RENs Vedlikeholdsstandarder

REN utvikler anbefalinger for vedlikeholdsstandarder for ulike komponenter i nettet:

  • Transformatorstasjon
  • HS-linje regionalnett
  • Vern og kontrollanlegg
  • HS-linje distribusjon
  • Høyspenning Kabelanlegg
  • Nettstasjon
  • Lavspenningsnettet

I vedlikeholdsstandarden er det gjort en standard risikovurdering og/eller vurdering etter beste praksis ut fra erfaring som forteller hvor ofte man skal gjøre tilstandskontroller (tidssyklus), når og hvordan man skal behandle anmerkinger og avvik etter en tilstandskontroll. En tilstand oppfattes som avvik når det er regelbrudd, for eks manglende etterlevelse av forskriftskrav. Avvik kan også være en forhåndsdefinert tilstand som gir risiko for at en enhet ikke er i stand til å utføre den funksjon den er bestemt til å gjøre i kraftsystemet.

I vedlikeholdsstandarden skal det angis hva som skal kontrolleres, hvordan det skal kontrolleres, og ikke minst hvordan anmerkninger og avvik skal håndteres.

Alle standarder skal være innenfor normkrav, forskrifter og lover som er bransjens felles rammeverk. Det anbefales at hvert selskap tar utgangspunkt i disse vedlikeholdsstandardene. Dersom netteier ønsker andre tidssykluser kan dette begrunnes ut fra risikovurdering eller leverandøranbefalinger når det er statistiske eller erfaringsmessige grunnlag for dette.