Increased capacity in the cable grid - INCA

Prosjektet har som mål å øke kapasiteten i Norges kraftnett ved å optimalisere utnyttelsen av eksisterende kabler gjennom dynamiske kapasitetsberegninger og sanntidsovervåking.

Prosjektbeskrivelse

Norge har et stort behov for økt overføringskapasitet i kraftnettet for å støtte ny industri og fornybar energiproduksjon. Kabler, som utgjør 55% av kraftnettet, driftes i dag ofte med statiske grenser for overføringskapasitet. INCA-prosjektet skal utvikle programvare og ny teknologi for bedre utnyttelse av det eksisterende kabelnettet, med mål om å øke overføringskapasiteten med 20 til 70 %. Dette oppnås ved å modellere tidsvarierende, dynamisk last for å identifisere og tilgjengeliggjøre ledig kapasitet i nettet. Prosjektet involverer utvikling og integrasjon av RENs programvare for beregning av overføringskapasitet, Grøft Design, med sanntidsovervåking av kabelinstallasjoner fra SafeBase.

Prosjektet vil muliggjøre for nett- og kraftselskaper å utnytte kabelinstallasjoner helt opp til deres sanne overføringskapasitet uten vesentlig økt risiko. Potensialet for kapasitetsøkning er stort, og det finnes ingen løsninger på markedet i dag som tilsvarer det INCA tilbyr.

Den totalte rammen for prosjektet er på 32 millioner kroner. Deler av prosjektet er finansiert gjennom PILOT-E ordningen til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Les mer om PILOT-E.

Arbeidspakker

AP1: Brukerkrav og spesifikasjon

  • Definere brukerkrav og spesifikasjoner basert på dialog og samarbeid mellom aktørene. Målet er å sikre at den utviklede løsningen er relevant og verdiøkende for bransjen.

AP2: Termisk modellering

  • Utvikle dynamiske elektrotermiske modeller for kabler i alle relevante installasjoner og skjermkonfigurasjoner. Disse modellene skal implementeres i Grøft Design.

AP3: Sensorteknologi for overvåking og beslutningsstøtte

  • Utvikle og konkretisere robuste og kostnadseffektive sensorpakker for overvåking av kabelinstallasjoner.

AP4: Kartlegging og overvåking av kabelinstallasjoner

  • Utvikle forenklede metoder og måleutstyr for karakterisering av kabelgrøfter. Dette inkluderer metoder for å måle tetthet, fuktinnhold og estimere termisk resistivitet.

AP5: Implementering i Grøft Design

  • Integrere nyutviklede beregningsmetoder og funksjonaliteter i Grøft Design for å forbedre nøyaktigheten av overføringskapasitetsberegningene.

AP6: Grensesnitt mellom Grøft Design og SafeMon

  • Etablere et toveis grensesnitt for datautveksling mellom Grøft Design og SafeMon, slik at sanntidsdata kan brukes til operasjonell beslutningsstøtte.

AP7: Pilotering

  • Verifisere og demonstrere prosjektets løsninger gjennom fullskala piloter i ulike kabelinstallasjoner, inkludert kraftkabler i vannkraftverk, regionalnett, og distribusjonsnett.

AP8: Prosjektledelse og formidling

  • Sikre prosjektfremdrift, koordinering og styring, samt formidle prosjektresultater til bransjen gjennom publikasjoner, kurs og konferanser.

Organisering

Prosjektet er organisert med REN AS som prosjektansvarlig, med samarbeidspartnere som SINTEF Energi AS, SafeBase AS, BKK AS, Tensio TS AS, Glitre Nett AS, Mellom AS, Statkraft Energi AS og Arva AS. Hver partner bidrar med spesifikk ekspertise og ressurser til de ulike arbeidspakkene. Formidling av resultater og teknologioverføring sikres gjennom RENs etablerte kanaler, inkludert RENblader, kurs og konferanser.


Kontaktperson for FoU-prosjektet

Portrett av Marius Engebrethsen

Marius Engebrethsen

Prosjektleder

E-post:

Mobil: +47 992 78 985