Ny versjon av netLIN: 3.24

Ny versjon av netLIN: 3.24

Det er lagt ut ny versjon av netLIN pr. 30. juni 2016, med ny stor avstandskontroll-funksjon og feilfikser/forbedringer. Brukere oppfordres til å oppdatere.

Versjon 3.24 ble lagt ut for nedlasting 30. juni, og eksisterende installasjoner av programmet vil tilby oppdatering ved oppstart.  Dette er en relativt stor oppdatering med både en ny viktig programfunksjon og akkumulerte forbedringer og feilfikser siden mai 2015 (versjon 3.23).

For å oppdatere trenger eksisterende brukere bare å starte netLIN og så la programmet tilby oppdateringen.  For manuell installasjon eller for nye brukere: Se nedlastingslink nederst i denne artikkelen.

Viktig ny funksjon: Avstandskontroll

Den viktigste endringen som introduseres i versjon 3.24 er en ny stor funksjon "Avstandskontroll", som kontrollerer og rapporterer alle avstandskonflikter i hele anlegget.  Hele traseen gjennomløpes og avstanden til samtlige terrengpunkter kontrolleres. Videre kontrolleres vertikale og horisontale lineavstander samt avstandene mellom isolator og travers og isolator og stolpe.

Følgende kategorier av avstander sjekkes:

 • Terreng i senterlinja: avstand mellom line og terreng i senterlinja langs traseen.
 • Terreng under ytterfaser: avstand mellom line og terreng under ytterfase.
 • Sideterreng ved mast: avstand mellom line og sideterreng ved mast.
 • Sideterreng langs trase: avstand mellom line og sideterreng langs trase.
 • Sideobjekt ved mast: avstand mellom line og sideobjekter ved mast.
 • Sideobjekt langs trase: avstand mellom line og sideobjekter langs trase.
 • Kryssende line: avstand mellom line og andre kryssende liner.
 • Vertikal lineavstand: vertikalavstand mellom to overliggende linesett (fase-fase og fase-jord).
 • Horisontal faseavstand: horisontalavstand mellom fasene i planoppheng.
 • Isolatoravstand travers: avstand opp til travers ved maksimalutsvingt isolator.
 • Isolatoravstand stolpe: avstand til nærmeste stolpe ved maksimalutsvingt isolator.

Resultatet av avstandskontrollen vises i en egen rapport med henvisning til kategori, lokasjon, konfliktobjekt, avstand, min. avstandskrav, line og lasttilfelle osv.:

I tillegg indikeres alle konfliktpunkter med rødt gnistsymbol både i linjeprofil og i masteplassprofil:

 


For detaljer om Avstandskontroll-funksjonen, se brukermanualen kapittel 16.6.

Øvrige endringer

Videre har det vært gjort følgende endringer:

 • Database: Ny knapp øverst til venstre i netLIN-vinduet for å ta backup av netLIN-databasen.
 • Database: Valgfritt spørsmål om det skal tas backup av netLIN-databasen ved programavslutning.
 • Brukergrensesnitt: Justert skjermbildene slik at de takler de nye 4K-skjermene på bærbare maskiner bedre.
 • Brukergrensesnitt: Ny REN-logo på velkomstsiden.
 • Oppgradering: Størrelsen på db-update dialogboksen justert slik at all info vises.
 • Referansedata: Endret tverrsnitt på Legert AL 59-594 fra 893.62 mm² til 593.6 mm².
 • Referansedata: Ny linetype Feral Nr. 390.
 • Referansedata: 5 nye reserverte test-linetyper for jordline, EX, tele, fiber og fiber FRP med fritt konfigurerbare egenskaper for prøveberegning av anlegg med andre lineegenskaper enn de som ligger inne i netLINs egne referansedata.
 • Prosjektoppsett: Rettet feil der standard traversvalg ikke vises i anlegg med et enkelt strømførende linesett uten at Overliggende linesett er valgt i standardoppsettet. Rapportert av MS.
 • Prosjektoppsett: Bedre forklaring på valget Vertikaloppheng i standardoppsettet.
 • Terrengpunkter: Temakode 5001 Bygning/takkant endres til Viktig bygning, måles inn til side for peilelinja, vises som trekant og avstandskontrolleres ved vind.
 • Terrengpunkter: Ny temakode 5007 Mindre viktig bygning, måles inn til side for peilelinja, vises som trekant og avstandskontrolleres ved vind. I tillegg kontrolleres også avstanden ved full islast og spes. ledertemperatur dersom punktet befinner seg nærmere enn 1 m utenfor ytterfasene.
 • Terrengpunkter: Temakode 5000 Bygninger generelt utgår men vil fortsatt vises med trekant og avstandskontrolleres ved full islast og spes. ledertemperatur.
 • Terrengpunkter: Ny temakode 7000 Veg generelt for innmåling av vei til side for senterlinja (vises med liten sirkel).
 • Terrengpunkter: Ny temakode 7001 Senterlinje veg for innmåling av vei eller parkeringsplass under lavthengende spenn langs senterlinja (vises med liten sirkel).
 • Terrengpunkter: Rettet feil i fortegn på målepunktenes vinkelretning som i visse situasjoner resulterte i feil v/h avstandsindikering fra senterlinja i profilen.
 • Fugleperspektiv: Avspenningsisolatorer vises kun ved avspenning (ble tidligere påtegnet både for ståisolatorer og hengeisolatorer).
 • Fugleperspektiv: Fjernet feilaktig visning av avspenningsisolatorer på master med heng og pigg.
 • Fugleperspektiv: Viser nå hengeisolatorenes max. utsvingspunkt som rød prikk ved ledningsfestene.
 • Fugleperspektiv: Rettet feil på linas isolatorfestepunkt på avspenningsmast.
 • Linjeprofil: Større cursor. Rapportert av KJ.
 • Linjeprofil: Rettet feil der avstandsinfo-tekst av og til henger etter omkringliggende ramme ved avstandsmåling i profil.
 • Linjeprofil: Kun vannrett og loddrett avstandsmåling tillates i sideprofil pga. profilens 1:4-målestokk.
 • Linjeprofil: Evt. tekst fra Merknad-feltet vises over respektive symboler i grunnrisset.
 • Linjeprofil: Informerende advarsel om feilaktig målestokk ved direkteutplotting av profil fra netLIN.
 • Linjeprofil: Unngår overlappende tekster for grunnforhold og bonitet i grunnrisset.
 • Linjeprofil: Målepunktnavn og beskrivelser kan nå slås av/på også i fugleperspektiv.
 • Masteoppsett: Valg av stolpegenskapene Jerol og RStandard er fjernet.
 • Masteoppsett: Masteplassprofil viser nå max. isolatorutsving ved vind fra både venstre og høyre samt utsving u/vind.
 • Masteoppsett: Traversleverandør vises ikke lenger ved parallelle linesett.
 • Masteoppsett: Nytt felt Traversforskyvning for å angi forskyvning av travers ved bruk av hengeisolatorer i vinkelmast for å unngå at isolator kommer for nær stolpen ved utsving. Informativ advarselsmelding ved masteberegning dersom traversforskyvning er valgt.
 • Masteoppsett: Min. nedgravingsdybde settes til standardverdi ved flytting av mast.
 • Masteoppsett: Rettet feil der traversvalg ikke vises i anlegg med et enkelt strømførende linesett uten at Overliggende linesett er valgt i prosjektoppsettet. Rapportert av MS.
 • Masteoppsett: Renummerering av master nå med mulighet for reversert nummerering. Rapportert av SER.
 • Masteliste: Warning om at forhåndsvisning av mastelista ikke skal brukes til stolpebestilling (bruk Stolpeliste i anleggsdokumentasjonen istedet). Rapportert av SH.
 • Beregninger: Rettet kresj ved spørsmål om manglende montasjespenning når masteberegning kjøres fra masteoppsett-dialogen.
 • Beregninger: Pilhydetabellen utvidet med temparaturene -10, +10, +20 og +30° (kun i tabellen, ikke i profil).
 • Beregninger: Bedre forklaring på feilmelding om flyttet start/endemast. Rapportert av KJ.
 • Lineberegning: Hopper direkte til referert mast ved dobbelt-klikk i nederste tabell under fliken Krefter på line og mast.
 • Lineberegning: Viser nå isolatorutsving i vinkel og meter både for vind m/strekk i samme retning, vind m/strekk i motsatt retning samt kun ved strekk uten vind under fliken Krefter på line og mast.
 • Lineberegning: Rettet kresj ved urealistisk lang spennlengde, feilmelding om for stor spennlengde gis istedet. Rapportert av KJ.
 • Lineberegning: Feilmelding om for liten avstand mellom isolator og travers/stolpe er flyttet fra lineberegningen til avstandskontrollen (se pkt. Avstandskontroll lenger nede).
 • Lineberegning: Korrigert belastningsfaktor for mastestivhet slik at jordline og fellesføring beregnes mer korrekt ved store variasjoner i spennlengdene (diffstrekket reduseres). Kan medføre minimale endringer på noen jordbånddiameterne for anlegg med jordline/fellesføring. Rapportert av MS.
 • Masteberegning: Mastestivhetene resettes til init-verdier forut for hver ny anleggsberegning for mindre variasjon i jordbånddiameterne fra anleggsberegning til anleggsberegning.
 • Line- og masteberegning: Forbedret mekanisme for å stabilisere jordbånddiameterne der disse ligger på vippepunktet mellom to verdier.
 • Avstandskontroll: Ny stor funksjon som kontrollerer og rapporterer alle avstandskonflikter i hele anlegget. Se brukermanual kap. 16.6 Avstandskontroll.
 • Tabeller og lister: Kolonnene med mastas løpenummer er fjernet og erstattet med kolonne for mastas navn, evt. vises løpenummer dersom mastenavn mangler. Rapportert av KJ.
 • CAD-filnavn: Ved lagring av masteplassprofil etc. til DXF-fil brukes mastenavnet istedenfor løpenummer i foreslått filnavn.
 • Anleggsdokumentasjon: Kolonne med mastas løpenummer fjernet i Stolpelaster-fliken. Lagt inn tekst som viser at kreftene er pr. line.
 • Anleggsdokumentasjon: Traversforskyvning dokumentert i Masteoppsett-fliken.
 • Anleggsdokumentasjon: Info om at angitt bardunwire er pr. stolpe i Masteoppsett-fliken.
 • Anleggsdokumentasjon: Info om at alle krefter er pr. line i opphengshøyde i Stolpelaster-fliken.
 • Eksportert CSV masteliste: Kolonneoverskrift Bard/stolpe endret til Bard pr.stolp og viser nå antall barduner pr. stolpe i hovedmasta (tidligere ble det totale antall barduner i hovedmasta vist). Rapportert av GO.

Endringer i dokumentet netLIN Brukermanual:

 • Oppdatert kap. 5 netLIN workflow (med bla. avstandskontroll og symbolikk).
 • Oppdatert kap. 15.4 Nummerering og renummerering av mastene (nytt: reversering av nummerserien).
 • Nytt kap. 16.6 Avstandskontroll (ny stor funksjon).
 • Nytt kap. 22 Ta backup av netLIN-databasen.
 • Oppdatert kap. 24.1 Prøveberegning med brukerkonfigurerte linetyper (nytt: flere testlinetyper).

Endringer i dokumentet netLIN KOF Filformat:

 • Oppdatert kap. 2.4.2 Målepunkter langs traseens peilelinje (ny temakoder 5007 Mindre viktig bygning og 7001 Senterlinje veg).
 • Oppdatert kap. 2.4.3 Målepunkter til side for peilelinja (nye temakoder 7000 Veg generelt og 5007 Mindre viktig bygning, endring av temakode 5001 til Viktig bygning)

 

Mer informasjon og nedlasting:

Last ned netLIN her (for ny installasjon): www.netlin.no/downloads/netlin/

Les mer om netLIN-produktet her: www.ren.no/produkter/netLIN

For teknisk support, ta kontakt med post@netlin.no

For spørsmål angående tilganger og priser utover produktside-informasjonen, ta kontakt med post@ren.no