Åpenhetsloven

REN er underlagt Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

Målet med Åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Det vil si at loven skal bidra til å redusere risikoen for at selskaper forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter og brudd på arbeidsforhold i virksomheten og hos forretningspartnere og i verdikjeden. Virksomheter som er omfattet av loven plikter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, hos forretningspartnere og i egen verdikjede, og å redegjøre for disse hvert år.

Redegjørelsen er utarbeidet i samsvar med Åpenhetsloven, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Redegjørelsen beskriver trinnene som er iverksatt av REN inkludert datterselskapene REN Transformatorberedskap AS, REN GIS-Beredskap AS, REN Sjøkabelberedskap AS i arbeidet med å vurdere, forebygge og redusere risikoen for menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, hos forretningspartnere og i verdikjeden. Vurderingene gjelder for regnskapsåret 2022.

I REN tas ansvaret om å ha positiv innvirkning på mennesker og lokalsamfunn som berøres av virksomheten på alvor, og det er en forpliktelse å respektere menneskerettigheter i hele leverandørkjeden. REN har jobbet med å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos leverandører i flere år.

I forbindelse med at Åpenhetsloven trådte i kraft, har dette området fått ytterligere fokus for å ivareta Åpenhetsloven på en god måte. I REN har de som arbeider med anskaffelser hovedansvaret for å ivareta Åpenhetsloven, som utføres med bistand fra andre avdelinger og virksomhetsområder.

I REN har det vært gjennomført generell informasjon om Åpenhetsloven. Målsetningen med dette arbeidet er at aktsomhetsvurderinger og ansvarlighet skal være en integrert del av alle beslutningsprosesser i konsernet.