Prosjektering av belastninger i installasjoner med hensyn på FoL - RENstøy

Økende elektrifisering av transportsektoren gir høye og komplekse stømuttak. Dette medfører press på å tilfredsstille kravene for leveringskvalitet i FOL. Støyproblematikken kan gjøre tilknytningsprosessen krevende for nettselskaper.

Prosjektmål

Hovedmålet er å utvikle applikasjoner som kan brukes ved tilknytning av krevende laster for å prosjektere nett som overholder FoL og beregne støykvoter (tidligere utført for harmonisk støy). Applikasjonene vil bidra til mer nøyaktige beregninger på et område der det er lite kunnskap og IT-verktøy i dag. Med dette vil en kunne utnytte eksisterende marginer i nettet før en bygger nytt nett eller evt. muliggjør utbygging og distribusjon av fornybar energi.

Prosjektresultater

Å lage en kvalitetssikret applikasjon for bruk hos nettselskap for beregning av kvoter av FoL parametere. Inngangsdata til applikasjonen skal være så enkelt tilgjengelig som mulig samtidig som brukeren skal være sikker på at kvaliteten av beregningene er på et slikt nivå at de kvotene som settes er realistiske. Beregningen gjøres tilgjengelig for brukeren via et abonnement, vedlikeholdes og videreutvikles etter hvert som kunnskap og teknologi utvikles.

Prosjektpartnere

  • Glitre Energi Nett
  • Lede
  • Elvia
  • Haugaland Kraft Nett
  • Mørenett
  • Tensio TN
  • PQA
  • SINTEF Energi
  • REN

Prosjektansvarlige

Prosjektleder\prosjekteier Bjørn Inge Oftedal, REN AS
bjorn.inge.oftedal@ren.no

Beskrivelse av arbeidspakker i prosjektet

ArbeidspakkerBeskrivelseLeveranse
AP1 Beregningsmetodikk Utvikle modeller for beregning av FoL-parametre Enkle anvendbare modeller
AP2 Utvikling av app Forbedring av dagens harmoniske kalkulator Fjerne flere begrensninger som «kun radielle nett» og «kun overharmoniske»
AP3 Måling for verifisering Sjekke at modellene i AP1 stemmer godt nok med virkeligheten Ny input for forbedring til modeller og app samt en base typiske støybelastninger fra utvalgte nett/belastninger

Kontaktpersoner

Bilde av Bjørn Inge Oftedal

Bjørn Inge Oftedal