Tilknytningspunkt

I 4100-serien finner du alle retningslinjer om tilknytning og tilknytningspunkt. RENblad 4100 er hovedblad for kundetilknytning i lavspenningsnettet. Serien beskriver også blant annet retningslinjer for samhandling mellom nettselskap, installatør og kunde. I tillegg inneholder serien tilknytningsavtale for større uttakskunder.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 4100-serien

Alle 31 RENblad i serien

Nr.

Ver.

410

1.1

Kontaktskjema større utbygging

Kontaktskjema for større utbygginger

411

1.1

Utredningskontrakt for utvidet utredninger av bestilt tilknytning

Formålet med kontrakten er å regulere økonomien av selve utredningen til et klart kostnadsoverslag for en ny tilknytning eller utvidelse.

420

1.3

Avtale om utbygging for større uttakskunder

Formålet med avtalen er å koordinere og gjennomføre nødvendige utvidelser og tilpasninger av infrastruktur og tjenester for å møte spesifikke behov hos større kunder.

421

1.1

Vilkår for nettinvesteringer som utløser anleggsbidrag – vedlegg til utbyggingsavtale

Vilkår for nettinvesteringer som utløser anleggsbidrag. Vedlegg 1 til avtale om utbygging (RENblad 420).

422

1.2

KILE-avtale

Formålet med avtalen iht. KILE-ordningen er å gi nettselskapene insentiv til å bygge og drive nettet med en samfunnsøkonomisk optimal leveringspålitelighet.

423

1.0

Avtale om tilleggsvilkår – vedlegg 6 til rammeavtalen

RENbladet skal benyttes dersom Nettselskapet og kunden skal inngå en avtale om tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning av kundens forbruk. RENbladet er vedlegg 6 til RENblad 430.

430

1.4

Tilknytnings- og nettleieavtale – Rammeavtale

Rammeavtale for tilknytning av forbrukskunder.

431

1.3

Definisjonsliste til tilknytning- og nettleieavtaler for store kunder

RENbladet inneholder definisjonsliste til tilknytning- og nettleieavtaler for store kunder. Definisjoner til RENblad 430, 432, 433 og 434. Vedlegg 1 til rammeavtalen (RENblad 430)

432

1.2

Overføring og kvalitet – vedlegg 2 til rammeavtalen

Dette dokumentet definerer avtalt kraftuttak og innmating, nettilknytning og nettpåvirkning, deriblant krav basert på Forskrift om Leveringskvalitet (FoL). RENbladet er vedlegg 2 til RENblad 430.

433

1.3

Vilkår for elmåling for store uttakskunder

Vilkår om måling for store uttakskunder. Vedlegg 3 til rammeavtalen (RENblad 430)

434

1.4

Tilknytningsvilkår store uttakskunder

Tilknytningsvilkår store uttakskunder. Vedlegg 4 til rammeavtalen (RENblad 430)

4100

5.1

Tilknytning av LS-anlegg

Denne retningslinje beskriver krav til utførelse av arbeid ved kundetilknytning for lavspenningsnettet. RENbladet beskriver el-og ekomtilknytning for de fleste typer grensesnitt i henhold til NEK 399: 2018.

4101

2.2

Tilknytning av HS-anlegg

RENbladet beskriver krav til utforming av grensesnitt ved kundetilknytning 1 høyspenningsnettet.

4102

2.2

Samhandling mellom nettselskap og kunde ved tilknytning

Formålet med dette RENbladet er å gi klare og entydige retningslinjer for prosessen mellom nettselskap og registrert elektroforetak i henhold til forskriften FEK ved melding om installasjonsarbeid.

4103

1.4

Sluttkontroll av arbeid ved LS-nett tilknytning

Sluttkontroll skal utføres for å sikre tilfredsstillende kvalitet på utført arbeid. Alle avvik skal være utbedret ved overlevering. Dette dokumentet er knyttet til RENblad 4100-serien og skal arkiveres sammen med erklæring om samsvar og ellers relevant dokumentasjon for denne installasjonen og overleveres eier/bruker.

4104

1.5

Veiledning av sjekkliste for sluttkontroll ved tilknytning av LS-kunder

RENbladet skal benyttes som veileder for utfylling av sjekkliste for sluttkontroll. RENbladet er veiledning til RENblad 4103.

4105

1.6

Samsvarserklæring ved tilknytning av LS-nett

Tilfredsstille krav til samsvarserklæring iht. § 3-1 i FEF.

4106

1.1

LS nett - Kundetilknytning - Innmåling - UTGÅTT

Det skal foretas korrekt skisse tegning.

4107

1.5

HMS plan for arbeid i LS-nett

Dette RENbladet omhandler prosedyre for sikkerhet ved arbeid i grensesnittet mellom nettselskap og kunde

4108

2.3

Avtale for entreprenørtjenester i LS-nett

Avtale om prekvalifisering for entreprenørtjenester

4109

1.2

Samhandling mellom nettselskap og kunde ved tilknytning av større kunder

Formålet med RENbladet er å gi klare og entydige retningslinjer for prosessen ved tilknytning av større kunder der man bruker «Vilkår for store uttakskunder», RENblad 434

4111

1.6

Oversikt over kabelskap og grunnmurskap i LS-nett

RENbladet gir en oversikt over kabel og inntaksskap i LS-nettet.

4112

2.4

Brosjyre for tilknytning av LS-kunder

Kunderettet brosjyre for ansvar, utførelse og anbefalte retningslinjer for tilknytning av fremtidige kunder av EKOM- og elkrafttjenester.

4113

1.5

Tilknytning til bygg og anleggsplasser i LS distribusjonsnett

RENbladet beskriver krav til LS- tilknytning av bygge- og anleggsplasser i distribusjonsnettet. Denne følger prinsippene i standarden NEK 399 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett.

4114

1.2

Oversikt LS-nettsystem

RENbladet beskriver ulike typer nettsystemer for forsyning til lavspenningskunder.

4115

1.1

Veileder til overharmonisk kalkulator

Dette RENbladet er en veiledning til «overharmonisk kalkulator» som er et verktøy knyttet til REN-prosjektsystem.

4118

1.0

Sikker utkobling og frakobling i LS distribusjonsnett

RENbladet gir leserne innføring i kravene fra forskrifter og standarder, fra 1963 til dags dato, om sikker utkobling og frakobling av anlegg i LS distribusjonsnett. Bladet gir også retningslinjer for hvordan dette kan utføres ved tilknytninger i dagens distribusjonsnett.

4119

1.0

Tilknytning av bygge- og anleggsplasser i HS distribusjonsnett

RENbladet beskriver krav til HS tilknytning av bygge- og anleggsplasser i distribusjonsnettet. Denne følger prinsippene i standarden NEK 399 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett.

4120

1.5

Administrative bestemmelser for arbeid i LS-tilknytningspunkt

Denne retningslinje danner et hovedblad for alle installatører som arbeider med kundetilknytning til og med 80 A ved enebolig og type rekkehus.

4121

1.0

Tilknytning av jernbaneinstallasjoner nær elektriske jernbaner

RENbladet beskriver prinsipper for tilknytning av bygninger, togstasjoner, hjelpesystemer og signalanlegg i nærheten av jernbane. Det beskrives også hvordan man skal forholde seg til jernbanens eget jordingssystem. Tilknytning av omformerstasjoner (fremdriftssystem for tog) blir ikke behandlet her.

4130

1.0

Veileder til driftsmessig forsvarlig vurdering

RENbladet beskriver systematikk og metodikk for vurdering av om nettilknytning av ny kunde er driftsmessig forsvarlig (DF-vurdering). En DF-vurdering er en innledende vurdering av risiko ved tilknytning til et eksisterende nett, og er et steg i veiledningsfasen i tilknytningsprosessen.