Temasidene for rettigheter tar for seg hele prosessen fra offentlige planprosesser til drift og vedlikehold av anlegget. Sidene tar for seg hvilke rettigheter man har til bygging, drift, vedlikehold av disse anleggene samt hvilket regelverk man må forholde seg til i denne prosessen. Temasidene er laget av REN og arbeidsgruppe for rettigheter. Temasidene er ikke uttømmende på noen måter, men er ment å gi en "grovmasket" innsikt og oversikt for nettselskapene.

REN AS samarbeider med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS i forbindelse med arbeid innen rettigheter, forskrifter, avtaler, offentlige anskaffelser og øvrig juss. Les mer om samarbeidet og selskapet.

Lover, forskrifter og veiledninger

På denne siden finner man en samling av de mest sentrale lover, forskrifter og veiledninger som gjelder for rettigheter til elektriske anlegg. I noen tilfeller er det lover, forskrifter og veiledninger fra det tidspunktet anlegget ble bygd som gjelder for anlegget. Derfor har vi også samlet et utvalg av opphevede lover, forskrifter og veiledninger slik at man kan finne tilbake til hva som var gjeldende på ulike tidspunkt.

Arealplanlegging

Elektriske anlegg båndlegger store arealer og det er derfor viktig at nettselskapet involverer seg tidlig i de offentlige planprosessene slik at man sikrer areal for nye anlegg og ivaretar interessene for eksisterende anlegg. 

Når man skal i gang med et tiltak i nettet, er det viktig at dette både blir tilpasset til egne langsiktige nettplaner, kraftsystemplaner samt offentlige arealplaner.

Rettspraksis

Her har vi samlet et utvalg rettspraksis (dommer) innen rettigheter i tilknytning til nettanlegg. Rettspraksis er sentral for hvordan man skal praktisere/tolke regelverk og gir et godt fundament for hvordan loven eller en lignende lov/forskrift har blitt tolket tidligere. Det er svært viktig å presisere at rettsutviklingen, enten det er lov eller forskrifter eller rettspraksis, ikke er en "fast", men snarere en "dynamisk" størrelse som stadig er under utvikling. Derfor må eksemplene som er medtatt på denne siden ses på som nettopp det; eksempler. De er på ingen måte uttømmende, og kan heller ikke erstatte nødvendig bistand fra dyktige jurister/advokater innen det energirettslige feltet.

Rettighetserverv

Etablering av elektriske anlegg forutsetter som oftest fremføring over annen manns eiendom, enten gjennom luft eller i kabler. Etableringen forutsetter i så fall at nettselskapet skaffer seg nødvendige rettigheter til dette ovenfor eierne av, eventuelt også andre rettighetshavere i, berørte eiendommer (privatrettslige tillatelser). Dette kan gjøres gjennom minnelige avtaler, eller ekspropriasjon (tvungen avståelse).

Etablering av elektriske anlegg og annen infrastruktur forutsetter også at det er gitt tillatelser til etableringen med hjemmel i de ulike lover og forskrifter som kan komme til anvendelse i den enkelte konkrete situasjon (offentligrettslige tillatelser).

Nettforvaltning

Dette området tar for seg hvilke rettigheter nettselskapene har ved drift og vedlikehold av elektriske anlegg, inkludert men ikke begrenset til rettigheter til transport, bruk av veier, fornyelse, utvidelser, fremføring av fiber samt krav om flytting av elektriske anlegg.

Ordliste

For å oppnå en felles forståelse av innholdet på de ulike temasidene, har vi laget en ordliste som forklarer en del sentrale begrep innen dette fagområdet.

Arbeidsgruppe

REN er helt avhengig av dyktige fagpersoner som jobber med de ulike fagområdene til beste for alle i bransjen. Her er en oversikt over hvem som har jobbet med området rettigheter.

Styringsgruppe

REN overtok dette «rettighetsprosjektet» fra Energi Norge som sammen med 12 nettselskap og advokatfirmaet Thommessen hadde produsert mye materiale innen dette fagområdet. REN, Energi Norge og disse (nå) 11 nettselskapene utgjør i dag en styringsgruppe for arbeidet med å utvikle dette fagområdet videre og tilrettelegge materialet.