Utendørsbelysning

I denne serien finner du informasjon om prosjektering, montasje, drift og vedlikehold av installasjoner innen utendørsbelysning. Det er først og fremst området veilys som er omtalt, men mye av innholdet er også nyttig innen andre områder for belysning.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Alle 14 RENblad i serien

Nr.

Ver.

4500

1.5

Utendørsbelysning -0,23 - 1 kV - Prosjektering

Utendørsbelysning skal prosjekteres etter krav i forskriftene og rettledning i norm og anerkjente publikasjoner.

4501

1.4

Utendørsbelysning - 0,23 - 1 kV - Utførelse

Det skal utføres montasje av utendørsbelysning etter angitte retningslinjer.

4504

1.0

Utendørsbelysning - 0,23-1 kV Utførelse av kabel

Kabel skal håndteres på en riktig måte ved oppbevaring, transport, utdraging, forlegging og montasje.

4505

1.3

Avklaringer mot offentlige og private

Å avklare foreløpige planer mot offentlige instanser og det private er en viktig del av prosjekteringsjobben, og må gjøres skikkelig. Alle aktører som er indirekte og direkte involverte, skal få mulighet til å uttale seg og påvirke det endelige prosjekteringsresultat

4506

1.4

Utendørsbelysning - Dimensjonering av ledning og valg av overstrømsvern

Tverrsnitt på lavspenningsledning skal dimensjoneres med hensyn på overbelastning, kortslutning og spenningskvalitet. Det skal velges riktig elektrisk vern for beskyttelse mot overstrøm

4508

1.2

Sjekkliste for prosjektering av veilys

Dette er en sjekkliste for forprosjektering/planlegging og for prosjekterende fase, og med en link til et dokument som omfatter risikovurdering. REN blad 4509 er veiledning til sjekkliste for risikovurdering av utebelysning.

4509

1.4

Veiledning for prosjektering av veilysarbeid

Det skal utføres en risikovurdering med hensyn på prosjektering av anlegg i distribusjonsnettet. Dette er relatert til § 2-2 i forskrifter om elektrisk forsyningsanlegg. Dette vil fungere som en kvalitetskontroll internt i selskapet, samt mot kunder og myndigheter.

4510

1.2

Utendørsbelysning - Prosjektering av belysning

Det skal prosjekteres belysning som skal medføre tilfredsstillende trafikk sikkerhet for bilister, fotgjengere og syklister.

4511

1.4

Utendørsbelysning - Krav til stolper i sikkerhetssonen - Rundskriv fra statens vegvesen

Dette REN bladet er et rundskriv fra Statens Vegvesen med hensyn på svekkelse av tremaster, og skal anvendes i prosessen ved plassering av anlegget

4522

1.0

Utendørsbelysning - 0.23 - 1 kV – Spesifikasjon av tilknytningsskap

RENbladet beskriver spesifikasjon av materiell til et utebelysningsanlegg.

4530

1.0

Utendørsbelysning - Veilys - Materiell

Utendørsbelysning - Veilys - Materiell

4541

1.3

Utendørsbelysning - Sluttkontroll - Veiledning

Det skal utføres kontroll av utført arbeid før overgivelse av anlegg til oppdragsgiver. Det skal anvendes sjekkliste REN blad 4540 for utførelse. Dette REN blad er en veiledning til dette blad.

4542

1.1

Styring av veilys

Dette RENbladet gir anbefalinger til de valg og avgjørelser som trengs i forbindelse med innføring av styring av utendørs belysning. Den sikter inn mot å kunne rettlede i de valg som må gjøres i tilknytning til i første omgang styring av gate- og veibelysning, men mye av informasjonen er også direkte relevant for andre typer utendørsbelysningsanlegg (for eksempel park-, idrett-, lysløype- og fasadebelysning). Disse andre segmentene er ikke hovedfokuset, men i de tilfeller hvor det som nevnes må behandles på en annen måte for disse anleggene er dette spesielt nevnt. Spesielt når det gjelder temaer som omtaler lysforurensing, blending og annen type «uønskete belysningsnivåer» er det viktig å behandle helheten og ikke bare enkeltelementer av anleggene som bidrar.

4543

1.1

Utendørsbelysning - LCC - levetidsanalyse

Dette REN blad kan brukes som underlag for planlegging av veilysanlegg mht. beregning av de totale kostnader som en løsning kan koste i løpet av en definert analyseperiode - LCC analyse ( levetidskostnader). Styring er i mange tilfeller en tilleggsinvestering som ikke blir iverksatt fordi man ikke gjør en god nok analyse av hvilke konsekvenser det vil ha for drift og vedlikehold og energikostnad. Derfor er det alltid lurt å gjøres en LCC analyse som basis for valg av løsning