Transformator

REN Transformatorberedskap AS, ble stiftet 08.03.2021. Selskapet ble stiftet som et prosjektselskap og driftsselskap for å gjennomføre et felles bransjeprosjekt innenfor transformatorberedskap. Selskapet skal på vegne av sameierne i sameiene drifte og opprettholde/øke beredskapsevnen i forhold til transformatorberedskap for det regionale distribusjonsnettet. Selskapet er 100 % eid av REN AS.

Visjon

Bidra til god beredskap for alle deltagende selskaper som eier krafttransformatorer. Optimal beredskap defineres som det rimeligste/mest effektive tiltak som kan gjøres i fellesskap for å redusere økonomisk risiko, bidra til god leveringssikkerhet samt oppfylle relevante forskrifter i tillegg til anleggseiers egne krav til beredskap.

Deltagelse

REN Transformatorberedskap AS har på vegne av sameierne fremforhandlet en avtale på produksjon og kjøp av fire transformatorer. Disse er bygget for en midlertidig beredskap for de innmeldte transformatorene. Disse fungere for de fleste i Norge. Disse transformatorer blir levert i løpet av 2024 og det er Hitachi Energi AS som er den valgte leverandøren.

Er ditt selskap ikke med i ordningen så ta kontakt med undertegnede for å finne en løsning.

Fremtidsutsikter

Behovet for beredskapsløsninger for transformatorer er stort. Innmeldte transformatorer i ordningen er ca. 220 og det er i underkant av 2700 transformatorer i Norge. Det er en god rekrutering av nye deltagere i ordningen.

Gjennomsnittsalderen for den norske transformatorparken var 35 år i 2017. Det forventes en jevn utskiftning av transformatorer slik at gjennomsnittsalderen for transformatorer i dag ikke avviker vesentlig fra gjennomsnittsalderen i 2017. I takt med økt belasting antas det at levetiden faller da varme er en parameter som påvirker levetiden. En felles ordning for transformatorberedskap kommer til å spare bransjen for store enkelt investeringer, noe som også vil bidra til en mer korrekt fordeling av beredskapskostnader ref. inntektsrammen.

Styret har hatt og har et stort miljøfokus. Miljø er en viktig driver for beredskapstankegangen, og på sikt gjenbruk av transformatorer. En felles investeringsordning sparer bransjen som helhet for store investeringskostnader sammenlignet med et scenario der hvert enkelt selskap investerer i beredskapsmateriell på egenhånd. Det er også forventet samdriftsfordeler slik at deltakerne i ordningen vil få betydelig reduserte driftskostnader.

I prognosene til Statnett forventes det økt forbruk de neste årene. Vi antar også at avbruddskostnaden øker med økt elektrifisering. Begge disse faktorene vil øke etterspørselen etter beredskap. Lang leveringstid fører til at verdien av å ha et lager også blir større. Fremtidsutsiktene tilsier at elektrifiseringen også vil kreve mer transformatorer som igjen vi føre til større behov for beredskap. Konsekvensene av Covid-19 og sikkerhetssituasjonen har også vist at det er viktig med beredskapsmateriell og kompetanse i Norge.

Fra generalforsamling 7. juni 2021 har styret bestått av:

Styreleder: Jens Skår, BKK AS
Nestleder: Stig Fretheim, REN AS
Styremedlem: Asgeir Mjelve, Elvia AS
Styremedlem: Knut Åge Rasmussen, Fagne AS
Styremedlem: Andrè Omdal, Mørenett AS
Styremedlem: Harald Olav Nes, Glitre Energi Nett AS

Kontakt

Bilde av Magnus Johansson

Magnus Johansson