Høyspenning luftledninger

Denne serien omhandler høyspenning luftledninger, som er luftledninger over 1 kV. Her finner du RENblader innen prosjektering, montasje, drift og vedlikehold av installasjoner innen høyspenning luftnett. I tillegg har serien innhold om linjerydding, råteskader, testprosedyrer for trestolper og maler for grunneieravtaler.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 2000-serien

Alle 46 RENblad i serien

Nr.

Ver.

202

1.0

Anbefalt arbeidsavtale/ forhåndstiltredelse

Formålet med dette RENbladet er å være en standard avtale mellom grunneier og nettselskap om oppstart av arbeidet før man er blitt enig om erstatningsutmåling

203

1.1

Grunneieravtale Kabelanlegg

RENbladet er en avtalemal fremforhandlet mellom Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Bondelag, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, Statskog, Energi Norge og REN. Partene har forpliktet seg til ikke å forandre teksten i avtalemalene med unntak av det som står i klammeparentes og under punkt 6 om «Særskilte avtalebestemmelser». Gjøres det endringer andre steder er malene ikke lenger å anse som en fremforhandlet. Dette betyr at alle særskilte forhold som gjelder hver enkelt sak, må føres inn under avalens punkt 6 om «Særskilte avtalebestemmelser». Malene er av denne grunn låst med unntak av de punktene man kan forandre på. I tillegg er det en viktig del av enigheten mellom partene at grunneier alltid skal ha tilgang til veiledningen til avtalen.

204

2.1

Grunneieravtale Luftledningsanlegg

RENbladet er en avtalemal fremforhandlet mellom Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Bondelag, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, Statskog, Energi Norge og REN. Partene har forpliktet seg til ikke å forandre teksten i avtalemalene med unntak av det som står i klammeparentes og under punkt 6 om «Særskilte avtalebestemmelser». Gjøres det endringer andre steder er malene ikke lenger å anse som en fremforhandlet. Dette betyr at alle særskilte forhold som gjelder hver enkelt sak, må føres inn under avalens punkt 6 om «Særskilte avtalebestemmelser». Malene er av denne grunn låst med unntak av de punktene man kan forandre på. I tillegg er det en viktig del av enigheten mellom partene at grunneier alltid skal ha tilgang til veiledningen til avtalen.

205

1.1

Grunneieravtale Nettstasjon

RENbladet er en avtalemal fremforhandlet mellom Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Bondelag, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, Statskog, Energi Norge og REN Partene har forpliktet seg til ikke å forandre teksten i avtalemalene med unntak av det som står i klammeparentes og under punkt 6 om «Særskilte avtalebestemmelser». Gjøres det endringer andre steder er malene ikke lenger å anse som en fremforhandlet. Dette betyr at alle særskilte forhold som gjelder hver enkelt sak, må føres inn under avalens punkt 6 om «Særskilte avtalebestemmelser». Malene er av denne grunn låst med unntak av de punktene man kan forandre på. I tillegg er det en viktig del av enigheten mellom partene at grunneier alltid skal ha tilgang til veiledningen til avtalen.

206

1.2

Grunneieravtale Nettstasjon i rom i bygg

RENbladet inneholder en mal for standardavtale mellom nettselskap og grunneier om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av nettstasjon i rom i bygg.

208

1.1

Forenklet grunneieravtale for kabelanlegg

Bransjeanbefaling

209

1.0

Forenklet grunneieravtale for Luftledningsanlegg

Bransjeanbefaling

210

1.0

Avtale frittstående Nettstasjon

Bransjeanbefaling

213

1.0

Veileder til grunneieravtale Kabelanlegg

Veileder til grunneieravtale Kabelanlegg

214

1.0

Veileder til grunneieravtale luftledningsanlegg

Veileder til avtalemal for luftledningsanlegg

215

1.0

Veileder til grunneieravtale frittstående Nettstasjon

Veileder til grunneieravtale frittstående Nettstasjon

217

1.1

Avtale om leie av fiber i OPGW

Avtale om leie av fiber i Optical Ground Wire (OPGW).

218

1.1

Avtale om leie av plass i rør for framføring av ekom

Avtale om leie av plass i rør for framføring av ekom. Avtalen er tenkt brukt der aktør ønsker å føre frem høyhastighets bredbånd jmf. Bredbåndsutbyggingsloven

219

1.0

Veileder til Nettstasjon i rom i bygg

Formålet med denne veilederen er å gi utfyllende informasjon og knytte kommentarer til avtale Nettstasjon i rom i bygg. Hvert enkelt punkt i avtalen er fortløpende kommentert. Veilederen skal legges til grunn ved tvil om hvordan avtalen skal forstås.

220

1.0

Avtale om fellesføring av høyspennings luftkabel og ekomkabel

RENbladet skal dekke behovet for avtaler som må lages mellom nettselskap og aktører der det strekkes separat ekomkabel på stolperekke med høyspennings luftkabel. Avtalen bygger på samme prinsipper som avtalen for fellesføring med ekom.

2007

4.1

Prosjektering av 12-24 kV luftnett

HS distribusjon luft linje skal prosjekteres etter krav fra normer og forskrifter.

2008

2.5

Avstandskrav til omgivelser fra 12–24 kV luftnett

Det skal sikres at korrekte avstander overholdes i henhold til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006. (FEF §6-4)

2011

5.7

Luft: 1-36kV - Utførelse

Mastekonstruksjonen skal fundamenteres, reises, og det skal trekkes, henges og tilkobles ledninger på en korrekt måte.

2012

3.4

Fundamentering og mastereis av 1-36 kV luftnett

Det skal utføres korrekt fundamentering av ulike type mastekonstruksjoner i ulike type grunnforhold.

2013

3.5

Fellesføring av 12-24 kV luftnett

Det skal sikres at fellesføring utføres i henhold til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006.

2014

2.2

Arbeid i høyden

Dette dokumentet skal beskrive anbefalt praksis for klatring og arbeid i mast, samt opplæring og valg av utstyr. Opplæring skal gi operatøren nok innsikt i valg og bruk av utstyr til at man kan arbeide trygt i høyden. Dokumentet omfatter arbeid på både mast, stolpe og linjer

2015

1.1

Fremføring av ekom på høyspenningsmaster

Dette RENbladet beskriver bransjens sitt forslag for å fremføre ekom langs en høyspenningslinje. Ved å følge RENblad 2015 etterleves bredbåndsutbyggingslovens krav om framføring av høyhastighets bredbånd. RENbladet beskriver en metode som sees på som standard, men det åpnes for at nettselskapet ved driftsleder kan vurdere andre løsninger.

2017

2.1

HS Luftnett - Drift - Dokumentasjon

HS Luftnett - Drift - Dokumentasjon

2022

3.1

Råte og hakkespettskader

Det skal utføres korrekt tilstandskontroll og vedlikehold av stolper med råte- og hakkespettskader.

2023

2.1

Utbedring av skjeve stolper i 0,23 - 24 kV luftnett

Det skal utføres tiltak på master som er klassifisert som skjeve.

2024

3.1

Retningslinjer for linjerydding

Dette RENbladet omtaler krav til skogrydding i nye og eksisterende linjetraseer for høyspenning og lavspenningslinjer.

2026

1.2

HS distribusjonsnett luft - brev om varsel om linjerydding

Mal for brev om varsel om skogrydding.

2027

4.2

Linjeryddingsbrosjyre

RENblad med lenker til nedlasting av Linjeryddingsbrosjyre i ulike format

2029

2.1

Regional og HS luftnett - Traverser - Råte - Tilstandskontroll - Vedlikehold

Det skal gjennomføres råtekontroll av traverser etter retningslinjer som beskrevet i dette REN blad.

2033

1.1

HS luftnett - Beregningsgrunnlag for dimensjonering av HS luftlinjer

HS distribusjonsnett luft linje skal dimensjoneres og bygges etter krav fra normer og forskrifter.

2034

1.2

HS Distribusjonsnett luft - Islaster på kraftledninger

Dette RENbladet gir bakgrunnsinformasjon om ising på kraftledninger og detaljerte islaster til bruk for dimensjonering av kraftledninger i Norge. I dette RENblad er det oppgitt anbefalte islaster for hver enkelt kommune.

2039

1.0

Skjema for gjenpart av varsel

Skjema for gjenpart av varsel

2040

1.3

Bruddlenke i 12-24 kV oppheng

Det skal brukes bruddlenke som et mellomledd i kabeloppheng i mast slik at den ryker ved oppgitt bruddstyrke før selve ledningen.

2041

1.0

0,23-420kV - Linjerydding - Strategi

Dette RENbladet omtaler strategiske vurderinger for håndtering av linjetrase basert på REN anbefaling 2024 linjerydding.

2042

2.1

Distribusjonsnett - Regional nett luft - Råteregistreringer av stolper og traverser

Skjema for registrering av råte på stolpe

2043

1.0

MS luftnett - Skjema for registrering av masteinformasjon

Skjema for registrering av masteinformasjon

2044

2.3

Vedlikeholdsstandard for 0,23 kV - 24 kV

Dette RENbladet beskriver ulike nivåer som inngår i en vedlikeholds strategi, hvor nivå 2 er omtalt som vedlikeholdsstandard. En vedlikeholdsstandard skal beskrive et konkret vedlikeholdsprogram med anbefalt omfang og hyppighet. Det henvises til RENblad 8015 vedlikeholds strategi som er et overordnet blad for vedlikehold i energiforsyningen. Bladet viser en praktisk tilnærming til et risikobasert, helhetlig og effektivt vedlikeholdssystem. Retningslinjer i dette blad bygger på tilstandsbasert vedlikehold med anbefalt omfang og hyppighet (Syklus).

2045

1.1

Tilstandskontroll av oppheng for luftledninger

REN Blad

2046

2.1

AUS fasevekt-beregning

RENblad 2046 er et beregningsprogram for beregning av krefter ved AUS. Programmet beregner hvilke krefter som oppstår i isolerstenger når faser flyttes. Ved opptak av krefter med isolert verktøy, skal krefter beregnes for å dokumentere at verktøyet tåler de påkjenninger de blir utsatt for.

2047

1.2

Vedlikeholdsstandard for regional luftnett

Dette RENbladet beskriver ulike nivåer som inngår i en vedlikeholdsstrategi, hvor nivå 2 er omtalt som vedlikeholdsstandard. En vedlikeholdsstandard skal beskrive et konkret vedlikeholdsprogram med anbefalt omfang og hyppighet. Det henvises til RENblad 8015 vedlikeholds strategi som er et overordnet blad for vedlikehold i energiforsyningen. Bladet viser en praktisk tilnærming til et risikobasert, helhetlig og effektivt vedlikeholdssystem. Retningslinjer i dette blad bygger på tilstandsbasert vedlikehold med anbefalt omfang og hyppighet (Syklus).

2500

1.1

Generelle retningslinjer ved mekanisk stolpetest

Stolper og kraftledninger som ikke er gode nok mekanisk vil resultere i enorme kostnader for samfunn og det enkelte nettselskap. Stolpeleverandører må forholde seg gjeldene standarder og normer. Dette RENbladet beskriver hvordan man utfører mekaniske kvalitetskontroller på stolper.

2501

1.1

Testprosedyre for teststolper

Før anvendelse av dette RENblad, skal RENblad 2500 leses. Dette RENblad beskriver hvordan man utfører mekanisk kvalitetssikring av trestolper.

2502

1.2

Testprosedyre for komposittstolper

Før anvendelse av dette RENbladet skal RENblad 2500 leses. Dette RENbladet beskriver hvordan man utfører mekanisk kvalitetssikring av komposittstolper.

2503

1.1

Spesifikasjon av stolper for 0,23 kV - 24 kV

Dette RENbladet er en REN-anbefaling på hvilken dokumentasjon som bør være vedlagt ved salg av andre stolpetype enn de som er definert i NEK 445:2016.

2504

1.1

Kvalitetskontroll ved kjøp av 0,23-24 kV trestolper

REN AS har utarbeidet retningslinjer for kvalitetskontroll ved kjøp av trestolper i samarbeid med Treteknisk, stolpeleverandører og medlemmer i REN for luftlinjer. Retningslinjene tar utgangspunktet i regelverk og dokumenter angitt i kapittel 2, med fokus

2510

1.0

HS luftnett - Skjema for utvalgskontroll av stolper

For alle testprosedyrer skal dette RENblad brukes