Internkontroll

I denne serien finner du instrukser og prosedyrer for nøkkelpersoner i nettselskaper. Du finner også beskrivelser og maldokumenter for risikovurdering ved arbeid i elektriske anlegg, etterlevelse av byggherreforskriften og oppsett av SHA-plan. Innen AUS finner du en egen håndbok og en rekke prosedyrer for hvordan AUS-arbeid utføres i praksis. Sist, men ikke minst inneholder 1000-serien en rekke prosedyrer for konkret arbeid som utføres i nettet.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Et utvalg fra 1000-serien

Alle 134 RENblad i serien

Nr.

Ver.

100

1.1

Avtale om koblinger, eierforhold og arbeid

Avtalen beskriver eierforhold, driftslederansvar, koblingsmyndighet og hvordan arbeid og adgang til anlegget skal foregå på en sikker måte.

1018

1.2

Prosedyre for nettselskapets representant i kabelnett

Forslag til prosedyre for Nettselskapets representant ved etterlevelse av avstandskrav iht. FSE og FEF

1019

1.4

Prosedyre for nettselskapets representant i luftledningsanlegg

Formålet med dette RENbladet er å forhindre skade på egne ansatte, utenforstående personer og materiell/utstyr. RENbladet er og en felles retningslinje som skal definere rollen som nettselskapets representant og klare roller samt avstander ved arbeid i nærheten av nettanlegg.

1020

1.4

Instruks for ansvarlig for arbeid

Denne instruks er gitt i henhold til Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, gjeldene fra 1.7.2006. (§ 12) Planlegging av sikkerhetstiltak skal være en del av arbeidsplanleggingen. Ansvarlig for arbeidet skal derfor involveres så tidlig som praktisk mulig ved planlegging av ethvert arbeid som krever utpekt ansvarlig for arbeidet.

1021

1.4

Instruks for leder for sikkerhet

Formålet med RENbladet er å sørge for at arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg planlegges og utføres på en slik måte at det ikke medfører fare for de som skal arbeide eller andre personer, dyr eller eiendom.

1022

1.3

Instruks for leder for kobling

RENbladet har som formål å sørge for at kobling av elektriske høyspenningsanlegg utføres på en slik måte at dette ikke medfører fare for skade på liv, helse og materielle verdier (§ 11).

1023

1.5

Instruks til driftsleder/driftsansvarlig

Dette RENbladet inneholder forslag til tekst for instruks for driftsleder/driftsansvarlig i et nettselskap.

1024

1.4

Instruks for kobler

Utføre kobling av elektriske høyspenningsanlegg på en slik måte at dette ikke medfører fare for skade på liv, helse og materielle verdier. FSE (§11).

1026

1.1

Instruks for fagansvarlig AUS

Instruks for fagansvarlig AUS

1027

1.3

Instruks for faglig ansvarlig

RENbladet inneholder forslag til tekst for instruks for faglig ansvarlig i et selskap.

1028

1.2

Instruks for Sikkerhetsansvarlig skogrydding

RENbladet er et forslag til en instruks som kan legges til grunn ved innleie av skogryddere til linjerydding. Instruksen angir grenser for hva en skogrydder kan utføre, og når det må være en person med relevant fagbrev tilstede ved skogryddingen. Instruksen kan tilpasses lokale forhold.

1030

1.5

Planlegging og utførelse av sikkerhetstiltak

RENbladet beskriver planlegging og montasje av arbeid med hensyn på sikkerhet i nettstasjoner, kabler og i grøfter skal utføres.

1031

1.5

Prosedyre for planlegging og utførelse av sikkerhetstiltak ved arbeid på LS-luftledningsanlegg

Planlegging og utførelse av arbeid med hensyn på sikkerhet i LS luftnettet og nettstasjon i mast skal utføres. Dette må sees i sammenheng med arbeidsplanlegging generelt, og det henvises til RENblad 8002. Alle REN IK prosedyre blad er en del av HMS-planprosessen, og det henvises til spesielt til RENblad 1100.

1032

1.4

Prosedyre for planlegging og utførelse av sikkerhetstiltak ved arbeid på 12-24 kV luftnett og nettstasjon i mast

Planlegging og utførelse av arbeid med hensyn på sikkerhet i HS-luftnettet og nettstasjon i mast skal utføres. Dette må sees i sammenheng med arbeidsplanlegging generelt, og det henvises til RENblad 8002. Alle REN IK prosedyre blad er en del av HMS-plan prosessen, og det henvises til spesielt til RENblad 1100.

1034

1.6

Prosedyre ved klatring i mast

Denne prosedyren gjelder ved klatring i mast både ved spenningssatt linje og utkoblet linje. Prosedyren skal medføre at farer ved klatring i mast unngås. Denne prosedyre er knyttet RENblad 1032 og må således leses i sammenheng.

1035

1.2

Instruks for hjelpearbeider

Formålet er å spesifisere/gi en innføring i arbeidsområdet til hjelpearbeider. Hva hjelpearbeider kan utføre alene, og hva som kan utføres under tilsyn av fagarbeider. RENbladet definerer grenser mellom hjelpearbeider og den som har ansvaret for den faglige utførelsen.

1036

1.2

Instruks for lærling

Formålet med dette RENbladet er å spesifisere/gi en innføring i alle plikter og rettigheter for en lærling og en lærebedrift. RENbladet skal være en veileder for både lærling og lærebedrift. En lærling / lærekandidat, er en person som har tegnet en lærekontrakt med opplæringskontor / lærebedrift, og har en arbeidsavtale med bedriften som skal gi opplæringen.

1037

1.2

Instruks for instruert person

Formålet med dette RENbladet er å spesifisere/gi en innføring i arbeidsområdet til en instruert person. Hva en instruert person kan utføre alene, og hva som kan utføres under tilsyn av fagarbeider. RENbladet definerer grenser mellom en instruert person og den som har ansvaret for den faglige utførelsen.

1038

1.2

Prosedyre for demontering av luftledning

Prosedyren beskriver en trygg måte å demontere et strekk fra en stolpe. Dette gjelder alle typer strekk, blanke, belagte og ekom. Prosedyren beskriver en generell måte for demontering, utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold på arbeidsstedet.

1040

1.1

IK - Standard prosedyre - Kappemåling

Denne SHA prosedyre må alltid gjennomgås ved planlegging og utførelse av arbeid innen kappemåling. Det vises til REN blad 1005 IK - Utførelse av HMS plan , og punkt 2.4 SHA plan - standard. REN blad 8065 skal anvendes for å oppfylle kravene i REN blad 1005, og dette bladet er en forenklet versjon av REN blad 8065

1041

1.3

Prosedyre for når uhellet skjer

Hvis ulykken først skjer må personell være drillet på hva som skal utføres for å begrense skadene og i ytterste konsekvens redde liv. Dette RENbladet omhandler rutiner med hensyn på dette. RENblad 1250 Internkontroll - SHA plan - Sjekkliste krever at avvik på nivå 2 og 3 skal dokumenteres.

1043

1.1

Prosedyre for slukking av brann

Dette RENbladet beskriver en prosedyre for slukking av brann i elektriske forsyningsanlegg. Målgruppe er brannmannskaper som er gitt opplæring og adgang til elektriske anlegg og elektropersonell som skal ivareta rollen som LFS ved brann i elektriske anlegg.

1044

1.1

Prosedyre for fjerning av trær over luftlinje

Prosedyre for bruk av helikopter med gripklo til å fjerne trær som henger over luftlinjer, eventuelt fjerne trær som ligger på luftlinja.

1045

1.0

Instruks for sprenging nær elektriske anlegg

Formålet med instruksen er å avklare tillatt vertikal svinghastighet ved sprenging nær ved kabler, nettstasjoner, trafostasjoner, master og andre elektriske anlegg.

1046

1.0

Prosedyre for etablering av jord- og kortslutning i LS-forsyningsnett

Prosedyren beskriver sikkerhetstiltak som gjør det mulig å jobbe sikkert på et utkoblet LS-forsyningsnett, spesielt med tanke på lokale strømkilder. Lokale strømkilder vil i denne sammenheng være eks. solcelleanlegg, vindmøller, microkraftverk, agregatdrift, energilagring osv.

1100

2.3

Veiledning til byggherreforskriften og SHA-plan

RENbladet gir veiledning for når byggherreforskriften gjelder for nettselskapets virksomhet, og retningslinjer for oppfølging av krav i forskriften.

1101

2.2

Oversikt arbeidsoppgaver i forhold til byggherreforskriften

RENbladet definerer en felles forståelse i bransjen for når byggherreforskriften gjelder for ulike arbeidsoppgaver som utføres. Videre tydeliggjøre hvilket regelverk relatert til helse, miljø og sikkerhet som er aktuelt ved de samme nevnte arbeidsoppgaver.

1102

1.4

Avtale mellom byggherre og byggherres representant

RENbladet er én mal til en avtale mellom byggherre og byggherres representant.

1103

1.3

Avtale om koordinator i prosjekteringsfasen

Byggherreforskriften setter krav til en skriftlig avtale mellom byggherre og koordinator prosjekterende (KP) der plikter og fullmakter blir beskrevet. Dette er et forslag til en slik avtale.

1105

1.3

Avtale om koordinator i utførelsesfasen

Avtale om koordinator i utførelsesfasen med byggherre

1107

1.3

Byggherreforskriften - sjekkliste for byggmøte

Avtaler som er inngått med koordinator og entreprenører fritar ikke byggherres representant eller byggherre plikten til selv å kontrollere at oppgavene med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir forsvarlig ivaretatt.

1110

1.3

Byggherreforskrift - oversiktsliste for arbeidssted

Mannskapsliste - Oversiktsliste

1111

1.3

Varslingsplan

Varslingsplan ved alvorlig hendelse

1112

1.3

Sikkerhetsinformasjon ved fremmøte

Sikkerhetsinformasjon ved fremmøte

1113

1.3

Avtale om samordning med hovedbedrift

Avtalen er en skriftliggjøring av samordningsplikten etter arbeidsmiljølovens § 2-2 og er ikke ment å utvide eller innskrenke dette ansvaret. Avtalen er heller ikke ment å innskrenke BH sitt ansvar for SHA-arbeidet på bygge- eller anleggsplassen

1114

2.3

Byggherreforskrift - Risikovurdering og SHA-plan

For veiledning ved utfylling av skjema henvises det til RENblad 1100 Veiledning SHA-plan

1116

1.3

Byggherreforskrift - eksempel på organisasjonskart

Eksempel på organisasjonskart

1117

1.7

Byggherreforskrift – eksempel på informasjon og retningslinjer for SHA-arbeidet

Dette RENbladet er å gi et eksempel/forslag til vedlegg til SHA-plan prosjektnivå 1 i forbindelse med samordning, orientering og retningslinjer for arbeidsplass. Dette RENbladet er utformet som et Word-dokument, for at det skal være enkelt å endre eller kopiere tekst over i f.eks. et nettselskaps dokumentmaler.

1119

1.3

Byggherreforskriften – vurdering av rollekonflikt

Iht. byggherreforskriften er det krav om koordinator ved to eller flere arbeidsgivere involvert i et prosjekt. Koordinator har som oppgave å koordinere sikkerhetsarbeidet mellom de ulike bedriftene. Arbeidstilsynet mener at det bør vurderes om denne personen kan komme i rollekonflikt opp mot andre roller i prosjektet. REN bladet beskriver hensyn som bør vurderes ved valg av koordinator.

1120

1.4

Sjekkliste for HMS gjennomgang med underentreprenør

RENbladet er en sjekkliste med viktige punkt som bør gjennomgås med underleverandører for å sikre at bedriften er informert om gjeldene rutiner for det spesifikke prosjektet, samt kvalitetssikre underleverandørens interne rutiner

1121

1.3

Byggherreforskriften – rapportering til byggherre fra koordinator

Punkter for jevnlig rapportering fra koordinator (KP / KU) ovenfor byggherre eller byggherres representant. Tilsvarende kan skjema benyttes for rapportering fra byggherres representant til byggherre vedrørende sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det vises til RENblad 1102, 1103, 1104, 1105 og 1106. Punktene nedenfor er ikke uttømmende.

1122

1.2

Byggherreforskriften – KP rollebeskrivelse

RENbladet beskriver ansvar og myndighet for utpekt person i nettselskapet som blir tildelt rollen som SHA-koordinator i prosjekterende fase (KP) i henhold til byggherreforskriften. Kravet til KP gjelder for prosjekter der det er flere enn 1 stk. virksomhet som skal delta i prosjekteringen.

1123

1.2

Byggherreforskriften – KU rollebeskrivelse

RENbladet beskriver ansvar og myndighet for utpekt person i nettselskapet som blir tildelt rollen som SHA-koordinator i utførende fase (KU) i henhold til byggherreforskriften. Kravet om å ha KU gjelder for prosjekter der det er flere enn 1 stk. virksomhet som skal delta i utførende fase.

1200

1.5

Vernerundeskjema

Vernerundeskjema

1201

1.3

Byggherreforskrift – endringsmelding SHA-plan

Avviksskjema

1250

1.9

Byggherreforskriften - Risikovurdering og SHA-plan

Word-dokument med forslag til sjekkliste for risikovurdering på arbeidsutførelse i et prosjekt. RENblad 1251 er veiledning for hvordan disse sjekkpunktene skal forestås og hvordan de skal fylles ut.

1251

1.3

MIDLERTIDIG TRUKKET TILBAKE - IK - Risikovurdering ved arbeid i elektriske forsyningsanlegg - Veiledning til sjekkliste

Risikovurdering ved arbeid i elektriske forsyningsanlegg - Veiledning til sjekkliste

1252

1.3

Sikker jobb analyse

Formålet med skjemaet er å identifisere, vurdere og kontrollere risiko i forbindelse med en spesifikk oppgave eller jobb.

1253

1.2

AUS Sikker jobb analyse

Formålet med skjemaet er å identifisere, vurdere og kontrollere risiko i forbindelse med en spesifikk oppgave eller jobb.

1301

1.3

Risikovurdering ved linjerydding

Dette RENbladet gir retningslinjer for hvordan risikovurdering med hensyn på utførelse av linjerydding i energiforsyningen skal gjennomføres på en sikker måte. RENbladet beskriver kjente risikoelement og tiltak for denne type arbeid.

1302

1.4

Prosedyre for arbeid nær antenne

Formålet med dette bladet er å informere om mulig helserisiko forbundet med opphold nær basestasjonsantenner med elektromagnetisk stråling, samt fastsette krav ved arbeidsopphold i nærheten av denne typen installasjoner. Kravene gjelder ikke antenner som anvendes ved overføring av kommunikasjon i vanlige trådløse nettverk.

1303

1.2

Prosedyre ved måling av spenningskvalitet i LS-nettet

Formålet med dette bladet er å sikre at spenningsmåling i lavspenningsnettet foregår på en sikker måte for utførende personell.

1304

1.4

Prosedyre for identifisering og kutting av kabel

RENbladet beskriver metoder for å identifisere kabel og foreta en sikker kutting av kabel.

1305

1.3

Prosedyre for ekom arbeid i LS-luftnett

Prosedyren beskriver hvordan ekom-montør skal jobbe som instruert person i fellesføringsstolper. Hovedfokus i prosedyren er arbeid på ekomkabler som er plassert over den gule varselringen. Prosedyren kan også benyttes dersom ekomkabel er plassert under den gule varselringen hvor avstanden til kraftledning ikke er utført i henhold til forskriftskrav.

1307

1.1

Prosedyre for spenningsetting av lavspenningsinstallasjoner

RENbladet beskriver krav til spenningssetting av anlegg mellom nettselskap og installatør. Historisk sett har det vært en del ulykker på grunn av manglende samhandling mellom nettselskap og faglig foretak, som spesielt har vært knyttet til mangel på rollefordeling og prosedyrer mellom partene.

1308

1.0

Prosedyre for utførelse av jordplatemåling

Formålet med prosedyren er å beskrive en sikker måte å utføre potensialfallmåling av jordingsanlegg.

1701

1.4

AUS Håndbok

Arbeid Under Spenning (AUS, eller Live Line Work på engelsk) blir benyttet med ulike metoder for distribusjons-, regional og sentralnettet. Det er spesielt innen ombygging og vedlikeholdsjobber metodene anvendes. Fordelen er at kundene ikke blir utkoplet og nettvirksomheten ikke blir straffet med utkoplingsgebyr.

1702

1.3

AUS Håndbok for netteier

Dette er en håndbok i AUS for netteiere. Her er det beskrevet hvordan du kommer i gang, hvordan du bestiller oppdrag, og hvordan du utfører oppdrag. Hvilke lover og regler som gjelder.

1703

1.3

Strategi for AUS

RENbladet beskriver hvordan strategi for AUS kan bygges opp i selskaper som ønsker å benytte AUS, enten som leverandør eller som kunde.

1704

1.3

AUS Håndbok for Entreprenør

En håndbok for entreprenøren for å komme i gang med AUS, og til det daglige AUS arbeidet.

1710

3.3

Lysbuekalkulator

RENbladet er et makro-aktivert Excel regneark, som gir mulighet for beregning av lysbuens energitetthet og sikkerhetsavstand.

1721

1.4

AUS Strekking av LS blank line

AUS-prosedyre for strekking av blanke 230 V liner i nærhet av annet spenningsførende anlegg. Formålet med forslaget til prosedyre er å gi en generell beskrivelse av hvordan et slikt oppdrag kan utføres.

1722

1.4

AUS Klipping av LS blanke liner

AUS-prosedyre for klipping av blanke 230 V liner. Formålet med forslaget til prosedyre er å gi en generell beskrivelse av hvordan et slikt oppdrag kan utføres.

1723

1.4

AUS Klipping av LS belagt line

AUS-prosedyre for klipping av EX-hengeledning, 1 kV line. Formålet med forslaget til prosedyre er å gi en generell beskrivelse av hvordan et slikt oppdrag kan utføres.

1724

1.4

AUS Strekking av belagt line

AUS-prosedyre for strekking av 1 kV EX-hengeledning i nærheten av annet spenningsførende anlegg, og eventuell tilkobling av EX-ledning til blank line. Formålet med forslaget til prosedyren er å gi en generell beskrivelse av hvordan et slikt oppdrag kan utføres.

1725

1.4

AUS Shunting og skjøting av LS kabel

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man kan skjøte inn/shunte forbi en kabel, der denne må flyttes eller forlenges.

1726

1.3

AUS Montasje av sikringslist i LS kabelskap

Formålet med dette RENbladet er å kunne foreta en sikker tilkobling av en ny sikringslist i et kabelskap uten å koble ut.

1727

1.3

AUS Montasje av kabel i kabelskap

Formålet med dette RENbladet er å kunne foreta en sikker tilkobling av en ny kabel i et kabelskap uten å koble ut.

1728

1.3

AUS LS Kabelnedføring i mast med blank line

Formålet med dette RENbladet er å kunne foreta en sikker montasje av kabel i mast med uisolert line uten å koble ut. Prosedyren kan også benyttes for belagt line, da i en forenklet versjon. I prosedyren er det satt opp flere sikkerhetstiltak som i hovedsak består av isolasjon og generelt personlig verneutstyr. Som hoved-isolasjonsbarriere er det ført opp anvendelse av, isolerende hansker, isolerende fottøy og isolerende AUS-verktøy. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak. Utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold.

1729

1.3

AUS Montasje av LS sikringsbryter i mast med blank line

Formålet med dette RENbladet er å kunne foreta en sikker montasje av sikringsbryter i mast med blank line uten å koble ut. I prosedyren er det satt opp flere sikkerhetstiltak som i hovedsak består av isolasjon og generelt personlig verneutstyr. Som hoved-isolasjonsbarriere er det ført opp anvendelse av, isolerende hansker, isolerende fottøy og isolerende AUS-verktøy. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak. Utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold.

1730

1.3

AUS Montasje av LS sikringsbryter i mast med belagt line

Formålet med dette RENbladet er å kunne foreta en sikker montasje av sikringsbryter i mast med belagt line (EX hengeledning) uten å koble ut. I prosedyren er det satt opp flere sikkerhetstiltak som i hovedsak består av isolasjon og generelt personlig verneutstyr. Som hoved-isolasjonsbarriere er det ført opp anvendelse av, isolerende hansker, isolerende fottøy og isolerende AUS-verktøy, disse kommer altså i tillegg til ledningsisolasjonen. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak. Utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold.

1731

1.3

AUS Montasje av LS-sikringslist i nettstasjon

Formålet med dette RENbladet er å kunne foreta en sikker tilkobling av en ny sikringslist på en LS tavle i en nettstasjon uten å koble ut. I prosedyren er det satt opp flere sikkerhetstiltak som i hovedsak består av isolasjon og generelt personlig verneutstyr. Som hoved-isolasjonsbarriere er det ført opp anvendelse av, isolerende hansker, isolerende fottøy og isolerende AUS-verktøy. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak. Utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold.

1732

1.3

AUS Tilkobling av kabel på LS tavle i nettstasjon

AUS-prosedyre for tilkobling av kabel til sikringslist på LS tavle i nettstasjon. I prosedyren er det satt opp flere sikkerhetstiltak som i hovedsak består av isolasjon og generelt personlig verneutstyr. Som hoved-isolasjonsbarriere er det ført opp anvendelse av, isolerende hansker, isolerende fottøy og isolerende AUS-verktøy. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak. Utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold.

1733

1.2

AUS montasje av strømtransformator

Formålet med RENbladet er å kunne foreta en sikker montasje av strømtransformatorer i en LS-tavle i nettstasjon uten å koble ut.

1734

1.2

AUS Generell prosedyre for avskjerming av uisolert LS-luftlinje

AUS-prosedyre for avskjerming av blanke liner. I prosedyren er det satt opp flere sikkerhetstiltak som i hovedsak består av isolasjon og generelt personlig verneutstyr. Som hoved-isolasjonsbarriere er det ført opp anvendelse av, isolerende hansker, isolerende fottøy og isolerende AUS-verktøy. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak. Utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold.

1735

1.4

AUS Avlederkontroll og skifte av nøytralpunktavleder og nullpunktsikring

Formålet med dette RENbladet er å kunne å kunne foreta avlederkontroll og skifte av nullpunktsikring på en sikker måte. Prosedyren kan benyttes for både nettstasjon i mast, prefabrikkerte nettstasjoner og for rom i bygg. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak. Utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold.

1736

1.4

AUS Arbeid på stikkledning med plusskunder

Prosedyre for arbeid på anlegg med plusskunder og anlegg med fare for tosidig mating. Prosedyren beskriver en måte å ivareta sikkerheten på et anlegg som i utgangspunktet er utkoblet men som kan bli spenningssatt fra kunde. I prosedyren er det satt opp flere sikkerhetstiltak som i hovedsak består av isolasjon og generelt personlig verneutstyr. Som hoved-isolasjonsbarriere er det ført opp anvendelse av, isolerende hansker, isolerende fottøy og isolerende AUS-verktøy

1738

1.1

AUS Bytte av måler med tilhørende utstyr

Formålet med RENbladet er å beskrive en måte å skifte måler, måleromkobler og strømtransformatorer avbruddsfritt.

1739

1.0

AUS Endestrekk på blankline

RENbladet gir en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man kan avslutte en blank line i en stolpe, der linen tidligere har gått hel via stolpen og videre. Prosedyren beskriver hvordan oppdraget kan utføres for å ivareta sikkerheten på best mulig måte. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak, utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold ved hvert enkelt AUS-oppdrag.

1801

1.4

AUS 3-par stangmetoden for E-mast rettlinje med stå-isolator

Formålet med dette forslaget til prosedyre er å gi en generell beskrivelse av hvordan man kan skifte isolator, travers, stolpe mm. ved hjelp av 3-par stangmetoden for å ivareta sikkerheten på best mulig måte.

1802

1.3

AUS 3-par stangmetoden for H-mast rettlinje med ståisolator

Formålet med dette forslaget til prosedyre er å gi en generell beskrivelse av hvordan man kan skifte isolator, travers, stolpe mm. ved hjelp av 3-par stangmetoden for å ivareta sikkerheten på best mulig måte.

1803

1.2

AUS Montasje av topphette for trestolper

Formålet med dette forslaget til prosedyre er å gi en generell beskrivelse av hvordan kan montere topphette på en stolpe AUS, og ivareta sikkerheten på best mulig måte.

1804

1.3

AUS Sidetraversmetoden for E-mast rettlinje med ståisolator

Formålet med dette forslaget til prosedyre er å gi en generell beskrivelse av hvordan man kan skifte isolator, travers, stolpe mm. ved hjelp av sidetraversmetoden AUS, og ivareta sikkerheten på best mulig måte.

1805

1.2

AUS Bruk av strekkavlaster ved endestrekk 12-72 kV

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man kan skifte isolatorskåler/isolator i en avspenning ved hjelp av strekkavlaster.

1806

1.3

AUS utskifting av isolatorledd i bæremast med hengekjeder 12-145 kV

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan kan skifte isolatorskåler, isolator og / eller travers i bæremaster med hengeisolator ved hjelp av isolerstangmetoden.

1807

1.2

AUS utskifting av stolpe ved hjelp av bestående stolpe og mekanisk hjelpeverktøy 12-145 kV

Formålet med dette forslaget til prosedyre er å gi en generell beskrivelse av hvordan man AUS kan reise en stolpe ved hjelp av eksisterende stolpe og annet hjelpeverktøy, og samtidig ivareta sikkerheten på best mulig måte. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak, utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold ved hvert enkelt AUS-oppdrag.

1808

1.2

AUS Utskiftning av stolpe med maskin

RENbladet gir et forslag til prosedyre for hvordan man ved hjelp av maskin kan reise nye master i bestående linje AUS, hvor sikkerheten er ivaretatt på best mulig måte. Prosedyren beskriver også hvordan man kan skifte ut master. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak, utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold ved hvert enkelt AUS-oppdrag.

1809

1.2

AUS 3-par stangmetoden for E-mast vinkel med ståisolatorer

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en generell prosedyre for hvordan man kan skifte ut isolator, travers, stolpe mm. på E-mast i vinkel ved hjelp av 3-par stangmetode AUS, og ivareta sikkerheten på best mulig måte.

1810

1.2

AUS 3-par stangmetoden for H-mast vinkel med stå-isolatorer

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en generell prosedyre for hvordan man kan skifte isolator, travers, stolpe mm. ved hjelp av 3-par stangmetoden AUS og ivareta sikkerheten på best mulig måte.

1811

1.2

AUS Utskifting av bardunisolator

Formålet med RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til utskifting av bardunisolator. Prosedyren tar for seg alt fra utskifting av bare bardunisolator til utskifting av hele bardunen.

1812

1.2

AUS Peiling av kabel 12-72 kV

Formålet med RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en generell prosedyre for peiling av HS kabel der klype tilkobles kabel.

1813

1.2

AUS Forbikobling i 12-24 kV kabelanlegg

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man kan utføre forbikobling i HS kabelanlegg AUS, og ivareta sikkerheten på best mulig måte. Denne prosedyren kan brukes for å gjøre deler av en kabelanlegg spenningsløst, og for å movere/trimme brytere.

1814

1.2

AUS Bruk av provisorisk bryter ved kobling i 66-145 kV nett

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en generell AUS-prosedyre for hvordan man kan benytte en provisorisk bryter ved koblinger av kabel på 66-145 kV hvor det ikke lar seg gjøre å koble en-polt.

1815

1.3

AUS Topptraversmetoden for 12-24 kV luftnett

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man kan skifte isolatorer, travers og stolpe ved hjelp av topptraversmetoden. Prosedyren beskriver en måte for å ivareta sikkerheten på best mulig måte.

1816

1.2

AUS Strekking og skjøting av OPGW

Formålet med dette RENbladet er å angi et forslag til en prosedyre for hvordan man kan jobbe med OPGW, både strekking og skjøting for å ivareta sikkerheten på best mulig måte.

1817

1.2

AUS Kapping av stolpetopp

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en generell prosedyre for hvordan man kan kappe en stolpetopp AUS.

1818

1.3

AUS Flytting av gjennomgående jord for 12-24 kV luftnett

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man kan flytte vekk gjennomgående jordline fra stolpe for å få bedre plass når det skal utføres annet arbeid i masten.

1819

1.2

AUS Montasje av 12-24kV gnistgap

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for montasje av gnistgap på ståisolator med toppklemme.

1820

1.2

AUS Bruk av provisorisk bryter ved kobling i 22 kV nett

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en generell AUS-prosedyre for hvordan en provisorisk bryter kan brukes for å dele en linje, der det går for stor strøm til å koble med TF-klemmer, eller at det ikke er tilrådelig å koble en-polt.

1821

1.3

AUS Smøring av brytere i 12-24 kV luftnett

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til prosedyre for smøring av brytere i 12–24 kV luftnett. Prosedyren beskriver bruk av sprayboksholder på isolerstang.

1822

1.3

AUS Shunting av bryter i 12-24 kV luftnett

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man kan shunte forbi en bryter i luftnettet for å skifte, smøre eller gjøre annet vedlikehold på bryteren.

1823

1.2

AUS Utskifting av mastebein i 12-24 kV H-mast ved hjelp av isolerstangmetoden

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en generell prosedyre for hvordan man kan skifte ut et enkelt mastebein i en H-mast ved hjelp av isolerstangmetoden AUS, og ivareta sikkerheten på best mulig måte.

1824

1.3

AUS Montasje av midlertidig avspenning 12-24 kV

RENbladet gir en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man kan sette inn en midlertidig avspenning i bestående linje. Prosedyren beskriver en måte for å ivareta sikkerheten på best mulig måte. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak. Utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold.

1825

1.2

AUS Til- og frakobling av HS forbindelsesledninger

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man kobler til og fra looper til eks. trafo, kabel, apparater mm.

1826

1.3

AUS Til- og frakobling av omleggingskabel 12-24 kV

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man kobler til og fra en omleggingskabel eller midlertidig kabel.

1827

1.2

AUS Bruk av kran ved stolpe- og traversskift 12-24 kV

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man kan skifte isolatorer, travers, stolpe ved hjelp av kran.

1828

1.2

AUS Jording av traverser med ståisolator 12-24 kV

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til prosedyre for jording av traverser med ståisolatorer i HS luftnett, der det etableres gjennomgående jord etter at anlegget er spenningssatt.

1829

1.2

AUS Ombygging fra bæremast til avspenningsmast 12-24 kV

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en prosedyre for ombygging av mast fra bæremast med stålisolator til avspenningsmast AUS.

1830

1.2

AUS Til- og frakobling av vertikalt montert 12-24 kV bryter

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man kobler til og fra looper til en vertikalt montert bryter i luftnettet. Dette kan være bryter med åpne tilkoblinger, eller bryter med berøringssikre tilkoblinger.

1831

1.2

AUS Toppkontroll for 12-145 kV luftnett

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en generell prosedyre for hvordan toppkontroll med kamera kan utføres på linjer opp til 132kV ved hjelp av isolerstangmetoden.

1832

1.2

AUS Montasje av loop sprengskjøt 12-24 kV

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man skjøter sammen en loop ved hjelp av sprengskjøt.

1833

1.2

AUS Bruk av teleskopmast i 12-24 kV nett

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man kan skifte isolatorer, travers og stolpe ved hjelp av en teleskopmast.

1834

1.2

AUS Klipping av strømløse forbindelser 12-24 kV

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man klipper strømløse forbindelser som looper til eks. bryter o.l., der loopen er kun noen få meter.

1835

1.2

AUS Retting av travers ved hjelp av isolerstang 12-145 kV

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en generell prosedyre for hvordan man kan rette opp traverser ved hjelp av isolerstangmetoden AUS, og ivareta sikkerheten på best mulig måte.

1836

1.2

AUS Utskifting av mast 72-145 kV

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en prosedyre for hvordan man kan skifte master AUS på systemspenningsnivå fra 72 kV og opp til og med 145 kV, og ivareta sikkerheten på best mulig måte.

1837

1.2

AUS Smøring av 12-24 kV brytere i kabelnett

RENbladet beskriver en løsning for smøring av brytere i HS kabelnett opp til 24kV. Dette RENbladet må sees i sammenheng med både RENblad 1813 forbikobling i kabelanlegg, og RENblad 6032 vedlikehold av HS bryteranlegg.

1838

1.2

AUS Skarptesting av 12-24 kV jordfeilvern

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man kan utføre til- og frakoblinger av bryteranlegg ved skarptesting av jordfeilvern i distribusjonsnettet (12-24 kV).

1839

1.2

AUS Etterfylling av olje på transformator

Formålet med dette RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man kan etterfylle olje på en trafo AUS.

1840

1.1

AUS Ettertrekking av klave i 11-132kV luftnett

RENbladet tar for seg en metode for ettertrekking av klaver i høyspenningsluftnett AUS. Denne metoden beskriver bruk av isolerstenger for utførelse av arbeidet.

1841

1.1

AUS Test av glassisolator med kortslutningsgaffel i 11-132kV luftnett

Prosedyre for testing av isoatorskåler ved hjelp av kortslutningsgaffel. Testen gir svar på defekte isolatorskåler i en isolatorkjede.

1843

1.0

AUS Fjerning av is fra luftlinje

RENbladet gir en innføring i/angi et forslag til en prosedyre for hvordan fjerning av snø og is kan utføres på en luftlinje. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak. Utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold/stedlige forhold.

1844

1.1

AUS Rengjøring 11-22 kV

Dette er en prosedyre for hvordan anlegg opp til 30 kV kan rengjøres AUS. Prosedyren beskriver både tørrengjøring (støvsuging) og våtrengjøring (bruk av svamp med rensevæske). Prosedyren beskriver en måte å ivareta sikkerheten på best mulig måte.

1846

1.1

AUS Fasetesting

Beskrivelse av hvordan fasetesting kan utføres der det benyttes fasetester med to elektroder og kabel mellom.

1847

1.1

AUS Shunting av loop

RENbladet gir en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man kan shunte forbi en loop i luftnettet.

1848

1.1

AUS Montasje av dempelodd

Beskrivelse av en AUS-metode for montasje av dempelodd.

1849

1.1

AUS montasje av hakkespettnetting

Prosedyre for montasje av hakkespettnetting på 132 kV luftlinje. Metoden beskriver to ulike metoder for montasje. Én der fasene henger i normalposisjon, og én der fasene flyttes ut mens montasjen pågår.

1850

1.1

Strekking av kabel under spenningssatt linje

Strekking av kabel under spenningssatt bestående linje. Dette kan være universalkabel, hengekabel og lignende. Prosedyren beskriver hvordan dette gjøres på en trygg og sikker måte med spenning på linjen over.

1851

1.1

AUS Skifte og justering av bryterbetjening i luftnett

Prosedyren beskriver en måte å skifte ut og/eller justere bryterbetjeing i luftnett.

1852

1.2

AUS Generell prosedyre for avskjerming av spenningssatte deler

Prosedyren beskriver en metode for avskjerming av spenningssatte deler i et høyspenningsanlegg.

1853

1.1

AUS Bruk av teleskopmast ved tosidig avspenning

RENbladet beskriver en måte å kunne skifte travers i mast med avspenning til begge sider. Her er det i utgangspunktet sett på utskifting av gammel tretravers til ny stål eller aluminiumstravers.

1854

1.1

AUS Smøring av brytere i utendørsanlegg 66 - 132 kV

RENbladet beskriver en metode for pussing og smøring av luftisolerte brytere i utendørs stasjonsanlegg på 66–132 kV.

1855

1.1

AUS montasje av overvåkningsenheter i HS luftnet

Formålet med RENbladet er å gi en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man kan montere neuroner AUS.

1856

1.1

AUS Fjerning av fremmedlegemer fra travers

RENbladet gir en innføring i/angir et forslag til en AUS-prosedyre for hvordan man kan fjerne fremmedlegemer fra travers og bryter i luftnett AUS. Dette kan være dyr som har fått strømgjennomgang og blitt liggende på traversen eller påbrytere i luftnett. Det kan også være gjenglemt verktøy og materiell på traversen. Prosedyren beskriver en måte for å ivareta sikkerheten på best mulig måte. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak. Utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold.

1857

1.0

AUS bruk av fjernstyrt kvistesag

RENbladet gir en innføring i/angi et forslag til en AUS-prosedyre for bruk av fjernstyrt, motorisert, isolert kvistesag. Prosedyren beskriver en måte for å ivareta sikkerheten på best mulig måte. Forslaget tar kun for seg generelle sikkerhetstiltak. Utfører må alltid ta stilling til spesielle forhold.