Utendørsbelysning

I denne serien finner du informasjon om prosjektering, montasje, drift og vedlikehold av installasjoner innen utendørsbelysning. Det er først og fremst området veilys som er omtalt, men mye av innholdet er også nyttig innen andre områder for belysning.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Alle 14 RENblad i serien

Nr.

Ver.

4500

1.7

Prosjektering av veilys

Veilys skal prosjekteres etter krav i forskrifter, standarder og anerkjente publikasjoner. RENbladet gir en oversikt over relevante emner for prosjektering av veilysanlegg.

4501

1.6

Utførelse av belysningsanlegg

Veilysanlegg skal utføres etter krav i forskrifter, standarder og anerkjente publikasjoner. RENbladet beskriver retningslinjer for utførelse. Legg spesielt merke til kapittelet om arbeidsplanlegging og avklaring med prosjekterende.

4504

1.2

Utførelse av kabel for veilys

Dette bladet tar for seg generelle retningslinjer for hvordan kabel skal håndteres ved oppbevaring, transport, utdragning, forlegning og montasje.

4505

1.5

Avklaringer mot offentlige og private aktører

Å avklare foreløpige planer mot offentlige instanser og det private er en viktig del av prosjekteringsjobben, og må gjøres skikkelig. Alle aktører som er indirekte og direkte involverte, skal få mulighet til å uttale seg og påvirke det endelige prosjekteringsresultat. RENbladet omhandler denne prosessen.

4506

1.6

Dimensjonering av ledning og valg av overstrømsvern for veilys

RENbladet gir underlag for dimensjonering og valg av overstrømsvern i veilysnett.

4508

1.3

Sjekkliste for prosjektering av veilys

Dette er en sjekkliste for forprosjektering/planlegging og for prosjekterende fase, og med en link til et dokument som omfatter risikovurdering.

4509

1.7

Veiledning for prosjektering av veilysarbeid

Det skal utføres en risikovurdering med hensyn på prosjektering av anlegg i distribusjonsnettet. Dette er relatert til § 2-2 i forskrifter om elektrisk forsyningsanlegg. Dette vil fungere som en kvalitetskontroll internt i selskapet, samt mot kunder og myndigheter.

4510

1.3

Prosjektering av belysning i veilysnett

Det skal prosjekteres belysning som skal medføre tilfredsstillende trafikksikkerhet for bilister, fotgjengere og syklister.

4511

1.5

Krav til plassering av tremaster langs offentlig veg

RENblad beskriver retningslinjer for plassering av tremaster langs offentlig vei.

4522

1.1

Veiledning for RENblad 4508

RENbladet beskriver spesifikasjon av materiell til et utebelysningsanlegg.

4530

1.1

Materiellpakker for LS luftnett

RENbladet inneholder materiellister for LS luftnett.

4541

1.4

Veiledning til sluttkontroll for veilys

Det skal utføres kontroll av utført arbeid før overgivelse av anlegg til oppdragsgiver.

4542

1.2

Styring av veilys

Dette RENbladet gir anbefalinger til de valg og avgjørelser som trengs i forbindelse med innføring av styring av veilysanlegg.

4543

1.2

LCC levetidsanalyse for veilys

RENbladet kan brukes som underlag for planlegging av veilysanlegg mht. beregning av de totale kostnader som en løsning kan koste i løpet av en definert analyseperiode - LCC analyse (levetidskostnader).