Høyspenning luftledninger

Denne serien omhandler høyspenning luftledninger, som er luftledninger over 1 kV. Her finner du RENblader innen prosjektering, montasje, drift og vedlikehold av installasjoner innen høyspenning luftnett. I tillegg har serien innhold om linjerydding, råteskader, testprosedyrer for trestolper og maler for grunneieravtaler.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 2000-serien

Alle 46 RENblad i serien

Nr.

Ver.

202

1.1

Anbefalt arbeidsavtale/ forhåndstiltredelse

Formålet med dette RENbladet er å være en standard avtale mellom grunneier og nettselskap om oppstart av arbeidet før man er blitt enig om erstatningsutmåling.

203

1.3

Grunneieravtale Kabelanlegg

RENbladet er en avtalemal for kabelanlegg fremforhandlet mellom Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Bondelag, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, Statskog, Energi Norge og REN. Avtalemalen skal benyttes på landbrukseiendommer, men kan også benyttes på andre typer eiendom.

204

2.2

Grunneieravtale Luftledningsanlegg

RENbladet er en avtalemal for luftledningsanlegg fremforhandlet mellom Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Bondelag, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, Statskog, Energi Norge og REN. Avtalemalen skal benyttes på landbrukseiendommer, men kan også benyttes på andre typer eiendom.

205

1.3

Grunneieravtale Nettstasjon

RENbladet er en avtalemal for frittstående nettstasjon fremforhandlet mellom Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Bondelag, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, Statskog, Energi Norge og REN. Avtalemalen skal benyttes på landbrukseiendommer, men kan også benyttes på andre typer eiendom.

206

1.4

Grunneieravtale Nettstasjon i rom i bygg

RENbladet inneholder en mal for standardavtale mellom nettselskap og grunneier om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av nettstasjon i rom i bygg.

208

1.3

Forenklet grunneieravtale for kabelanlegg

RENbladet er en avtalemal for kabelanlegg. Denne avtalen er ikke fremforhandlet med grunneiere eller grunneierorganisasjoner. Ettersom de fremforhandlede avtalemalene er særlig tilpasset landbrukseiendommer og har en del bestemmelser som kun er relevante for eiendommer hvor det drives med jord- eller skogbruk, har Faggruppen for rettigheter i samarbeid med Energi Norge utarbeidet forenklede avtalemaler som kan benyttes for andre eiendommer, f.eks. villa- eller næringseiendommer.

209

1.1

Forenklet grunneieravtale for luftledningsanlegg

RENbladet er en avtalemal for luftledningsanlegg. Denne avtalen er ikke fremforhandlet med grunneiere eller grunneierorganisasjoner. Ettersom de fremforhandlede avtalemalene er særlig tilpasset landbrukseiendommer og har en del bestemmelser som kun er relevante for eiendommer hvor det drives med jord- eller skogbruk, har Faggruppen for rettigheter i samarbeid med Energi Norge utarbeidet forenklede avtalemaler som kan benyttes for andre eiendommer, f.eks. villa- eller næringseiendommer.

210

1.2

Avtale frittstående nettstasjon

RENbladet er en avtalemal for frittstående nettstasjon. Denne avtalen er ikke fremforhandlet med grunneiere eller grunneierorganisasjoner. Ettersom de fremforhandlede avtalemalene er særlig tilpasset landbrukseiendommer og har en del bestemmelser som kun er relevante for eiendommer hvor det drives med jord- eller skogbruk, har Faggruppen for rettigheter i samarbeid med Energi Norge utarbeidet forenklede avtalemaler som kan benyttes for andre eiendommer, f.eks. villa- eller næringseiendommer.

213

1.2

Veileder til grunneieravtale Kabelanlegg

Formålet med veilederen er å gi utfyllende informasjon og knytte kommentarer til Grunneieravtale Kabelanlegg. Hvert enkelt punkt i avtalen er fortløpende kommentert. Veilederen skal legges til grunn ved tvil om hvordan avtalen skal forstås.

214

1.2

Veileder til grunneieravtale luftledningsanlegg

Formålet med veilederen er å gi utfyllende informasjon og knytte kommentarer til grunneieravtale Luftledningsanlegg. Hvert enkelt punkt i avtalen er fortløpende kommentert. Veilederen skal legges til grunn ved tvil om hvordan avtalen skal forstås.

215

1.2

Veileder til grunneieravtale frittstående Nettstasjon

Formålet med veilederen er å gi utfyllende informasjon og knytte kommentarer til Grunneieravtale Nettstasjon. Hvert enkelt punkt i avtalen er fortløpende kommentert. Veilederen skal legges til grunn ved tvil om hvordan avtalen skal forstås.

217

1.2

Avtale om leie av fiber i OPGW

Avtale om leie av fiber i Optical Ground Wire (OPGW).

218

1.2

Avtale om leie av plass i rør for framføring av ekom

Avtale om leie av plass i rør for framføring av ekom. Avtalen er tenkt brukt der aktør ønsker å føre frem høyhastighets bredbånd jmf. Bredbåndsutbyggingsloven

219

1.0

Veileder til Nettstasjon i rom i bygg

Formålet med denne veilederen er å gi utfyllende informasjon og knytte kommentarer til avtale Nettstasjon i rom i bygg. Hvert enkelt punkt i avtalen er fortløpende kommentert. Veilederen skal legges til grunn ved tvil om hvordan avtalen skal forstås.

220

1.0

Avtale om fellesføring av høyspennings luftkabel og ekomkabel

RENbladet skal dekke behovet for avtaler som må lages mellom nettselskap og aktører der det strekkes separat ekomkabel på stolperekke med høyspennings luftkabel. Avtalen bygger på samme prinsipper som avtalen for fellesføring med ekom.

2007

4.2

Prosjektering av 12-24 kV luftnett

HS distribusjon luft linje skal prosjekteres etter krav fra normer og forskrifter.

2008

2.7

Avstandskrav til omgivelser fra 12–24 kV luftnett

Det skal sikres at korrekte avstander overholdes i henhold til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006 (FEF § 6-4).

2011

5.8

Montasje av HS luftnett

Mastekonstruksjonen skal fundamenteres, reises, og det skal trekkes, henges og tilkobles ledninger på en korrekt måte.

2012

3.6

Fundamentering og mastereis av 1-36 kV luftnett

Det skal utføres korrekt fundamentering av ulike type mastekonstruksjoner i ulike type grunnforhold.

2013

3.5

Fellesføring av 12-24 kV luftnett

Det skal sikres at fellesføring utføres i henhold til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006.

2014

2.5

Arbeid i høyden

RENbladet beskriver anbefalt praksis for klatring og arbeid i mast, samt opplæring og valg av utstyr. Opplæring skal gi operatøren nok innsikt i valg og bruk av utstyr til at man kan arbeide trygt i høyden. Dokumentet omfatter arbeid på både mast, stolpe og linjer.

2015

1.3

Fremføring av ekom på høyspenningsmaster

Formålet med RENbladet er å spesifisere de krav som gjelder ved fremføring av ekom i høyspennings luftnett. Det skal sikres at fellesføring utføres i henhold til forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) 2006, og bransjeretningslinjer nevnt i dette dokumentet.

2017

2.2

Dokumentasjon av 12-24 kV luftnett

Det skal foretas dokumentering av luftlinjer for høyspenning fordelingsnettet.

2022

3.1

Råte og hakkespettskader

Det skal utføres korrekt tilstandskontroll og vedlikehold av stolper med råte- og hakkespettskader.

2023

2.2

Utbedring av skjeve stolper i 0,23–24 kV luftnett

Det skal utføres tiltak på master som er klassifisert som skjeve.

2024

3.1

Retningslinjer for linjerydding

Dette RENbladet omtaler krav til skogrydding i nye og eksisterende linjetraseer for høyspenning og lavspenningslinjer.

2026

1.3

HS distribusjonsnett luft - brev om varsel om linjerydding

Mal for brev om varsel om skogrydding.

2027

4.3

Linjeryddingsbrosjyre

RENblad med lenker til nedlasting av Linjeryddingsbrosjyre i ulike format.

2029

2.2

Råtekontroll av traverser

Det skal gjennomføres råtekontroll av traverser etter retningslinjer som beskrevet i dette RENbladet.

2033

1.2

Beregningsgrunnlag for dimensjonering av 12–24 kV luftlinjer

HS distribusjonsnett luft linje skal dimensjoneres og bygges etter krav fra standarder og forskrifter.

2034

1.2

HS Distribusjonsnett luft - Islaster på kraftledninger

Dette RENbladet gir bakgrunnsinformasjon om ising på kraftledninger og detaljerte islaster til bruk for dimensjonering av kraftledninger i Norge. I dette RENblad er det oppgitt anbefalte islaster for hver enkelt kommune.

2039

1.1

Skjema for gjenpart av varsel

Formålet med skjema Gjenpart av varsel er å sikre formell dokumentasjon og sporbar historikk for utsendelse og mottak av viktige meldinger, samtidig som det opprettholder tydelig kommunikasjon og bevissthet om juridiske forpliktelser og forretningspraksis mellom involverte parter.

2040

1.3

Bruddlenke i 12-24 kV oppheng

Det skal brukes bruddlenke som et mellomledd i kabeloppheng i mast slik at den ryker ved oppgitt bruddstyrke før selve ledningen.

2041

1.1

0,23-420kV - Linjerydding - Strategi

Dette RENbladet omtaler strategiske vurderinger for håndtering av linjetrase basert på REN anbefaling 2024 linjerydding.

2042

2.2

Råteregistreringer av stolper og traverser

Formålet er å sikre grundig råtekontroll ved bruk av skjerma.

2043

1.0

MS luftnett - Skjema for registrering av masteinformasjon

Skjema for registrering av masteinformasjon

2044

2.4

Vedlikeholdsstandard for 0,23 kV - 24 kV

Dette RENbladet beskriver ulike nivåer som inngår i en vedlikeholds strategi, hvor nivå 2 er omtalt som vedlikeholdsstandard. En vedlikeholdsstandard skal beskrive et konkret vedlikeholdsprogram med anbefalt omfang og hyppighet. Det henvises til RENblad 8015 vedlikeholds strategi som er et overordnet blad for vedlikehold i energiforsyningen. Bladet viser en praktisk tilnærming til et risikobasert, helhetlig og effektivt vedlikeholdssystem. Retningslinjer i dette blad bygger på tilstandsbasert vedlikehold med anbefalt omfang og hyppighet (Syklus).

2045

1.2

Tilstandskontroll av oppheng for luftledninger

Formålet med RENbladet er å gi en veiledning for vurderinger som gjøres under tilstandskontroll av isolator, feste, tilkoblinger og oppheng.

2046

2.2

AUS fasevekt-beregning

Bladet er et beregningsprogram for beregning av krefter ved AUS. Programmet beregner hvilke krefter som oppstår i isolerstenger når faser flyttes. Ved opptak av krefter med isolert verktøy, skal krefter beregnes for å dokumentere at verktøyet tåler de påkjenninger de blir utsatt for.

2047

1.3

Vedlikeholdsstandard for regional luftnett

Dette RENbladet beskriver ulike nivåer som inngår i en vedlikeholdsstrategi, hvor nivå 2 er omtalt som vedlikeholdsstandard. En vedlikeholdsstandard skal beskrive et konkret vedlikeholdsprogram med anbefalt omfang og hyppighet. Det henvises til RENblad 8015 vedlikeholds strategi som er et overordnet blad for vedlikehold i energiforsyningen. Bladet viser en praktisk tilnærming til et risikobasert, helhetlig og effektivt vedlikeholdssystem. Retningslinjer i dette blad bygger på tilstandsbasert vedlikehold med anbefalt omfang og hyppighet (Syklus).

2500

1.2

Generelle retningslinjer ved mekanisk stolpetest

Formålet med RENbladet er å beskrive hvordan man skal utføre utvalgstester på tvers av de forskjellige stolpetypene. Dette RENbladet er beregnet for stolpeleverandører eller et nettselskap som også ønsker å utføre en kvalitetssikring.

2501

1.2

Testprosedyre for teststolper

Før anvendelse av dette RENblad, skal RENblad 2500 leses. Dette RENblad beskriver hvordan man utfører mekanisk kvalitetssikring av trestolper.

2502

1.2

Testprosedyre for komposittstolper

Før anvendelse av dette RENbladet skal RENblad 2500 leses. Dette RENbladet beskriver hvordan man utfører mekanisk kvalitetssikring av komposittstolper.

2503

1.3

Spesifikasjon av stolper for 0,23 kV - 24 kV

Dette RENbladet beskriver hvilken dokumentasjon som bør være vedlagt ved salg av andre stolpetype enn de som er definert i NEK 445 Luftledninger over 1 kV.

2504

1.2

Kvalitetskontroll ved kjøp av 0,23-24 kV trestolper

REN har utarbeidet retningslinjer for kvalitetskontroll ved kjøp av trestolper i samarbeid med Treteknisk, stolpeleverandører og medlemmer i REN for luftlinjer.

2510

1.1

Skjema for utvalgskontroll av 12-24 kV stolper

RENbladet inneholder testprosedyre for utvalgskontroll av 12-24 kV stolper. Prosedyren skal benyttes for alle tester.