Risikobasert identifisering av fornyelsesbehov for kraftledninger

Det er ikke mulig å estimere levetiden til kraftnettet med sikkerhet, men det finnes mye kunnskap og data som kan indikere hvilken levetid man kan forvente og hva som påvirker den.

Bakgrunn

Det er et betydelig behov for utskifting av aldrende kraftledninger i Norge, men det er vanskelig å identifisere hvilke kraftledninger som bør prioriteres og når de bør prioriteres, og dette krever derfor ofte manuelle og ressurskrevende befaringer. Samtidig finnes det mye kunnskap om aldring av kraftledninger, samt mye tilgjengelig data om miljøet og påkjenningene kraftledningene utsettes for (kart, vind, snø, lyn, salt, grunnforhold etc.). I tillegg har det de senere år vært en rask teknologiutvikling, blant annet innen sensorteknologi og smart anvendelse av data til effektiv og mer automatisert kontroll og forvaltning av kraftnettet. Til sammen gir dette potensiale for både bedre prioritering av når og hvor befaring gjøres, bedre datafangst, og lavere befaringskostnader.

Hovedmål

Prosjektets formål er å etablere metoder (RENblad) og verktøy (RENverktøy) for planlegging av hvor, hvor ofte og hvordan befaring av kraftledninger bør gjøres, samt verktøy (RENverktøy) for rapportering av observasjoner fra befaring. Dette skal oppnås gjennom innsamling og bearbeiding av kunnskap og data fra tidligere og pågående prosjekter, behandling av usikkerhet knyttet til estimering av tilstand og levetid, utvikling av risikobasert tilnærming til befaring, verktøy, metoder og testing av disse.

Prosjektansvarlige

Prosjektleder/prosjekteier Øyvind Slethei, REN
oyvind@ren.no

Prosjektleder Eivind Solvang, SINTEF Energi
eivind.solvang@sintef.no

Jørn Foros, SINTEF Energi
jorn.foros@sintef.no

Kontaktpersoner

Bilde av Øyvind Slethei

Øyvind Slethei