Rettighetserverv

Etablering av elektriske anlegg forutsetter som oftest fremføring over annen manns eiendom. Etableringen forutsetter i så fall at nettselskapet skaffer seg nødvendige rettigheter til dette ovenfor eierne av, eventuelt også andre rettighetshavere i, berørte eiendommer (privatrettslige tillatelser).

Etablering av elektriske anlegg og annen infrastruktur forutsetter også at det er gitt tillatelser til etableringen med hjemmel i de ulike lover og forskrifter som kan komme til anvendelse i den enkelte konkrete situasjon (offentligrettslige tillatelser).

Forprosjektering

Når det skal etableres elektriske anlegg skal det startes med en forprosjektering. Dette er å utføre innledende, forberedende undersøkelser og innhenting av informasjon, med formål å avklare en del forhold før man starter med prosjektering av anlegget. I tillegg skal det vurderes hvilke løsninger som er de tekniske og økonomisk beste for utvidelsen/rehabiliteringen. Forprosjekteringen skal føre frem til en prioritert liste over alternativer. Funn og konklusjoner skal dokumenteres.

For mer detaljer om forprosjektering, se RENblad 8000 Forprosjektering.

Prosjektering

Erverv av privat og offentligrettslige tillatelser

Som en del av prosjekteringsprosessen må man erverve nødvendige tillatelser for etablering av anleggene. I dag henviser alle RENblad på prosjektering til et felles RENblad 8300 Erverv av privat- og offentligrettslige tillatelser.

Erstatningsprinsipper

RENblad 8310 Erstatningsprinsipper tar for seg hvilke erstatningsprinsipper som gjelder ved etablering av elektriske anlegg. Bladet tar for seg alt fra mer generelle erstatningsprinsipper frem til spesielle forhold omkring erstatning for elektriske anlegg. Bladet inneholder ikke konkrete erstatningsbeløp.

Avtaler

Bransjen har lenge hatt mange forskjellige grunneieravtaler for ulike typer nettanlegg. Den eneste standardavtalen som har eksistert i bransjen er avtalen for kraftlinjer fremforhandlet mellom EBL, skogeierforbundet og bondelaget.
Se RENblad 0200 Standardavtale om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftledninger.

 

Arbeidsgruppe rettigheter har lenge jobbet med nye grunneieravtaler for nettanlegg. Gjennom dette arbeidet er det utarbeidet fire nye avtaler:

 

 

Avtalene er ikke fremforhandlet og må sees på som en bransjeanbefaling.

Forelegging

Plan- og bygningsloven gir unntak fra blant annet søknadsplikten for tiltak som behandles etter andre lover. En forutsetning er at tiltaket er i samsvar med gjeldende arealplaner.

Videre er det i byggesaksforskriften angitt at tiltakshaver skal underrette kommunen når tiltak er godkjent etter andre lover, og angi tidspunkt for igangsetting. Det er også angitt at alle opplysninger om tiltakets plassering som er nødvendig for ajourføring av det offentlige kartverket skal sendes kommunen sammen med underretningen. Avslutningsvis er det angitt at tiltakshaver senest fire uker etter at tiltaket er ferdig, skal sende underretning til kommunen om tiltakets plassering slik det er utført.

I områdekonsesjonen er det et krav at nettselskapet skal forelegge planer for nyanlegg og ombygginger til kommunen, fylkesmann, grunneiere og andre berørte parter (for eksempel fylkeskommunen). Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hvem som er berørte parter. Videre er det angitt at ved vesentlige innvendinger mot tiltaket fra de berørte partene, skal saken forelegges Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til avgjørelse.

For å ivareta både bestemmelsene om underretning etter byggesaksforskriften og kravet til forelegging iht. områdekonsesjonen, er det innført en ordning med forelegging. Med forelegging menes å sende nødvendig informasjon om tiltaket til berørte parter.

For mer informasjon om forelegging, se RENblad 8005 Forelegging