Internkontroll

Internkontroll er en samling med systematiske tiltak som sørger for at virksomheten arbeider i tråd med gjeldende krav og regelverk. Vi har laget en rekke bransjeretningslinjer i form av instrukser og prosedyrer for nøkkelpersoner i nettselskaper. Og sammen med bransjen har vi har utarbeidet prosedyrer for konkret arbeid som utføres i nettet. I sum bidrar disse til at arbeid i nettet kan utføres i tråd med gjelde krav og regelverk.

Alt nedenfor er valgfritt å fylle inn, men det hjelper oss å tilby deg riktig abonnement:

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Hvilke fag jobber du med?

Verktøy og tjenester du ønsker tilgang til

Vi tar kontakt med deg på e-postadressen du har oppgitt

Relevante RENblader

1020 - 1027

Rolleinstrukser for leder for sikkerhet, driftsleder, faglig ansvarlig, ansvarlig for arbeidet og leder for kobling

RENbladene beskriver ansvar, myndighet og oppgaver knyttet til definerte roller.

1035 - 1037

Instrukser for hjelpearbeider, lærlinger og instruert personell

Instruksene beskriver hva hjelpearbeidere, instruert personell og lærlinger kan utføre av arbeid i elektriske anlegg - både alene og under tilsyn av fagarbeider. De beskriver også hvilke lover, regler, rettigheter og plikter som gjelder for personell i de ulike kategoriene.

1028

Instruks for sikkerhetsansvarlig skogrydding

RENbladet er et forslag til en instruks som kan legges til grunn ved innleie av skogryddere til linjerydding. Instruksen angir grenser for hva en skogrydder kan utføre, og når det må være en person med relevant fagbrev tilstede ved skogryddingen. Instruksen kan tilpasses lokale forhold.

1034

Prosedyre for klatring i mast

Prosedyren gjelder ved klatring i mast både ved spenningsatt linje og utkoblet linje. Prosedyren skal medføre at farer ved klatring i mast unngås.

1038

Prosedyre for demontering av luftledning

Prosedyren beskriver hvordan man kan demontere luftledninger på en sikker måte, slik at stolpen ikke velter.

1041

Når uhellet er ute

Når ulykken først skjer, må personell være drillet på hva som skal utføres for å begrense skadene og i ytterste konsekvens redde liv. Dette RENbladet beskriver rutiner med hensyn på dette.

1302

Prosedyre for arbeid nær antenne

Formålet med dette bladet er å informere om mulig helserisiko forbundet med opphold nær basestasjonsantenner med elektromagnetisk stråling, samt fastsette krav ved arbeidsopphold i nærheten av denne typen installasjoner.

1303

Prosedyre for måling av spenningskvalitet i lavspenningsnettet

Formålet med dette RENbladet er å sikre at spenningsmåling i lavspenningsnettet foregår på en sikker måte for utførende personell.

1304

Prosedyre for identifisering og kutting av kabel

RENbladet beskriver metoder for hvordan du identifiserer og foretar en sikker kutting av kabel.

1305

Prosedyre for ekomarbeid i LS-luftnett

Prosedyre for arbeid der ekommontør må klatre over gul varselring.

1306

Prosedyre for ekomarbeid i HS-stolpe

Prosedyre for arbeid på ekomanlegg i høyspenningsstolpe.

1307

Prosedyre for spenningssetting av lavspenningsinstallasjoner

RENbladet beskriver krav til spenningssetting av anlegg mellom nettselskap og installatør.

Kontaktperson fagområde

Portrett av Hans Brandtun

Hans Brandtun

Teknisk sjef

E-post:

Mobil: 404 00 371