Temadager Skogrydding

Få faglig påfyll om skogrydding og forvaltning av skog langs kraftlinjer ved å delta på disse temadagene.

Om temadagene

Vegetasjon som kommer i berøring med luftledninger er et stort og økende problem for norske nettselskap. Trefall på luftledninger utgjør en stor andel av langvarige avbrudd, og medfører store kostnader.

Utfordringene med vegetasjon er, av flere årsaker, økende for bransjen. Skogskjøtselen har endret seg de siste tiårene, noe som blant annet kommer til uttrykk ved at årlig tilvekst av tømmer er større enn avvirkningen. Dermed øker skogarealet, samtidig som at andelen skog med stabilitetsproblemer øker som følge av redusert skjøtsel. 

Samtidig påvirker klimaendringer vegetasjonen langs nettselskapene på flere måter. Generell temperaturøkning før til raskere vekst. Økende nedbørsaktivitet bløter opp jordsmonnet og reduserer trærnes forankring. Hyppigere tilfeller av ekstreme nedbørsmengder, både i form av snø, og regn, øker risiko for trefall.

Man må også se dette i sammenheng med samfunnets økende avhengighet av stabil forsyning av elektrisk kraft, fokus på miljøhensyn, viktigheten av å ha et godt samarbeid med grunneiere samt at personsikkerheten skal ivaretas.

Det finnes ingen enkle løsninger for å møte disse svært komplekse utfordringene, men på Temadager Skogrydding vil du få høre hvordan andre i bransjen opplever disse utfordringene, hvilke erfaringer de har gjort seg i sitt arbeid med å møte dem.

Du vil også få høre om nye metoder for skogrydding, bruk av ny teknologi for overvåkning og forvaltning av skog langs kraftlinjer, nye RENblader for skogrydding, samt foredrag med skogfaglig teori.

I tillegg til dette vil myndigheter fortelle om nyheter om lover, forskrifter og øvrig regelverk.

Hvem passer temadagene for?

Temadagene passer for alle som arbeider med planlegging, utførelse og oppfølging av skogrydding langs kraftlinjer. Er du interessert og vil lære mer om faget ikke nøl med å melde deg på. Dette er en nyttig møteplass hvor du vil treffe andre som jobber innen samme fagområde.

Overnatting

Temadagene arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport. For å oppnå rabattpris på kr 1.545,- per natt, per rom må overnattingen bestilles innen 13. oktober 2022. Overnatting bestilles via denne lenken og betales av deltakerne selv.

Program

08:30

Registrering

09:30

Velkommen - praktiske opplysninger

Øyvind Slethei i REN

          

Tema: Myndigheter og rammebetingelser

09:45

Skogrydding - den store fremtidsutfordringen? Er bransjen forberedt?

Håkon Skavikmo i Agder Energi Nett

10:10

Skogrydding sett fra en statsforvalters perspektiv i forhold til beredskap

Dag Auby Hagen i Statsforvalteren i Agder

10:35

Skogrydding sett fra en statsforvalters perspektiv i forhold til miljøvern

Erica Neby, Statsforvalteren i Innlandet

11:00

Sikkerhetsansvarlig skogrydding (klipping) - skogrydding og forholdet til Byggherreforskriften

Kai Solum i REN AS

11:25

Pause

11:45

NVE informerer om energilovens bestemmelser om skogrydding i forhold til beredskap og miljøhensyn

Anne Folstad Hagen i NVE TBME

12:10

Hvordan bør skogen langs kraftlinjene behandles?

Svein Solberg i NIBIO

12:35

Skogrydding og anleggskonsesjon

Helge Balke Hveem i Elvia

13:00

Lunsj

14:00

Bruk av plantevernmidler i forbindelse med skogrydding

Torhild Tveito Compaore i Mattilsynet

14:25

Nettselskapets ansvar for sideskogen - konsekvenser av høyesteretts dom i erstatningssøksmål mot nettselskap

Torstein Eivindstad i SVW

14:55

Pause

15:10

Hvordan gjøre gode anskaffelser for skogrydding?

Jahn Egil Osestad i SVW

15:40

Forvaltning av skog langs kraftlinjer - skogeiers utfordringer

Yngve Holth i Glommen Mjøsen Skog

16:05

Slutt på dag 1

18:30

Middag på hotellet

Praktisk gjennomføring

Arrangementet gjennomføres som et fysisk arrangement.