Regionalnett og stasjonsanlegg

I denne serien finner du RENblader om kraft-, regionalnett og koblingsstasjoner. Blant bladene er det retningslinjer for vedlikehold og tilstandskontroll av komponenter og anlegg i regionalnettet. Her finner du også RENblader om område- og skallsikring av transformator- og koblingsstasjoner. På Min side finner du kontrollskjemaer for vedlikehold.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 7000-serien

Alle 36 RENblad i serien

Nr.

Ver.

7007

1.2

Stasjonsstrøm til transformatorstasjoner

Bladet beskriver ulike prinsipper for stasjonsstrøm til transformatorstasjoner.

7011

1.1

Utførelse av jording og overspenningsbeskyttelse for regionalnettsanlegg

Overspenningsbeskyttelse, jording og jordingsanlegg er viktige komponenter for å drifte et sikkert nett. RENbladet beskriver krav til utførelse for et varig og tilfredsstillende jordingsanlegg og overspenningsbeskyttelse. RENbladet er utarbeidet av jordingsgruppen til REN og gjenspeiler hva gruppen mener er fornuftig utførelse av overspenningsbeskyttelse og jordingsanlegg. Der prosjekterende kan velge mellom ulike løsninger er dette beskrevet som opsjoner til REN-norm.

7100

1.5

Definisjoner og begreper innenfor vedlikehold

Dette bladet skal gi en oversikt over de mest brukte definisjoner og begreper innenfor vedlikehold og tilstandskontroll i kraftnettet. For å få gode forklaringer og sammenhenger er også en del figurer benyttet. Dersom bransjen skal kunne etablere felles dokumenter for vedlikeholdsstrategi, vedlikeholdsstandarder, tiltaksbeskrivelser, kontrollskjema må bransjen ha et felles begrepsapparat.

7102

1.4

Vedlikeholdsstandard for transformatorstasjon

RENbladet gir forslag til program med anbefalt omfang og hyppighet av vedlikehold på komponenter tilknyttet transformatorstasjoner. Bladet gir også kort innblikk i vedlikeholdstyper av komponenter, i tillegg til at bladet sammenfatter alle blad som er publisert innen R-nett.

7103

1.2

Inspeksjon av transformatorstasjon

Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter som bør inngå i et rutinemessig og strukturert inspeksjonsintervall for transformatorstasjoner i regionalnett. Målgruppe er de som planlegger og utfører vedlikehold av denne type anlegg for nettselskap.

7104

1.4

Veiledning for inspeksjon av transformatorstasjon

Bladet gir en oversikt over de sjekkpunkter som bør inngå i et rutinemessig og strukturert inspeksjonsintervall for transformatorstasjoner i regionalnett.

7105

1.5

Befaring av transformatorstasjon

Dette bladet skal gi en oversikt over de befaringspunkter punkter som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold og kontroll av transformatorstasjoner i regionalnett.

7106

1.4

Veiledning til befaring av transformatorstasjon

Bladet gir en veiledning til de befaringspunkter som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold og kontroll av transformatorstasjoner i regionalnett.

7200

1.4

Vedlikehold av krafttransformatorer

Krafttransformatorer er viktige komponenter i regionalnettets infrastruktur. Dette bladet skal gi en oversikt over befaring, tilstandskontroll og vedlikehold som bør inngå i en rutinemessig og strukturert oppfølging av krafttransformatorer i regionalnett.

7201

1.4

Veiledning til vedlikehold av krafttransformator

Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter som bør inngå i et rutinemessig og strukturert inspeksjonsintervall for transformatorstasjoner i regionalnett. Målgruppe er de som planlegger og utfører vedlikehold av denne type anlegg for nettselskap.

7210

1.3

Vedlikehold av spoler i transformatorstasjon

Sikre tilfredsstillende ettersyn og vedlikehold av jordspolen.

7211

1.2

Veiledning til vedlikehold av spole i transformatorstasjon

Sikre tilfredsstillende ettersyn og vedlikehold av jordspolen.

7303

2.2

Vedlikehold av effektbrytere i stasjoner

Bladet gir en oversikt over de vedlikeholdsrutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av effektbrytere i transformatorstasjoner i regionalnett.

7304

1.3

Termografering av transformatorstasjon

Termografering er en effektiv tilstandskontroll (registrerer varmgang) av de elektriske koblingspunkter i en transformatorstasjon. Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter og rutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold i transformatorstasjoner i regionalnett.

7305

1.3

Vedlikehold av 66–132 kV skillebryter i transformatorstasjon

Bladet gir en oversikt over de vedlikeholdsrutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av luftisolerte skille- og jordingsbrytere i transformatorstasjoner i regionalnett.

7306

1.2

Vedlikehold av 12–24 kV kondensatorbatteri

Bladet gir en oversikt over de sjekkpunkter og rutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av kondensatorbatterier.

7307

1.3

Vedlikehold av AC/DC anlegg i transformatorstasjon

Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter og rutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold i transformatorstasjoner i regionalnett.

7308

1.3

Vedlikehold av nødstrømsaggregat for transformatorstasjon

Stasjonære og transportable nødstrøms-aggregater er viktige komponenter i en netteiers beredskap. Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter og rutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av disse.

7309

1.4

Vedlikehold av betjeningsutstyr i transformatorstasjon

Bladet gir en oversikt over de sjekkpunkter og rutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av disse.

7310

1.2

Vedlikehold av trykkluftanlegg i transformatorstasjon

Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter og rutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av trykkluftanlegg for betjening av brytere 11-66-132 kV anlegg.

7311

1.2

Vedlikehold av 12–145 kV trykkluft effektbryter i transformatorstasjon

RENbladet skal gi en oversikt over de vedlikeholdsrutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av trykkluft effektbrytere for innendørs bruk i transformatorstasjoner i regionalnett.

7312

1.3

Vedlikehold av 12–145 kV trykkluftbetjente last-, skille- og jordingsbrytere i transformatorstasjon

RENbladet skal gi en oversikt over de vedlikeholdsrutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av luftisolerte last-, skille- og jordingsbrytere for innendørs bruk, som har trykk-styrt driftsanordning.

7313

1.2

Vedlikehold av oljetrykksutstyr for kabelanlegg 33–60 kV anlegg i transformatorstasjon og kabelkulvert

RENbladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter og rutiner som bør inngå i en befaring og strukturert vedlikehold av 33–47 kV kabelanlegg.

7314

1.2

Vedlikehold av 12 kV Reyrolle-anlegg i transformatorstasjon

RENbladet skal gi en oversikt over de vedlikeholdsrutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av Reyrolle anlegg for innendørs bruk med tilhørende effektbrytere (tankoljebryter) i transformatorstasjoner i regionalnett.

7401

1.1

Tilstandskontroll av bygning i transformatorstasjoner

Bladet beskriver beste praksis for inspeksjon og befaring av et stasjonsanlegg. RENbladet inneholder et eksempel på utfylt kontrolliste, samt en veiledning til denne. Kontrollpunktene må tilpasses den aktuelle stasjonen.

7402

1.1

Stasjonsanlegg - Sjekkliste - Tilstandskontroll bygg

Formålet med denne RENblader er å gi et tomt skjema for utfylling i forbindelse med tilstandskontroll (befaring/inspeksjon) av bygningsmasse på stasjonsanlegg.

7403

1.4

Vedlikehold av heise- og løfteutstyr for transformatorstasjon

RENbladet omfatter kravene til utførelse av lovbestemte kontroller og resertifisering av heise og løfteutstyr og om opplæring av brukerne av heise og løfteutstyr i Nettselskapets sentral- og regionalnettet.

7404

1.2

Rehabilitering av transformatorgrube

Dette RENbladet omhandler anbefalt fremgangsmåte ved rehabilitering og tetting av transformatorgrube. For installering av oljefilter se RENblad 7451. Bladet bygger på deltagende selskapers retningslinjer og prosedyrer samt tidligere retningslinjer fra bransjen.

7405

1.2

Snøbrøyting ved transformatorstasjon

Formålet med RENbladet er å sikre at snøbrøyting i transformatorstasjoner blir utført i henhold til driftsforskrifter og nedenstående beskrivelse.

7451

1.4

Filterløsninger i transformatorgruver

De forskjellige filterløsningene for oljegruver som er benyttet i dag skal beskrives. Dette bladet skal gi en oversikt over de forskjellige konstruksjonene samt vedlikehold av disse. Videre skal REN anbefale filterløsning i forbindelse med vedlikehold og rehabilitering av gruver. Bladet bygger på deltagende selskapers retningslinjer og prosedyrer, tidligere retningslinjer fra bransjen samt nyere forskning.

7454

1.3

Merking av rømningsveier i transformatorstasjon

Hensiktsmessig merking av fluktveier og utganger til rømningsveier samt god nød-belysning og merking i rømningsveiene, vil redusere rømningstiden ved ulykker. Behovet for ledesystem vil være avhengig av hvor godt menneskene som oppholder seg i bygget kjenner rømningsveiene.

7505

1.4

Retningslinjer for systemjording med spole for 12–24 kV nett

RENbladet er en veileder for nettselskap som drifter 11- og 22 kV distribusjonsnett med trinnløse regulerspoler og jordfeil retningsvern.

7645

1.4

Spesifikasjon regionalnettskabel

Formålet med dette RENbladet er å være et spesifikasjonsgrunnlag for anskaffelser av høyspentkabel fra U (Um) 66 (72,5) til 150 (170) kV med tilhørende utstyr. Det tar for seg endel prosjekteringsvalg og bakgrunn for disse. Det er bare PEX isolert kabel som blir omtalt.

7683

1.5

Områdesikring av transformatorstasjon

Bladet skal forklare og utdype hvordan man skal bygge en fornuftig og balansert områdesikring av anlegg. I tillegg skal relevante forskriftskrav utdypes. Dersom anvisninger gitt i dette bladet følges vil forskriftskrav ivaretas.

7684

1.1

Elektronisk sikring av transformatorstasjoner

Formålet med dette RENbladet er å beskrive elektronisk sikring og overvåking av transformatorstasjoner og koblingsstasjoner (Stasjonsanlegg).

7685

1.3

Skallsikring av transformatorstasjon

Bladet skal forklare og utdype hvordan man skal bygge en fornuftig og balansert skallsikring for å beskytte betjeningen og viktige komponenter ved transformator- og koblingsstasjoner.