at behandling av slike saker skjer enhetlig og i samsvar med gjeldende regelverk. Lik behandling, ryddig struktur kan og føre til færre kundeklager.

8112

1.0

Risikovurdering av forsyningsnettet

RENbladet skal være et grunnlag for risikovurdering av de 3 ulike fasene i et forsyningsnetts levetid.

8152

1.5

Korrosjon på nettkomponenter

RENbladet beskriver ulike former for korrosjon, først litt generelt og deretter mer spesifikt om korrosjon i nettkomponenter. Typiske korrosjonsangrep og eksempler på utsatte komponenter er illustrert med bildemateriell for gode og mindre gode løsninger.

8155

1.1

Tilkoblinger

Formålet med RENbladet er å gi opplæring i utførelse av tilkoblinger. Første delen av RENbladet er en generell del om viktige moment ved tilkoblinger. Videre beskrives ulike typer tilkoblinger mer som et oppslagsverk som kan brukes i forbindelse med utførelse. Siste delen av bladet tar for seg ulike montasjefeil og konsekvensen av disse. I RENblad 8152 Korrosjon på nettkomponenter går vi i dybden på korrosjon og korrosjons utfordringer. RENblad 8152 vil derfor gi nyttig bakgrunnskunnskap om korrosjon i tilkoblinger.

8300

1.5

Erverv av privat- og offentligrettslige tillatelser

RENbladet tar for seg prosessen med å erverve de nødvendige rettigheter og tillatelser for å kunne bygge et nytt nettanlegg, spesielt ved oppføring på eller fremføring over annen manns eiendom.

8302

1.1

Standardformulering ved avslag på administrasjonsgebyr fra grunneier

Forslag til tekst/brevmal som kan benyttes av det enkelte nettselskapet. Det inneholder en standardtekst med orientering om nærføring/ kryssing/ fellesføring, som kan anvendes ved søknad dersom partene ikke har egne skjema.

8303

1.1

Standardformulering ved avslag på administrasjonsgebyr fra grunneier

Dette RENbladet inneholder standardformulering som kan benyttes dersom det kreves saksbehandlingskostnader/administrasjonsgebyr for grunneiers behandling av frivillige avtaler.

8304

1.1

Standardformulering ved avslag på erstatningskrav pga. ikke økonomisk tap

Dette RENbladet inneholder standardformulering som kan benyttes dersom det kreves erstatning/vederlag som det etter nettselskapets oppfatning ikke finnes grunnlag for.

8305

1.1

Standardformulering ved avslag på flyttevilkår

Dette RENbladet inneholder standardformulering for avslag på krav om flyttevilkår for anlegg.

8306

1.1

Standardformulering ved tilbakemelding om tinglysningsnekt

Forslag til tekst/brevmal som kan benyttes av det enkelte nettselskapet. Det inneholder en standardtekst for brev ved tinglysingsnekt.

8310

1.2

Erstatningsprinsipper

Formålet med dette RENbladet er å gi en oversikt over, og noen retningslinjer for, erverv av rettigheter i og over tredjemanns grunn til kraftledninger, kabler, nettstasjoner og lignende. Prinsippene og retningslinjene vil i praksis gjelde i første rekke for nybygging/nye anlegg, men vil også komme til anvendelse ved utvidelse og ombygging av eksisterende anlegg. RENbladets hovedmålgruppe er ansatte som har et overordnet ansvar for etablering av retningslinjer innen erstatning og rettighetserverv/grunnerverv, herunder fastsettelse av erstatning. Alle som arbeider med den omhandlede tematikken vil imidlertid også ha nytte av å sette seg inn i innholdet i RENbladet.

8325

1.3

Saksbehandlingsprosess for bygg/anlegg som er etablert for nært elektriske anlegg

Formålet med RENbladet er å beskrive en mulig saksbehandlingsprosess knyttet til bygninger/anlegg som er oppført for nært elektriske anlegg. Bladet gir en beskrivelse av hvordan sakskomplekset kan tilnærmes fra et praktisk og rettslig ståsted.

8326

1.3

Standardformulering til bruk hvor bygg/anlegg er etablert for nært elektriske anlegg

RENbladet er et forslag til tekst/brevmal som kan benyttes av det enkelte nettselskapet. Det inneholder en standardtekst for henvendelse til grunneier der det er oppdaget bygg/anlegg som er etablert for nært elektriske anlegg.

8500

1.2

Oppsett av transportplan for beredskap

Bladet Inneholder veiledning for hvordan man setter opp en transportplan for store enheter som krafttransformatorer og liknende i en beredskapssituasjon. Planer for enheter tyngre enn 70 tonn bør overlates til Statnett Transport eller tilsvarende i sin helhet, og metodikken i dette RENblad bygger på anbefalinger fra dem.

8610

1.0

Vedlikeholdsstandard for transformatorstasjoner

RENbladet beskriver RENs anbefaling til vedlikeholdsstandard for Transformatorstasjon. Vedlikeholdsstandarden beskriver et konkret risikobasert vedlikeholdsprogram for transformatorstasjoner med tilhørende komponenter med anbefalt omfang og hyppighet. Vedlikeholdsstandardene befinner seg på nivå 2 i REN sin vedlikeholdsstruktur og er et styrende dokument innenfor vedlikehold.

8611

1.2

Vedlikeholdsstandard for distribusjonsnett luftlinjer (MV 11 - 22 kV)

Dette RENbladet beskriver vedlikeholdsstandard for distribusjonsnett luftlinjer – Medium Voltage 11–22 kV. En vedlikeholdsstandard skal beskrive et konkret vedlikeholdsprogram for en bestemt anleggstype og tilhørende komponenter med anbefalt omfang og hyppighet. Vedlikeholdsstandarden kan også brukes som et styrende dokument for andre spenninger mellom 1 kV og 36 kV.

8612

1.1

Vedlikeholdsstandard for regionalnett luftlinjer (HV 36–132 kV)

RENbladet beskriver vedlikeholdsstandard for regional luftnett – High Voltage 36–132 kV). En vedlikeholdsstandard skal beskrive et konkret vedlikeholdsprogram for en bestemt anleggstype og tilhørende komponenter med anbefalt omfang og hyppighet.

8615

1.1

Vedlikeholdsstandard for nettstasjoner

RENbladet beskriver vedlikeholdsstandard for nettstasjoner (frittstående, i bygg, i mast, koblingskiosker, effektbryterkiosker). Lavspenning opp- og ned transformering (f.eks. 1000 V) er ikke omtalt i denne standarden. Disse er medtatt i vedlikeholdsstandard lavspenningsanlegg (utgis høst 2021). En vedlikeholdsstandard skal beskrive et konkret vedlikeholdsprogram for en bestemt anleggstype og tilhørende komponenter med anbefalt omfang og hyppighet.

8616

1.1

Vedlikeholdsstandard for LS-nett

Dette RENbladet beskriver vedlikeholdsstandard for lavspenningsnett (LV 0,23–1 kV). En vedlikeholdsstandard skal beskrive et konkret vedlikeholdsprogram for en bestemt anleggstype og tilhørende komponenter med anbefalt omfang og hyppighet.

8620

1.1

Veileder for risikobasert vedlikehold

Målsetningen med "Veileder for risikobasert vedlikehold" er å gi et bidrag til nettselskapene som ønsker å gjennomføre aktuelle interne risikoanalyser knyttet til anlegg og komponenter. Innholdet av veilederen er beregnet for beslutningstakere og forvaltere innen fagområdet vedlikehold i et nettselskap. Formålet med dette RENbladet er å gi nettselskapene et hjelpemiddel til komme i gang med risikobasert vedlikehold.

8640

1.2

Planlegging og forvaltning av linjerydding

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FEF) angir krav til avstander fra luftledninger til vegetasjon. Dette RENbladet beskriver teorigrunnlag for forvaltning av skog langs kraftlinjer, samt hvordan man kan planlegge linjerydding på en kostnadseffektiv måte.