IPN - Dynamisk kapasitet i fremtidens kabelnett

Det norske kraftnettet er inne i et markant skifte hvor det generelle forbruket er høyere og det er mer dynamiske laster - blant annet fra lading av kjøretøy til lands og til vanns samt innfasing av ny fornybar kraft.

Det er også økte krav til utnyttelse av både eksisterende og ny infrastruktur i anleggsforvaltningen. Spesielt gjelder dette for kabelnettet.

Økte krav til mindre synlighet og miljøavtrykk gjør også kabelnett spesielt relevant.

En Monstermast
Kraftmast

For å kunne utnytte eksisterende infrastruktur og å kunne anlegge ny infrastruktur optimalt, behøves verktøy og metoder som kan bestemme relevante egenskaper til infrastrukturen og beregningsverktøy som kan bestemme den dynamiske kapasiteten. Påvirkning av annen infrastruktur, topografi, hydrologi og klima vil også inngå i denne verktøykassen.

Prosjektmål

Prosjektets målsetting er å gjøre det mulig å øke kapasiteten i kabelforlegninger ved å lage en tverrfaglig verktøykasse for avanserte kapasitetsberegninger.

Delmål

 • Implementere dynamiske kapasitetsberegninger for transiente og repeterende laster, f.eks. fra vindparker eller lading av kjøretøy (skip, kollektivtransport, anleggssektor), intermitterende drift (effektkjøring)
 • Implementere tredimensjonale beregninger av komplekse infrastrukturer, f.eks. stasjonsinntak, eller ilandføring av sjøkabel
 • Benytte flerfaglig kunnskap for å modellere påvirkning fra klima, geografi og annen eksisterende infrastruktur

Prosjektresultater og publiseringer

Forventede prosjektresultater og publiseringer

 • Betaversjon for beregningsverktøy og modeller for avanserte belastningsevneberegninger
 • Metoder for karakterisering av masser
 • Metoder og verktøy for kost-nytte analyse av innsatsfaktorer (arbeid/materiell) ved kabelforlegning
 • Rapporter/notater som dokumentasjon for modeller og implementering
 • Artikler publisert i fagfellevurderte journaler og konferanser

Prosjektet er forventet avsluttet i løpet av høsten 2022

Prosjektpartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom norske nettselskap, kabelprodusenter og utstyrsleverandører, NTNU, SINTEF Energi og REN. Norske nettselskap får dekket sine utgifter gjennom NVEs finansieringsordning for FoU. Prosjektet får også støtte fra Norges forskningsråd, som et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN).

Institusjoner/bedrifter som deltar i prosjektet

 • Agder Energi Nett AS
 • Eidsiva Nett AS
 • Hafslund Nett AS
 • Istad Nett AS
 • Lyse Elnett AS
 • Mørenett AS
 • Nexans Norway AS
 • Norconsult AS
 • NTNU Inst. Bygg og miljøteknikk
 • Oslo Presstoff Industri AS (OPI)
 • REN AS
 • Safebase AS
 • SINTEF Energi AS
 • TrønderEnergi Nett AS

Prosjektansvarlige

Prosjektleder\prosjekteier Kåre Espeland, REN AS
kare@ren.no

Prosjektleder Espen Eberg, Sintef Energi AS
espen.eberg@sintef.no

Beskrivelse av arbeidspakker i prosjektet

ArbeidspakkeBeskrivelseMålLeveranser
AP1Numeriske modeller for kabel-forlegningUtvikle modeller for dynamiske laster og 3D geometriBeregningseffektive modeller
AP2Masser for høye, dynamiske lasterTermiske og mekaniske egenskaper, samt termisk stabilitet, til relevante masser skal kartlegges og modelleresAnalytiske og/eller empiriske modeller for fukt i masser
AP3Helhetlig kapasitetsberegningUtvikle metoder for å inkludere topografi, klima og geologi i kapasitets-beregningerMetodikk/modell, rapport
AP4Digital tvillingTrene opp digital tvilling (datadrevne modeller) for komplekse kabelforlegningerMetode for å trene opp modeller. Digital tvilling (datadrevne modeller) for utvalgte case
AP5CaseUtføre målinger og skaffe data for verifisering av modeller, samle data og teste måleutrustningDatagrunnlag for verifisering, fungerende målesystem
AP6Kost-nytte analyserUtvikle metode/verktøy for kost-nytte analyse av nyanlegg og ved reinvesteringMetode og verktøy for kost-nytte analyse
AP7ImplementeringImplementere modeller fra H1-H5 i digitale verktøyOnline beregningsverktøy for dynamisk kapasitetsberegning
AP8Spredning av resultaterSpre og teste ut prosjektresultater i bransjen og vitenskapeligWorkshop, vitenskapelig publisering. Antall og tema er gjengitt i prosjektbeskrivelsen
AP9Prosjektledelse og administrasjonKoordinering og styring av prosjektet.Samarbeidsavtale, årlig arbeidsplan og årlig statusrapport.

Kontaktpersoner

Bilde av Kåre Espeland

Kåre Espeland