Rettigheter og grunneieravtaler

Rettigheter for elektriske anlegg handler om løpet fra offentlige planprosesser til drift og vedlikehold av anlegget. Gjennom tett samarbeid med bransjen har vi utviklet retningslinjer, standardavtaler, sjekklister og standardformuleringer innen arealplanlegging, rettighetserverv, erstatningsprinsipper og forelegging. Sentralt i dette fagområdet står også de anbefalte grunneieravtalene for ulike typer elektriske anlegg.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Relevante RENblader

8004

Behandling av offentlige arealplaner

Offentlige arealplaner skal håndteres og utnyttes på en effektiv måte for å sikre areal for nye anlegg og ivareta interessene for eksisterende anlegg. Planleggingsprosessen inneholder nyttig informasjon for nettplanleggere, og har stor nytte for nettselskap, kommune og utbyggere.

8077 - 8083

Standardsvar på varsel og høringer

Standardsvar på varsel og høringer av verne-, regulerings- og kommuneplaner.

8081 - 8082

Sjekklister for planbehandling

Sjekklister for behandling av kommune- og reguleringsplaner.

8300

Erverv av privat- og offentligrettslige tillatelser

RENbladet beskriver prosessen med å erverve de nødvendige rettigheter og tillatelser for å kunne bygge et nytt nettanlegg. Det er særlig relevant ved oppføring på eller fremføring over annen manns eiendom.

8302 - 8306

Standardformuleringer rettighetserverv

Standardformuleringer for orienteringer, saksbehandling og tilbakemeldinger knyttet til rettighetserverv.

8310

Erstatningsprinsipper

Oversikt over erstatningsprinsipper og retningslinjer for erverv av rettigheter i og over tredjemanns grunn til kraftledninger, kabler, nettstasjoner og lignende.

200

Standardavtale om rettigheter og plikter for høyspenningsluftledninger

Standardavtale om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftledninger.

203 - 206

Grunneieravtaler

Grunneieravtaler for kabelanlegg, luftledningsanlegg, nettstasjon og nettstasjon i bygg.

8325 - 8326

Saksbehandlingsprosess og standardformulering for bygg nær elektriske anlegg

Saksbehandlingsprosess og standardformulering der bygg/anlegg er etablert for nært elektriske anlegg.

Kontaktperson fagområde

Portrett av Kåre Espeland

Kåre Espeland

Avdelingsleder Stasjoner og kabelnett

E-post:

Mobil: 404 00 374