Arealplanlegging

Elektriske anlegg legger beslag på store arealer, og det er derfor viktig at nettselskapet involverer seg i offentlige planprosessene slik at man sikrer areal og optimale rettigheter for nye anlegg og ivaretar rettighetene for eksisterende anlegg.

Plan- og bygningsloven gir rammer for arealplanleggingen, både den som skjer i regi av det offentlige og det private. Loven legger til rette for åpenhet og medvirkning ved planleggingen. Alle som blir berørt av forslag til arealplaner, både offentlige myndigheter og private personer, organisasjoner og institusjoner skal varsles og gis reell mulighet til å medvirke. Nettselskapene bør delta i de planprosesser som har, eller kan få, betydning for selskapets interesser. Det er viktig at nettselskapene engasjerer seg tidligst mulig i planprosessen, dvs allerede ved kunngjøring av planoppstart. Kommuneplaner og reguleringsplaner (områderegulering og detaljregulering) vil normalt være de viktigste. Når det først foreligger utkast til plan, kan det være gjort så omfattende arbeid at det blir vanskelig å få til særlige endringer i planen samt at det krever ny høring av planforslaget. Dette gjelder både kommuneplaner og reguleringsplaner. Det kan bli vanskelig å gjennomføre bygging av elanlegg som er i strid med vedtatte arealplaner, og nettselskapet vil kunne få en unødvendig lang og krevende saksbehandlingsprosess samt bli påført betydelige kostnader. 

Når man skal i gang med et tiltak i nettet, er det viktig at dette både blir tilpasset til egne langsiktige nettplaner, kraftsystemplaner samt offentlig arealplaner.

RENblad 8004 Planlegging - Behandling av offentlige arealplaner beskriver dette mer i detalj. Dette bladet har også linket opp en rekke hjelpedokumenter for arbeidet med offentlige arelaplaner.

Forslag til standardsvar og sjekklister

Arbeidsgruppen har utarbeidet RENblader med forslag til brevmaler/standardsvar som kan benyttes. Eksempler:

Det er også utarbeidet forslag til sjekklister for behandling av arealplaner. Eksempler:

(Linkene til forslag til standardsvar og sjekklister over krever kundeforhold til REN AS, produkt "Distribusjonsnett" eller "Installatør")