Tilknytningspunkt

I 4100-serien finner du alle retningslinjer om tilknytning og tilknytningspunkt. RENblad 4100 er hovedblad for kundetilknytning i lavspenningsnettet. Serien beskriver også blant annet retningslinjer for samhandling mellom nettselskap, installatør og kunde. I tillegg inneholder serien tilknytningsavtale for større uttakskunder.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 4100-serien

Alle 27 RENblad i serien

Nr.

Ver.

410

1.0

RENblad 410 Kontaktskjema større utbygging

Kontaktskjema for større utbygginger

411

1.0

Utredningskontrakt for utvidet utredninger av bestilt tilknytning

Utredningskontrakt for utvidet utredninger av bestilt tilknytning

420

1.0

Avtale om utbygging for større uttakskunder

Avtale om utbygging for større uttakskunder

421

1.0

Vilkår for nettinvesteringer som utløser anleggsbidrag – vedlegg til utbyggingsavtale

Vilkår for nettinvesteringer som utløser anleggsbidrag. Vedlegg 1 til avtale om utbygging (RENblad 420).

422

1.1

KILE-avtale for ferger

Avtale for kompensasjon for ikke levert energi

423

1.0

Avtale om tilleggsvilkår – vedlegg 6 til rammeavtalen

RENbladet skal benyttes dersom Nettselskapet og kunden skal inngå en avtale om tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning av kundens forbruk. RENbladet er vedlegg 6 til RENblad 430.

430

1.4

Tilknytnings- og nettleieavtale – Rammeavtale

Rammeavtale for tilknytning av forbrukskunder.

431

1.1

Tilknytnings- og nettleieavtale for store kunder – Definisjoner

Definisjoner til RENblad 430, 432, 433 og 434. Vedlegg 1 til rammeavtalen (RENblad 430)

432

1.2

Overføring og kvalitet – vedlegg 2 til rammeavtalen

Dette dokumentet definerer avtalt kraftuttak og innmating, nettilknytning og nettpåvirkning, deriblant krav basert på Forskrift om Leveringskvalitet (FoL). RENbladet er vedlegg 2 til RENblad 430.

433

1.2

Vilkår for elmåling for store uttakskunder

Vilkår om måling for store uttakskunder. Vedlegg 3 til rammeavtalen (RENblad 430)

434

1.3

Tilknytningsvilkår store uttakskunder

Tilknytningsvilkår store uttakskunder. Vedlegg 4 til rammeavtalen (RENblad 430)

4100

5.0

Tilknytning av LS-anlegg

Denne retningslinje beskriver krav til utførelse av arbeid ved kundetilknytning for lavspenningsnettet. RENbladet beskriver el-og ekomtilknytning for de fleste typer grensesnitt i henhold til NEK 399: 2018.

4101

2.0

Tilknytning av HS-anlegg

Denne retningslinje beskriver krav til utforming av grensesnitt ved kundetilknytning for høyspenningsnettet.

4102

2.2

Samhandling mellom nettselskap og kunde ved tilknytning

Formålet med dette RENbladet er å gi klare og entydige retningslinjer for prosessen mellom nettselskap og registrert elektroforetak i henhold til forskriften FEK ved melding om installasjonsarbeid.

4103

1.3

Sluttkontroll av arbeid ved LS-nett tilknytning

I henhold til forskrift og norm skal det utføres en sluttkontroll av arbeidet etter endt utførelse. Dette RENbladet viser en sjekkliste for utførelse av sluttkontroll og er knyttet opp til veiledning beskrevet i RENblad 4104.

4104

1.4

Veiledning av sjekkliste for sluttkontroll ved tilknytning av LS-kunder

Sluttkontroll skal utføres for å sikre tilfredsstillende kvalitet på utført arbeid.

4105

1.4

Samsvarserklæring ved tilknytning av LS-nett

Tilfredsstille krav til samsvarserklæring iht. § 3-1 i FEF.

4106

1.1

LS nett - Kundetilknytning - Innmåling

Det skal foretas korrekt skisse tegning.

4107

1.4

HMS plan for arbeid i LS nett

Dette RENbladet omhandler prosedyre for sikkerhet ved arbeid i grensesnittet mellom nettselskap og kunde

4108

2.2

Avtale for entreprenørtjenester i LS-nett

Avtale om prekvalifisering for entreprenørtjenester

4109

1.1

Samhandling mellom nettselskap og kunde ved tilknytning av større kunder

Dette er et nytt RENbladet som har som formål å gi klare og entydige retningslinjer for prosessen ved tilknytning av større kunder

4111

1.3

Oversikt over kabelskap og grunnmurskap i LS nett

RENbladet gi en oversikt på de mest vanlige brukte kabel-og inntaksskap.

4112

2.2

Strøm- og EKOM forsyning til din bolig – brosjyre

Kunderettet brosjyre

4113

1.4

Byggestrøm til tilknytningsskap - Metode A

Denne retningslinje beskriver krav til utførelse av byggestrøm for kundetilknytning til boligbebyggelse i henhold til normen NEK 399-1 og forsyningsprinsipp av type «tilknytningsskap».

4114

1.2

Oversikt LS-nettsystem

RENbladet beskriver ulike typer nettsystemer for forsyning til lavspenningskunder.

4115

1.0

Veileder til overharmonisk kalkulator

Dette RENbladet er en veiledning til «overharmonisk kalkulator» som er et verktøy knyttet til REN-prosjektsystem.

4120

1.4

Administrative bestemmelser for arbeid i LS-tilknytningspunkt

Denne retningslinje danner et hovedblad for alle installatører som arbeider med kundetilknytning til og med 80 A ved enebolig og type rekkehus.