Oversikt over rettspraksis

Her har vi samlet et utvalg rettspraksis (dommer) innen rettigheter i tilknytning til nettanlegg. Rettspraksis er sentral for hvordan man skal praktisere/tolke regelverk og gir et godt fundament for hvordan loven eller en lignende lov/forskrift har blitt tolket tidligere.

Det er svært viktig å presisere at rettsutviklingen, enten det er lov eller forskrifter eller rettspraksis, ikke er en "fast", men snarere en "dynamisk" størrelse som stadig er under utvikling. Derfor må eksemplene som er medtatt på denne siden ses på som nettopp det; eksempler. De er på ingen måte uttømmende, og kan heller ikke erstatte nødvendig bistand fra dyktige jurister/advokater innen det energirettslige feltet.

Oversikt over sentral rettspraksis - veisaker

Et stadig tilbakevendende tema er i hvilken utstrekning infrastruktureier er forpliktet til å flytte infrastruktur i veigrunn for egen regning. Sentrale avgjørelser i de såkalte "veisakene" er:

  1. Østnett-dommen (Eidsivating lagmannsrett)
  2. IKEA-dommen (Borgarting lagmannsrett)
  3. IKEA-dommen (Høyesterett)
  4. Bybane-dommen (Gulating lagmannsrett)
  5. Thorleif Haugsvei-dommen (Borgarting lagmannsrett)
  6. Borgveien-dommen (Borgarting lagmannsrett)
  7. Hålogaland lagmannsrett, avgjørelse om at man ikke kan eksproprieres «bort» myndighetsutøvelse etter vegloven § 32

Rettspraksis i fm. linjeskjønn

Andre avgjørelser